SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.03.2020, 13

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 18.04.2018 nr 17
RT IV, 03.05.2018, 64
jõustumine 06.05.2018, rakendatakse alates 01. maist 2018.a. , määruse §-s 9 sätestatud sünnitoetuse uusi määrasid rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. jaanuarist 2018.a sündnud lastele

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.02.2020RT IV, 20.03.2020, 123.03.2020, määruse § 16 lg 1 p 1 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2020. a. ja määruse § 34 alates 01.03.2020. a.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja lõike 2 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 16 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Saarde valla eelarvest sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord (edaspidi kord).

§ 2.   Sotsiaalhoolekandelise abi eesmärk ja mõisted

  (1) Sotsiaalhoolekandeline abi on sotsiaaltoetuste, sotsiaalteenuste, vältimatu abi ja muu abi andmine, mille eesmärk on toetada inimese iseseisvat toimetulekut ja töötamist ning aktiivset osalust ühiskonnaelus, ennetades sealjuures sotsiaalsete probleemide tekkimist või süvenemist üksikisiku, perekonna ja ühiskonna tasandil.

  (2) Sotsiaaltoetus on isikule makstav rahaline hüvitis.

  (3) Sotsiaalteenus on isikule osutatav mitterahaline abi.

  (4) Vältimatu abi on elatusvahendite kaotuse või puuduse tõttu sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud isikule osutatav sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse.

§ 3.   Sotsiaalhoolekandelise abi andmise põhimõtted

  Sotsiaalhoolekandelise abi andmisel:
  1) lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest;
  2) eelistatakse abimeetmeid, mis on suunatud võimaluste leidmisele ja isiku suutlikkuse suurendamisele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt;
  3) nõustatakse isikut abimeetme valikul ja kohandamisel ning vajaduse korral abi kasutamisel vastava erialase ettevalmistusega spetsialisti poolt;
  4) lähtutakse abimeetme rakendamise tulemuslikkusest abi vajava isiku ning vajaduse korral pere ja kogukonna seisukohast;
  5) kaasatakse abiandmise kõikidel etappidel abivajavat isikut ning vajaduse korral ka tema perekonnaliikmeid, kui isik on selleks nõusoleku andnud;
  6) tagatakse abimeetmed isikule võimalikult kättesaadaval moel.

§ 4.   Sotsiaalhoolekandega hõlmatus

  (1) Sotsiaalhoolekandelist abi on õigus taotleda isikul, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Saarde vald või isikul, kelle rahvastikuregistri järgset elukohta ei saa kindlaks määrata, kuid kes abi vajamise ajal viibib Saarde valla haldusterritooriumil.

  (2) Kooskõlastatult isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgse kohaliku omavalitsuse üksusega võib sotsiaalhoolekandelist abi osutada isikule, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole Saarde vald.

  (3) Vältimatut abi on õigus taotleda isikul, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole Saarde vald, kuid kes viibib abi vajamise ajal Saarde valla haldusterritooriumil.

2. peatükk Sotsiaaltoetused 

1. jagu Üldsätted 

§ 5.   Sotsiaaltoetuste liigid

  Saarde valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetused jagunevad sissetulekust mittesõltuvateks ja sissetulekust sõltuvateks sotsiaaltoetusteks.

§ 6.   Sotsiaaltoetuste taotlemise õiguse tekkimine

  (1) Sissetulekust mittesõltuva sotsiaaltoetuse taotlemise õigus tekib isikul toetuse faktiliseks aluseks oleva sündmuse toimumisest, asjaolu saabumisest või muu tingimuse täitmisest arvates.

  (2) Sissetulekust sõltuva sotsialatoetuse määramise aluseks on perekonna sissetulek. Sissetuleku hulka arvatakse kõik netotulud, välja arvatud riigi- ja vallavalitsuse vahenditest makstavad ühekordsed sotsialatoetused.

  (3) Õigus toetuse saamiseks on vähekindlustatud isikul või perel, kui tema perekonnale jääb pärast perekonna kõigist sissetulekutest sotsialahoolekande seaduses sätestatud põhjendatud eluasemekulude mahaarvamist kalendrikuus ühe inimese kohta kasutada summa, mis on väiksem kui kahekordne riiklikult kehtestatud toimetulekupiir.

