ElamumajandusEluruumid

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse määramise kord

Väljaandja:Kambja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.03.2020, 7

Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse määramise kord

Vastu võetud 12.03.2020 nr 30

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37 ja sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine” § 24 lg 1 punkti 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine” toetuse (edaspidi toetus) määramise kord sätestab toetuse määramise tingimused ja korra puudega inimese kasutuses oleva eluruumi kohandamiseks „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014 – 2020” prioriteetse suuna 2 „sotsiaalse kaasatuse suurendamine“ meetme 2.5 „hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks” raames.

  (2) Toetuse eesmärk on puudega inimese eluruumi kohandamine tema erivajadusest tulenevalt, mille tulemusel paraneb isiku iseseisev toimetulek ning väheneb lähedaste hoolduskoormus.

  (3) Toetuse määramist ja maksmist korraldab ning toetuseks eraldatud vahendite üle peab arvestust Kambja Vallavalitsus.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
  1) kohandatav eluruum - ruum või ruumide kogum (sh abiruumid), mis on ette nähtud aastaringseks elamiseks, sh Kambja valla omandis olev eluruum, mis antakse üürilepingu alusel puudega inimese kasutusse (v.a varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse asukoht);
  2) füüsiline kohandamine - puudega inimese erivajadustest tulenev eluruumi ümberehitamine;
  3) taotleja - puudega isik, kellel on tuvastatud puude raskusaste puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõistes ja kellel on selle kohta kehtiv otsus, või tema esindaja;
  4) liikuvusega seotud toimingud - püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine;
  5) köögitoimingud – toiduvalmistamine, söömine ja joomine;
  6) hügieenitoimingud – pesemis- ja tualetitoimingud;
  7) meetme rakendusüksus ‒ Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi rakendusüksus).

§ 3.   Toetatavad tegevused

  Käesoleva määruse alusel toetatakse eluruumi kohandamist:
  1) liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sh eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  2) hügieenitoimingute teostamise parandamiseks;
  3) köögitoimingute teostamise parandamiseks.

§ 4.   Kohandatav eluruum

  (1) Kohandatav eluruum peab asuma Kambja valla territooriumil.

  (2) Kohandatav eluruum peab olema taotleja rahvastikuregistrijärgne ning tegelik elukoht.

  (3) Kohandatav eluruum peab olema aastaringseks elamiseks sobiv.

  (4) Kohandada saab eluruumi, mis on taotleja:
  1) omandis või kaasomandis;
  2) kasutuses lepingu alusel, mille järgi taotlejal on õigus asja igakordsest omanikust sõltumata kasutada eluruumi vähemalt kaks aastat kohanduse planeeritud lõpetamisest;
  3) vanema või lapse omandis või kaasomandis või enda kasutuses lepingu alusel, mille järgi taotlejal on õigus asja igakordsest omanikust sõltumata kasutada eluruumi vähemalt kaks aastat kohanduse planeeritud lõpetamisest.

  (5) Kui kohandatav eluruum ei ole taotleja, tema lapse või vanema omandis, peab taotleja koos taotlusega esitama eluruumi omaniku kirjaliku nõusoleku kohanduse tegemise lubamise kohta.

  (6) Kui eluruumile on seatud hüpoteek, peab taotlusele lisama hüpoteegipidaja nõusoleku kohanduse tegemiseks, kui hüpoteegi seadmise kokkulepe piirab vara käsutamist.

  (7) Korterist väljapoole jääva kohanduse korral peab taotlusele lisama korteriühistu või kõigi kaasomanike kirjaliku nõusoleku kohanduse tegemise lubamise kohta.

  (8) Kohandada ei saa eluruumi, mille osas on algatatud täitemenetlus, välja arvatud juhul kui eluruumi kasutatakse lepingu alusel, mille järgi on taotlejal õigus asja igakordsest omanikust sõltumata kasutada eluruumi vähemalt kaks aastat kohanduse planeeritud lõpetamisest.

§ 5.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja taotluse.

  (2) Taotlus sisaldab:
  1) taotleja või tema esindaja nime, isikukoodi, kontaktandmeid, esindusõiguse alust;
  2) kohandatava eluruumi aadressi ning kasutamise alust;
  3) selgitust eluruumi kohandamise vajalikkuse kohta;
  4) planeeritava kohandamise liiki;
  5) üürilepingut, selle olemasolul;
  6) otsuse ja lepingu kättesaamise viisi;
  7) nõusolekut töödelda taotluse menetluse raames oma andmeid;
  8) kõigi kaasomanike nõusolekut kohanduse teostamiseks ja korteriühistu nõusolekut korterist väljapoole jääva kohanduse korral;
  9) vajadusel ehitusteatist ja ehitusprojekti;
  10) vähemalt kahte hinnapakkumist teenusele, asjale või ehitustööle, kui kohanduse eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 5000 eurot või rohkem;
  11) vähemalt ühte hinnapakkumist, teenusele, asjale või ehitustööle, kui kohanduse eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on väiksem kui 5000 eurot;
  12) taotletava toetuse suurust põhjendatud isiku enda hinnakalkulatsiooni või ettevõtte hinnapakkumise alusel, kui kohandusele on kehtestatud standardiseeritud ühikuhind.

