Teksti suurus:

Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.03.2024
Avaldamismärge:RT IV, 20.03.2024, 9

Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine

Vastu võetud 14.03.2024 nr 66

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

§ 1.   Lüganuse Vallavolikogu 18.12.2017 määruses nr 2 „Lüganuse Vallavalitsuse põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

 
  1) paragrahvi 15 lõike 1 esimest lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Abivallavanem majandusvaldkonnas on ühtlasi majanduse- ja keskkonnateenistuse juht, kelle pädevuses on koordineerida nimetatud valdkonda vallas ning juhtida teenistuse tegevust.“;
  2) paragrahvi 17 esimest lõiget muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Ametiasutuses on 5 teenistust:
1) majanduse- ja keskkonnateenistus;
2) arengu- ja planeerimisteenistus;
3) hariduse-, kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja sotsiaalteenistus;
4) finantsteenistus;
5) kantselei.“;
  3) paragrahvi 18 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Majanduse- ja keskkonnateenistust juhib vastava valdkonna abivallavanem, hariduse-, kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja sotsiaalteenistust juhib vastava valdkonna abivallavanem, arengu- ja planeerimisteenistust juhib arengu- ja planeerimisteenistuse juht, finantsteenistust juhib finantsjuht ning vallakantseleid juhib vallasekretär. Teenistuse juht allub vallavanemale.“;
  4) paragrahvi 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
㤠19. Majanduse- ja keskkonnateenistus
(1) Majanduse- ja keskkonnateenistus on ametiasutuse struktuuriüksus, mis korraldab Lüganuse valla majandusliku tegevuse ja elukeskkonna arendamisega seonduvaid tegevusi.
(2) Teenistuse põhiülesanded on Lüganuse valla ehituse ja maakorraldusega seotud ülesannete täitmine, heakorra, keskkonnakaitse ja jäätmemajanduse korraldamine, vallavara haldamine, energeetika, teede, tehnovõrkude- ja rajatiste ning infosüsteemide kasutamise korraldamine.
(3) Põhiülesannete täitmiseks majanduse- ja keskkonnateenistus:
1) osaleb valla arengukava väljatöötamises ja selle elluviimises koostöös ametiasutuse teiste teenistustega;
2) korraldab ehitusalast tegevust, koostab valdkonnapõhised dokumendid, koostab projekteerimistingimuste eelnõud, vormistab ja väljastab ehitusseadustiku alusel väljastatavad load;
3) esitab andmeid riiklikusse ehitisregistrisse, vajadusel väljastab sealt andmeid ning peab ehitiste toimikuid;
4) täidab seadusega kohalikule omavalitsusele pandud ehitusjärelevalve ülesandeid;
5) korraldab vallavaraga seotud ehitustegevust ja järelevalvet;
6) korraldab valla aadressandmete süsteemi, edastab andmed kohanimeregistrisse ja korraldab välireklaami kasutamist;
7) korraldab valla geodeetiliste süsteemide arendamist ja koostamist;
8) tagab vajadusel infotehnoloogiaalase toe ametiasutusele ja hallatavatele asutustele;
9) teeb omandi- ja maareformiga seonduvaid toiminguid;
10) korraldab maamaksuarvestust ja edastab andmeid Maksu- ja tolliametile;
11) kogub informatsiooni munitsipaalmaa ja selle kasutamise kohta;
12) korraldab valla heakorra tagamisega seotud tegevusi;
13) korraldab vallale kuuluvate ja avalikuks kasutamiseks mõeldud teede, haljasalade, parkide, kalmistute hoolduse ning ehitus- ja remonttööd ning teostab õigusaktidega sätestatud nõuete täitmise üle järelevalvet;
14) edastab andmed riiklikule teeregistrile ning peab kohalike teede nimekirja;
15) korraldab avalike supelrandade haldamise;
16) korraldab liikluse valla territooriumil;
17) korraldab heakorraalaseid konkursse;
18) korraldab jäätmekäitlust ning jäätmevaldajate registri pidamist;
19) korraldab seadustega omavalitsustele pandud keskkonnakaitselisi tegevusi;
20) tagab kehtestatud koormiste täitmise;
21) peab lemmikloomaregistrit ja teostab koerte ja kasside pidamise eeskirja täitmise üle järelevalvet;
22) korraldab vesivarustus- ja kanalisatsiooniteenused ning selleks vajalike hoonete, rajatiste ja seadmete haldamise ning ehitamise;
23) korraldab tänavavalgustuse ning selleks vajalike hoonete, rajatiste ja seadmete haldamise ning ehitamise;
24) korraldab valla geodeetiliste süsteemide arendamist ja koostamist;
25) esindab vallavalitsust elektrivarustuse- ja elektrisidealases tegevuses;
26) korraldab ametiasutuse haldushoones tuleohutusalast tegevust ning korraldab tuletõrje- ja päästeteenistusealast ning kodanikukaitsealast tegevust Lüganuse vallas;
27) korraldab hankeplaani koostamist;
28) korraldab riigihangete läbiviimist;
29) haldab Lüganuse valla veebilehel teenistuse tegevusvaldkondadega seotud infot;
30) täidab teisi majandamise ja keskkonnaalaseid ülesandeid.“;
  5) määrust täiendatakse §-ga 191 järgmises sõnastuses:
㤠191. Arengu- ja planeerimisteenistus
(1) Arengu- ja planeerimisteenistus on ametiasutuse struktuuriüksus, mis korraldab Lüganuse valla arenduse, koostöö ja kaasamisega seotud tegevusi ning valla territooriumil planeerimistegevust ja elukeskkonna kujundamist.
(2) Teenistuse põhiülesanded on arengukavade ja arendusprojektide koostamine, valdkonnapõhiste riigihangete läbiviimine, koostöö koordineerimine ettevõtete ja kolmanda sektoriga, vallasiseste asustusüksuste arengu koordineerimine ning muude arengu ja planeerimisalaste ülesannete täitmine.
(3) Põhiülesannete täitmiseks arengu- ja planeerimisteenistus:
1) korraldab valla strateegiliste arengudokumentide, sh üldplaneeringu, arengu- ja tegevuskavade koostamist, uuendamist ning arendustegevuseks vajalikku seiret;
2) koostab arengueesmärgid ja teeb Lüganuse Vallavolikogule ettepaneku nende esitamiseks maakondlikesse või riiklikesse arengukavadesse ja arengudokumentidesse;
3) korraldab arenguvajaduste väljaselgitamiseks ning valla arengusuundade väljatöötamiseks vajalikke uuringuid ning analüüs;
4) algatab valla eesmärkide täitmiseks arendusprojekte ning koordineerib projektide elluviimisega seotud tegevusi, s.h riigihankeid;
5) teeb Lüganuse Vallavolikogule või Lüganuse Vallavalitsusele ettepanekuid arendustegevuseks vajalike komisjonide ja töörühmade moodustamiseks;
6) osaleb valla arengukava väljatöötamises ja selle elluviimises koostöös ametiasutuse teiste teenistustega;
7) abistab ametiasutuse teenistujaid ja valla munitsipaalasutuse töötajaid ning kolmandat sektorit projektide koostamisel ja menetlemisel, valdkondlike arengukavade koostamisel ja uuendamisel;
8) korraldab valla erinevate planeeringute koostamist ja planeeringualast järelevalvet;
9) tagab planeeringute läbivaatamise ning neile seisukohtade andmise;
10) korraldab valla ruumilise planeerimisega seotud tegevusi.“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andrea Eiche
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json