§ 7.   Sotsiaaltoetuste määrad ja kasutamise otsustamine

  (1) Sotsiaaltoetuste piirmäärad on kehtestatud käesoleva määruse lisas 1, välja arvatud matusetoetus, mis on kehtestatud vallavolikogu 24.01.2018.a määrusega nr 2 „Matusetoetuse maksmise kord“.

  (2) Toetuste maksmise otsustab Saarde Vallavalitsus (edaspidi: vallavalitsus) sotsiaalnõuniku ettepanekul.

2. jagu Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused 

§ 8.   Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused

  Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused on:
  1) sünnitoetus;
  2) koolitee alustamise toetus;
  3) üldhariduskooli lõpetamise toetus;
  4) juubelitoetus;
  5) perede toetus;
  6) hooldajatoetus;
  7) jõulupaki toetus;
  8) matusetoetus.

3. jagu Sotsiaaltoetuste kirjeldused ja taotlemise tingimused 

§ 9.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetus makstakse ühele lapsevanemale kolmes osas alljärgnevalt:
  1) sünnitoetuse esimest osa on õigus taotleda lapsevanemal tingimustel, et ta on olnud rahvastikuregistri andmetel Saarde valla elanik lapse sünni eel vähemalt kuus kuud ja laps on valla elanik sünnist alates;
  2) sünnitoetuse teist osa on õigus taotleda lapse aastaseks saamisel tingimusel, et laps ja toetust taotlev lapsevanem on olnud rahvastikuregistri andmetel Saarde valla elanikud lapse aastaseks saamise eel vähemalt kuus kuud;
  3) sünnitoetuse kolmandat osa on õigus taotleda lapse kaheaastaseks saamisel tingimustel, et laps ja toetust taotlev lapsevanem on olnud rahvastikuregistri andmetel Saarde valla elanikud lapse kaheaastaseks saamisele eel vähemalt kuus kuud.

  (2) Sünnitoetuse saamise õigus on ka lapsendajal või eestkostjal. Lapsendaja ja eeskostja peavad vastama käesolevas paragrahvis vanemale kehtestatud nõuetele.

  (3) Mitmike sünni või lapsendamise korral makstakse sünnitoetust vastavalt sündinud või lapsendatud laste arvule.

  (4) Laps peab elama toetuse taotlejaga ühel aadressil.

  (5) Sünnitoetuse maksmise aluseks on taotleja vormikohane avaldus ja sünnitõend. Avaldus sünnitoetuse esimese osa saamiseks tuleb esitada kahe kuu jooksul pärast lapse sünni registreerimist ning sünnitoetuse teise ja kolmanda osa saamiseks kahe kuu jooksul pärast lapse ühe- või kaheaastaseks saamist.

  (6) Sünnitoetuse osad makstakse välja kümne tööpäeva jooksul avalduse esitamisest arvates.

  (7) Laste sünni pidulikuks tähistamiseks korraldatud vallavanema vastuvõtul kingitakse lapsele hõbelusikas.

§ 10.   Koolitee alustamise toetus

  (1) Koolitee alustamise toetust makstakse Saarde valla kooli esimesse klassi õppima asuvale lapsele, olenemata tema pere registrijärgsest elukohast.

  (2) Toetust on õigus saada ka juhul, kui laps ei asu õppima Saarde valla kooli puudest tingitud erivajaduse tõttu või on vallavalitsuse poolt suunatud õppima väljaspool Saarde valda asuvasse kooli.

  (3) Toetuse maksmise aluseks on valla koolide poolt esitatud nimekirjad või haridusliku erivajadusega lapse vanema või eestkostja avaldus.

  (4) Toetus kantakse lapsevanema või eeskostja arvelduskontole septembrikuu jooksul.

§ 11.   Üldharidusliku kooli lõpetaja toetus

  (1) Üldharidusliku kooli lõpetaja toetust makstakse valla koolide 9. ja 12. klassi lõpetajale, samuti Saarde valla elanike registris olevale, kuid mujal gümnaasiumi statsionaarses õppes lõpetajale.

  (2) Toetust on õigus saada ka juhul, kui õpilane õpib väljaspool valda puudest tingitud erivajaduse tõttu või on suunatud õppima väljaspool valda asuvasse kooli.

  (3) Kiitusega põhikooli ja hõbe- või kuldmedaliga gümnaasiumi lõpetajale makstakse lisatoetust või kingitakse meene.