  (3) Vallavalitsusel on õigus küsida taotlejalt täiendavaid dokumente ning külastada füüsilist kohandamist vajavat eluruumi.

§ 6.   Taotluse menetlemine ning toetuse maksmise otsustamine

  (1) Taotluse menetlemine koosneb taotluse registreerimisest, taotluse ja taotleja nõuetele vastavuse kontrollist ja taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemisest.

  (2) Vallavalitsus kontrollib taotleja ja taotluse nõuetele vastavust, hindab eluruumi kohandamise võimalikkust, vajadust ja otstarbekust.

  (3) Vallavalitsusel on õigus nõuda lisadokumente, kontrollida kohandamist vajavat eluruumi, kaaluda eksperdi hinnangut ning töö ja materjali hinnapakkumusi ning teha säästlikumate lahenduste kasutamise ettepanekuid.

  (4) Kui taotleja ettenähtud tähtajaks nõutud dokumente või selgitusi ei esita, lõpetatakse taotluse menetlemine.

  (5) Taotluse hindamisel arvestatakse kohanduse põhjendatust, vajadust ja otstarbekust. Eelistatakse suurema abivajadusega taotlejaid. Arvestada võib ka üksi elava taotleja või temaga seadusjärgsete ülalpidajate majanduslikku olukorda.

  (6) Taotluse rahuldamata jätmisest teavitab vallavalitsus taotlejat kirjalikult.

  (7) Vallavalitsus koondab esialgsed rahuldatud taotlused koondtaotlusesse ning edastab selle Riigi Tugiteenuste Keskusele vastavalt meetme väljakuulutatud taotlusvooru tähtajale.

  (8) Lõpliku otsuse taotluse rahuldamise, toetuse maksmise, toetuse suuruse või toetuse maksmisest keeldumise kohta teeb Kambja Vallavalitsus korraldusega pärast meetme rakendusüksuse poolt kohaliku omavalitsusüksuse koondtaotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsuse tegemist.

§ 7.   Kohandustööde teostamine ja toetuse väljamaksmine

  (1) Eluruumi kohandamist tohib alustada pärast vallavalitsuse korralduse andmist ning taotleja ja tööde teostaja vahelise lepingu sõlmimist.

  (2) Kui kohandamistööde käigus selgub, et eluruumi ei ole võimalik kohandada taotluses kirjeldatud viisil, tuleb sellest viivitamatult teavitada vallavalitsust.

  (3) Pärast kohandustööde teostamist vormistatakse tööde üleandmise-vastuvõtmise akt. Märkuste puudumisel allkirjastatakse akt taotleja, tööde teostaja ja vallavalitsuse esindaja poolt.

  (4) Puuduste korral koostab vallavalitsuse ametnik vaegtööde akti, kuhu tööde teostaja lisab omapoolse selgituse ja vaegtööde kõrvaldamise tähtaja. Pärast vaegtööde kõrvaldamist koostatakse üleandmise-vastuvõtmise akt.

  (5) Kohandustööd peavad olema teostatud kooskõlas ehitusseadustikuga ja lõpetatud korralduses märgitud tähtajaks

  (6) Pärast tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist taotleja ja tööde teostaja poolt maksab vallavalitsus toetuse:
  1) töid teostanud ettevõtjale;
  2) taotlejale, kui taotleja teostab tööd ise.

  (7) Taotleja tasub tööde eest ise osas, milles tööde tegelik maksumus ületab standardiseeritud ühikuhinda.

  (8) Vallavalitsusel on õigus keelduda kohandamise toetuse maksmisest või toetus tagasi nõuda, kui:
  1) eluruumis ei ole teostatud planeeritud kohandusi;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) toetust taotlenud isiku süü tõttu jäid kohandustööd kokkulepitud mahus tegemata või tehti kokkulepitust erinevad tööd;
  4) muudel korralduses sätestatud juhtudel.

  (9) Toetuse väljamakseks tehtud kulude hüvitamiseks esitab vallavalitsus struktuuritoetuste iseteeninduskeskkonna "E-toetus" keskkonna kaudu väljamaksetaotluse koos kohanduse teostamist tõendavate dokumentidega.

§ 8.   Dokumentide säilitamine

  Vallavalitsus säilitab kohandamisega seotud dokumente vastavalt perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seadusele ja vallavalitsuse kehtestatud asjaajamise korrale.

§ 9.   Järelkontroll ja kohanduse mõju hindamine

  Vallavalitsus annab eluruumi kohandamise kohta kogutud ja analüüsitud teabe põhjal hinnangu meetme tegevuse tulemuslikkusele ja elluviimisele. Info kogumiseks on vallavalitsusel õigus teha kohandatud eluruumis paikvaatlusi, küsitleda kohanduse saajat ja tema lähedasi.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Kambja Vallavalitsuse 08.06.2018 määrus nr 18 „Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ toetuse määramise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Aleksejev
vallavanem

Marina Lehismets
vallasekretär

Lisa Taotluse vorm

/otsingu_soovitused.json