Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Põhja-Sakala valla 2024. aasta alaeelarved

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.03.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
Avaldamismärge:RT IV, 20.03.2024, 14

Põhja-Sakala valla 2024. aasta alaeelarved

Vastu võetud 12.03.2024 nr 2
, rakendatakse alates 01.01.2024.

Määrus antakse Põhja-Sakala Vallavolikogu 29.02.2024. a määrusega nr 63 kehtestatud Põhja-Sakala valla 2024. aasta eelarve alusel.

§ 1.   Põhja-Sakala valla 2024. aasta alaeelarved

  (1) Kinnitada Põhja-Sakala vallavalitsuse osakondade ning hallatavate asutuste 2024. aasta põhitegevustulude ja -kulude alaeelarved vastavalt lisale 1 ning investeeringute alaeelarve vastavalt lisale 2.

  (2) Eelarve täitmise eest vastutavad valdkondade abivallavanemad, osakonnajuhatajad ja hallatavate asutuste juhid.

  (3) Eelarve täitmist seirab rahandusosakond ning esitab vallavalitsusele eelarve täitmise koondaruande mitte harvemini kui kord kvartalis.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, kuid seda rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2024. a.

Karel Tölp
vallavanem

Veronika Ling
vallasekretär

Lisa 1 Põhitegevuse tulude ja kulude alaeelarved

Lisa 2 Investeerimistegevuse alaeelarved

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json