  (4) Toetust makstakse koolide poolt esitatavate nimekirjade alusel vallavalitsuse kassast või kooli lõpuaktusel.

§ 12.   Juubelitoetus

  (1) Juubelitoetust makstakse maksmisele eelneva aastavahetuse seisuga Saarde valla elanike registris olevatele eakatele vallaelanikele 80., 85., 90., 95., 100. ja igal sajandale järgneval sünnipäeval.

  (2) Toetust ei maksta, kui vald osaleb eaka vallaelaniku hoolekandeasutuse kulude tasumisel.

  (3) Toetus kantakse juubilari esitatud arvelduskontole või makstakse välja sularahas.

§ 13.   Perede toetus

  (1) Toetust makstakse valla kolme- ja enamalapselistele peredele.

  (2) Toetust makstakse raske ja sügava puudega last kasvatavatele peredele.

  (3) Taotlus toetuse saamiseks tuleb esitada maikuu jooksul ja toetus kantakse isiku poolt esitatud arvelduskontole lastekaitsepäevaks.

§ 14.   Hooldajatoetus

  (1) Hooldajatoetust makstakse igakuuliselt valla elanike registris olevale hooldajale, kes tagab vallas alaliselt elava raske ja sügava puudega lapse või täiskasvanud isiku igapäevase kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve.

  (2) Hooldajatoetus määratakse:
  1) 3-16 aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse ühele vanemale või eeskostjale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu;
  2) 16-18 aastase raske või sügava puudega lapse ühele vanemale või eeskostjale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu.

  (3) Hooldajatoetust võidakse määrata:
  1) vähemalt 18-aastasele isikule, kes on perekonnaseaduse alusel määratud Saarde valla elanike registris oleva 18-aastase või vanema raske või sügava puudega isiku hooldajaks;
  2) vähemalt 18-aastasele isikule, kes on kohtuotsusega määratud Saarde valla elanike registris oleva 18-aastase või vanema raske või sügava puudega isiku eestkostjaks.

  (4) Hooldajatoetust ei määrata:
  1) isikule, kellele on määratud raske või sügav puue;
  2) teise omavalitsuse elanike registris olevale isikule, kui tema ja hooldatava tegeliku elukoha vahemaa on suurem kui 15 (viisteist) kilomeetrit;
  3) statsionaarses õppevormis haridust omandavale isikule;
  4) isikule, kellel on perekonnaseaduse järgselt ülalpidamiskohustus hooldatava suhtes või isikule, kes on hooldatavaga abielulises või elukaaslase suhtes, v.a juhul, kui tööealine hooldaja ei saa töötada, kuna raske või sügava puudega hooldatav vajab ööpäevaringset hooldust;
  5) juhtudel, kui puudega isiku toimetulekut on võimalik tagada teiste toetavate teenuste või toetuste abil.

  (5) Hooldajatoetuse määramise aluseks on taotleja avaldus ja ekspertarsti otsus puude raskusastme määramise kohta.

  (6) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse hooldajatoetuste maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimise kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast.

§ 15.   Jõulupaki toetus

  (1) Jõulupakid on ette nähtud kõigile Saarde valla lasteaedade ja põhikoolide lastele.

  (2) Jõulupaki hinna kinnitab vallavalitsus vastavalt eelarve võimalustele.

§ 16.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetust makstakse alljärgnevalt:
  1) matusetoetuse suurus on 250 eurot;
[RT IV, 20.03.2020, 1 - jõust. 23.03.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2020. a.]
  2) vallavalitsus võib erandjuhtudel maksta matusetoetust kuni 400 eurot seoses matusekorraldaja raske majandusliku olukorraga (isik peab esitama varalist seisu ja sissetulekut tõendavad dokumendid);
  3) omavalitsuse poolt omasteta või tundmatute surnute matmise korraldamiseks tehtud kulutused kaetakse 100% ulatuses vahenditest, mis on riigieelarvest määratud kohaliku omavalitsuse üksusele matuse korraldamise kulude katmiseks.

  (2) Matusetoetust makstakse surma hetkel rahvastikuregistri andmetel Saarde vallas elanud lahkunu perekonna liikmetele, sugulastele või teistele matmist korraldatavatele isikutele matusekulude osaliseks kompenseerimiseks.

  (3) Matusetoetust makstakse matusekorraldaja (edaspidi taotleja) vormikohase avalduse alusel. Avaldus toetuse taotlemiseks tuleb esitada kahe kuu jooksul alates surma registreerimisest. Toetuse taotlemisel kohustub taotleja kandma matusega seotud kulud.

  (4) Matusetoetust ei maksta:
  1) käesoleva paragrahvi lõikes 2 ja 3 kehtestatud nõuded ei ole täidetud;
  2) käsitletava surmajuhtumi korral on matusetoetus juba eelnevalt määratud;
  3) kui matusekulud kannab Saarde Vallavalitsus;
  4) isiku kohtu poolt surnuks tunnistamise korral.
[RT IV, 20.03.2020, 1 - jõust. 23.03.2020]

4. jagu Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused 

§ 17.   Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused

  (1) Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused:
  1) lasteaiatoetus;
  2) koolitoetus;
  3) lastelaagri toetus;
  4) hooldus- ja statsionaarse õendusabi toetus;
  5) tervisetoetus;
  6) küttetoetus;
  7) ravikindlustusega hõlmamata isiku toetus;
  8) ühekordne toetus;
  9) täiendav sotsiaaltoetus.

  (2) Toetust makstakse vallaeelarves selleks ette nähtud vahendite piires valla elanike registris olevatele isikutele.

5. jagu Sotsiaaltoetuste kirjeldused ja taotlemise tingimused 

§ 18.   Lasteaiatoetus

  (1) Lasteaiatoetust makstakse Saarde valla koolieelses lasteasutuses käiva materiaalselt vähekindlustatud pere lapsele/lastele toidupäeva maksumuse osaliseks kompenseerimiseks.

  (2) Toetuse saamiseks esitab lapsevanem või lapse eestkostja vallavalitsusele avalduse ja kuludokumendi.

  (3) Toetust võib maksta tagasiulatuvalt avalduse esitamisele eelnenud ühe kalendrikuu eest.

  (4) Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente sissetulekute kohta.

§ 19.   Koolitoetus

  (1) Koolitoetust makstakse vähekindlustatud pere lapsele/lastele:
  1) koolitarvete ja kooliriiete muretsemiseks, kui üldhariduskoolides või kutseõppeasutuse tasemeõppes õpib kaks või enam last;
  2) vähekindlustatud üksikvanemale, kui üldhariduskoolis või kutseõppeasutuse tasemeõppes õpib vähemalt üks laps;
  3) põhikooli või gümnaasiumi lõpetamisel tekkinud kulude osaliseks kompenseerimiseks;
  4) Saarde valla õppeasutuse poolt korraldatavate last arendavate kultuuri- ja spordiürituste osavõtu tagamiseks (kooliõpilaste teatri- ja kontserdikülastused, ekskursioonid, spordilaagrid, tasulised huviringid jne);
  5) õpilaskodu või ühiselamu üüri tasumiseks vastava avalduse, garantiikirja ja arve alusel.

  (2) Vähese vanemliku hoolitsusega lapse peret võidakse rahalise toetuse asemel abistada koolitarvete, kooliriiete ja muu tarviliku muretsemisega lapsele.

  (3) Toetuse taotlemise aluseks on avaldus ja kuludokument.

  (4) Kui vanem ei ole esitanud avaldust toetuse saamiseks, on avalduse esitamise õigus ka haridusasutuse pedagoogil või sotsiaalspetsialistil.

§ 20.   Lastelaagri toetus

  (1) Toetust makstakse:
  1) vähekindlustatud pere lapsele noorte püsilaagris või projektlaagris ülalpidamise kulude osaliseks katmiseks;
  2) leinalaagris osalemiseks.

  (2) Toetust määratakse ja makstakse ühe laagrivahetuse eest kalendriaastas.

  (3) Toetus makstakse lapsevanemale või teenuse osutajale.

  (4) Toetuse taotlemise aluseks on avaldus ja kuludokument.

§ 21.   Hooldus- ja statsionaarse õendusabi toetus

  (1) Toetust makstakse, kui isiku varaline seisund ei võimalda teenuste eest täies ulatuses tasuda, tal puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad, pärijad või seadusjärgsed ülalpidajad ei ole võimelised täitma ülalpidamiskohustust.

  (2) Toetust ei maksta, kui taotlejal, tema pärijal või tema seadusjärgsetel ülalpidajatel on rahalisi vahendeid, vallas- ja kinnisasju, mis võimaldavad hooldusteenuse eest tasuda või mida saab kasutada viisil, mis võimaldab tagada isiku ülalpidamise.

  (3) Toetus määratakse isikute ja perede individuaalsest abivajadusest lähtuvalt ühekordselt, tähtajaliselt või tähtajatult.

  (4) Toetuse taotlemise aluseks on avaldus ja kuludokumendid.

  (5) Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejatelt täiendavaid andmeid ja dokumente sissetulekute kohta.

§ 22.   Tervisetoetus

  (1) Tervisetoetust on õigus taotleda ja seda makstakse:
  1) vähekindlustatud pere lapsele, töötule ja üksielavale mittetöötavale töövõimetus- ja vanaduspensionärile invavahendi, prilliklaaside, kuuldeaparaadi jm igapäevaelu toetava abivahendi, ravimi, ravikulu ja raviasutuses käimise transpordikulu osaliseks kompenseerimiseks;
  2) puudega lapse invavahendi, prilliklaaside, kuuldeaparaadi jm igapäevaelu toetava vahendi, ravi- ja rehabilitatsioonikulu ning ravimi ja raviasutuses käimise transpordikulu osaliseks kompenseerimiseks.

  (2) Toetuse maksmise aluseks on isiku avaldus ja kuludokument.

§ 23.   Küttetoetus

  (1) Küttetoetust on õigus taotleda ja seda makstakse:
  1) üksielavale mittetöötavale töövõimetus- või vanaduspensionärile;
  2) vähekindlustatud lastega perele.

  (2) Toetuse maksmise aluseks on isiku avaldus ja kuludokumendid.

§ 24.   Ravikindlustusega hõlmamata isiku toetus

  (1) Ravikindlustusega hõlmamata isiku toetust on õigus taotleda ja seda makstakse üksielavale töötule või muule ravikindlustuseta isikule hädavajaliku ravikulu, puude astme või töövõimekaotuse protsendi määramiseks tehtavate kulude hüvitamiseks.

  (2) Taotlusele tuleb lisada pere- või raviarsti põhjenduskiri ning Eesti Vabariigi raviasutuse arve või kulukandmist tõendav dokument.

§ 25.   Ühekordne toetus

  (1) Toetust makstakse majanduslikult vähekindlustatud isikutele ja peredele konkreetse olukorra leevendamiseks (kütte, ravimite, eluruumi hädavajalik parandamine jms) vajalike kulutuste hüvitamiseks või ajutiste majandusraskuste ületamiseks (pikaajaline töövõimetus, kuriteo ohvriks langemine, pereliikme kaotus, pereliikme raske haigus jms).

  (2) Ühekordse toetuse maksmisel võib vallavalitsus erandjuhtudel üksikisiku või perekonna iseseisva toimetuleku tagamiseks või toimetuleku säilitamiseks mitte arvestada sissetulekust sõltuva toetuse aluseks olevat kahekordset toimetulekupiiri.

  (3) Toetuse maksmise aluseks on isiku põhjendatud avaldus ja vajadusel kuludokumendid.

§ 26.   Täiendav sotsiaaltoetus

  (1) Täiendavat sotsiaaltoetust makstakse riigieelarve tasandusfondi sotsiaaltoetuste ja -teenuste korraldamiseks eraldatud vahenditest:
  1) täiendava sotsiaaltoetuse maksmine on suunatud eelkõige toimetulekutoetuse saajate toimetuleku parandamisele, eesmärgiga aidata kaasa nende naasmiseks avalikule tööturule;
  2) vahendite piisavuse korral võib täiendavat sotsiaaltoetust maksta ka teistele abivajajatele.

  (2) Toetuse maksmise aluseks on isiku põhjendatud avaldus ja vajadusel kuludokumendid.

3. peatükk Muu sotsiaalabi 

§ 27.   Vältimatu sotsiaalabi

  (1) Isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu, osutatakse vältimatut sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse.

  (2) Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule seni, kui ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.

4. peatükk Sotsiaalteenused 

1. jagu Üldsätted 

§ 28.   Sotsiaalteenuste liigid

  (1) Vallavalitsuse poolt korraldatavad sotsiaalteenused on:
  1) koduhooldus;
  2) väljaspool kodu osutatav üldhooldus;
  3) tugiisikuteenus;
  4) eluruumi tagamine;
  5) sotsiaaltranspordi teenus;
  6) asendushooldus;
  7) järelhooldus;
  8) lapsehoid;
  9) täiendavad sotsiaalteenused.

  (2) Vallavalitsus kehtestab vajadusel täpsustatud korra käesolevas peatükis fikseeritud teenuste osutamiseks.

  (3) Sotsiaalteenuse osutamise otsustab vallavalitsus sotsiaalnõuniku ettepanekul.

§ 29.   Hindamiskohustus ja otsus abi andmise kohta

  (1) Vallavalitsus selgitab välja abi saamiseks pöördunud isiku abivajaduse ja sellele vastava abi.

  (2) Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest isiku abivajadusele, võttes arvesse tema toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas:
  1) isiku personaalse tegevusvõimega seonduvaid asjaolusid;
  2) isiku füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid.

§ 30.   Tasu sotsiaalteenuse eest

  (1) Käesolevas korras nimetatud sotsiaalteenuse osutamise eest võib võtta tasu.

  (2) Sotsiaalteenuste eest tasumise tingimused, korra ja tasumäärad kehtestab vallavalitsus.

2. jagu Koduhooldus 

§ 31.   Koduhoolduse eesmärk ja sisu

  (1) Koduteenuse (koduhoolduse) eesmärk on pakkuda kõrvalabi täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamiseks kodustes tingimustes ja väljaspool kodu, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

  (2) Koduteenuse tingimused, majanduslikud ja õiguslikud alused, koduteenuste loetelu ning teenusest tekkivaid lepingulisi suhteid reguleerib Saarde Vallavalitsuse 22. novembri 2018. a määrus nr 3 „Koduteenuse osutamise kord“.
[RT IV, 20.03.2020, 1 - jõust. 23.03.2020]

§ 32.   Koduhoolduse vajaduse hindamine ja otsuse tegemine
[Kehtetu - RT IV, 20.03.2020, 1 - jõust. 23.03.2020]

3. jagu Väljaspool kodu osutatav üldhooldus 

§ 33.   Väljaspool kodu osutatava üldhoolduse eesmärk ja sisu

  (1) Väljaspool isiku kodu (reeglina üldhooldekodus) osutatav üldhooldus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

  (2) Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenusele suunamise ja teenuse osutamise tingimusi ning korda reguleerib Saarde Vallavalitsuse 21. jaanuari 2020.a määrus nr 3 „Väljaspool kodu osutatavale üldhooldusteenusele suunamise tingimused ja kord“.
[RT IV, 20.03.2020, 1 - jõust. 23.03.2020]

§ 34.   Väljaspool kodu osutatavale üldhooldusele määramine
[Kehtetu - RT IV, 20.03.2020, 1 - jõust. 23.03.2020, rakendatakse alates 01.03.2020. a.]

4. jagu Tugiisikuteenus 

§ 35.   Teenuse eesmärk ja sisu

  (1) Tugiisikuteenuse eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukorras, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

  (2) Lapsega pere tugiisikuteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on pereliikmete iseseisva toimetuleku tagamine olukordades, kus pereliikmed vajavad sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning pereliikmete suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

  (3) Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärgiks on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel perekonnaliikmetega või isikutega väljaspool kodu.

§ 36.   Teenuse vajaduse hindamine ja tugiisiku määramine

  (1) Kõrvalabi vajaduse määra hinnatakse ja täpsustatakse iga tugiisikuteenust vajava pere puhul eraldi.

  (2) Isiku soovil abistab vallavalitsus teenuse saajat teenust vahetult osutava isiku valikul. Teenuse saajal on õigus enne teenust vahetult osutava isiku kindlaksmääramist omavahelise sobivuse hindamiseks temaga kohtuda.

  (3) Vallavalitsus koostab koostöös teenust saava isiku ja teenuse osutajaga teenuse osutamiseks haldusakti või halduslepingu, määrates selles kindlaks kõrvalabi vajadusest tulenevad toimingud.

5. jagu Täisealise isiku hooldus 

§ 37.   Täisealise isiku hoolduse eesmärk ja sisu

  (1) Täisealise isiku hooldus on sotsiaalteenus täiealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

  (2) Hooldust teostab vallavalitsuse määratud isik. Hooldus seatakse ja hooldav isik määratakse hooldatava nõusolekul.

  (3) Hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldava isiku ülesanded.

6. jagu Eluruumi tagamine 

§ 38.   Eluruumi tagamise eesmärk ja sisu

  Eluruumi tagamine on sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi võimaldamine isikule, kes ise ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

§ 39.   Puudega isikule eluruumi tagamine

  Isikuid, kellel on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, abistab vallavalitsus eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel.

7. jagu Sotsiaaltranspordi teenus 

§ 40.   Sotsiaaltranspordi teenuse sisu ja eesmärk

  (1) Sotsiaaltranspordi teenus on tellitud või Saarde vallale kuuluvate sõidukitega transporditeenuse osutamine tellijaga kokku lepitud ajal.

  (2) Sotsiaaltranspordi teenust kasutama õigustatud isik on puudega inimene, kes erivajaduste või sotsiaalse olukorra tõttu ei saa kasutada ühistransporti või ei ole suuteline iseseisvalt sõitma ravi-, meditsiini-, rehabilitatsiooni-, hooldus-, haridusasutusse või abivahendeid väljastavasse asutusse, samuti asutusse, milles teostatavate toimingute puhul on isiklik osalemine vajalik.

  (3) Erandjuhul, mõjuvate põhjuste olemasolul, võib sotsiaaltöötaja osutada teenust lõikes 2 nimetamata isikule.

  (4) Sotsiaaltransporditeenust korraldab vallavalitsus piirkondlike sotsiaaltöötajate kaudu.

  (5) Sotsiaaltransporditeenust osutatakse üldjuhul tööpäevadel ja vajadusel Eesti Vabariigi territooriumi piires.

8. jagu Asendushooldus ja järelhooldus 

§ 41.   Asendushoolduse eesmärk ja sisu

  (1) Asendushooldus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

  (2) Teenuse osutamiseks sõlmitakse teenuse osutajaga leping.

§ 42.   Järelhoolduse eesmärk ja sisu

  (1) Järelhooldus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on asendushoolduselt ja eeskostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.

  (2) Järelhooldust osutatakse lähtuvalt juhtumiplaanist, mille alusel kohaliku omavalitsuse üksus tagab isikule eluaseme ning vajaduspõhised tugiteenused ja toetused.

§ 43.   Teenuse osutamine

  Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamist reguleerib Saarde Vallavolikogu 14.02.2018.a määrus nr 9 „Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord“.

9. jagu Lapsehoid 

§ 44.   Lapsehoiuteenuse eesmärk ja sisu

  (1) Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada sügava või raske puudega lapse hooldusõigust omava või last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist vastavalt sotsiaalhoolekande seaduses sätestatule.

  (2) Lapsehoiuteenuse osutaja tagab käesoleva paragrahvi lõikes üks nimetatud isikute asemel lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse teenuse osutamise ajal.

§ 45.   Lapsehoiuteenuse osutamise leping

  (1) Vallavalitsus koostöös teenust vajava isiku ja teenuse osutajaga koostab ja sõlmib teenuse osutamise halduslepingu, määrates selles kindlaks lapsehoiuteenuse vajadusest tulenevad toimingud ja teenuse osutamiseks olulised tingimused, milleks on vähemalt teenuse osutamise aeg ja koht.

  (2) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada lapsehoiuteenuse osutamise vastavat pädevust omavale eraõiguslikule juriidilisele isikule, füüsilisest isikust ettevõtjale või teise kohaliku omavalitsuse üksuse asutusele.

10. jagu Täiendavad sotsiaalteenused 

§ 46.   Täiendavate sotsiaalteenuste eesmärk ja sisu

  (1) Vallavalitsus osutab või korraldab võimalusel ja lähtuvalt isiku abivajadusest muid sotsiaalteenuseid, mis tulenevad seadusest või isiku tegelikust vajadusest.

  (2) Teenuste pakkumisel lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadustest.

  (3) Täiendavateks sotsiaalteenusteks on:
  1) sotsiaalnõustamine;
  2) psühholoogiline nõustamine;
  3) perenõustamine;
  4) perelepitus;
  5) logopeedi teenus;
  6) kriisiabi;
  7) erihoolekanne (igapäevaelu toetamine);
  8) toiduabi;
  9) puuetega laste invatransport;
  10) omasteta surnud isiku matmise korraldamine;
  11) häirenuputeenus;
  12) võlanõustamine;
  13) muud täiendavad sotsiaalteenused tulenevalt isiku vajadusest.

  (4) Teenust osutatakse sotsiaaltöötaja ettepanekul ja/või isiku põhjendatud taotluse alusel.

  (5) Muude sotsiaalteenuste hind lepitakse kokku teenuse osutajaga.

  (6) Täiendavaid sotsiaalteenuseid rahastatakse vallaeelarvest rahaliste vahendite või sihtfinantseeritavate vahendite olemasolul.

  (7) Täiendava sotsiaalteenuse eest tasumiseks võib teenuse kasutajale määrata toetust vallavalitsuse korralduse alusel.

5. peatükk Sotsiaalhoolekandelise abi menetlused 

1. jagu Sotsiaalhoolekandelise abi saamine 

§ 47.   Sotsiaalhoolekandelise abi taotlemine

  (1) Sotsiaalhoolekandelise abi saamiseks esitab isik või tema esindaja vallavalitsusele vormikohase või vabas vormis avalduse ning vajadusel kuludokumendid ja muud tõendid, mis on vajalikud sotsiaalhoolekandelise abi andmise õiguse väljaselgitamiseks.

  (2) Sotsiaalhoolekandelise abi avalduse vormid kinnitab vallavalitsus.

  (3) Vallavalitsus võib sissetulekust sõltuva toetuse taotlejalt nõuda täiendavaid dokumente taotleja majandusliku olukorra kindlakstegemiseks.

§ 48.   Sotsiaalhoolekandelise abi andmine

  (1) Sotsiaalhoolekandelise abi andmist korraldab vallavalitsus.

  (2) Sotsiaaltoetuse andmine või mitteandmine isikule otsustatakse haldusaktiga.

  (3) Sotsiaalteenuse osutamine või mitteosutamine isikule otsustatakse haldusaktiga või halduslepinguga.

  (4) Sotsiaalteenuse osutamine otsustatakse halduslepinguga eelkõige juhul, kui sotsiaalteenuse osutamise tingimused määratakse kindlaks vallavalitsuse ja sotsiaalteenuse saaja või vallavalitsuse, sotsiaalteenuse saaja ja kolmanda isiku koostöös.

§ 49.   Tähtajad sotsiaalhoolekandelise abi korraldamisel

  (1) Vallavalitsus otsustab sotsiaalhoolekandelise abi andmise kümne tööpäeva jooksul isikult avalduse saamisest või muu sotsiaalhoolekandelise abi saamise õiguse tekkimise aluseks oleva sündmuse toimumisest, asjaolu saabumisest või tingimuse täitmisest arvates.

  (2) Sotsiaalhoolekandelise abi andmise või mitteandmise otsus tehakse isikule või tema esindajale teatavaks avalduses märgitud aadressil.

  (3) Vallavalitsus maksab sotsiaaltoetuse välja 30 kalendripäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (4) Sotsiaaltoetus makstakse isiku avalduses näidatud arvelduskontole, sularahas või isiku nõusolekul tema kirjaliku avalduse, digitaalselt allkirjastatud elektroonilise avalduse või notariaalselt tõestatud avalduse alusel kolmanda isiku arvelduskontole Eestis.

2. jagu Alusetult saadu tagastamine 

§ 50.   Sotsiaalhoolekandelise abi kulutuste tagasinõudmine

  (1) Vallavalitsus nõuab seaduses sätestatud juhtudel isikult talle sotsiaaltoetusena alusetult makstud rahasumma ja sotsiaalteenuse osutamisega alusetult tehtud kulutused osaliselt või täielikult tagasi.

  (2) Vallavalitsusel on sotsiaalhoolekandelise abi andmiseks alusetult tehtud kulutuste tagastamisega viivitamise korral õigus nõuda tasumata summalt viivist võlaõigusseaduse § 113 alusel.

3. jagu Vaidemenetlus 

§ 51.   Vaide esitamine

  Isik, kes leiab, et sotsiaalhoolekandelise abi korraldamisel tehtud otsuse või toiminguga on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide vallavalitsusele.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 52.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [ Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 53.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse alates 01. maist 2018. a.

  (3) Määruse §-s 9 sätestatud sünnitoetuse uusi määrasid rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. jaanuarist 2018. a sündinud lastele.

Lisa Sotsiaaltoetuste piirmäärad

/otsingu_soovitused.json