HaridusLasteasutus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Eralasteaia ja eralapsehoiu teenuse toetamise kord

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.03.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.03.2024, 18

Eralasteaia ja eralapsehoiu teenuse toetamise kord

Vastu võetud 16.02.2021 nr 3
RT IV, 26.02.2021, 1
jõustumine 01.04.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.03.2021RT IV, 24.03.2021, 601.04.2021
16.08.2022RT IV, 27.08.2022, 1101.09.2022
17.01.2023RT IV, 24.01.2023, 1227.01.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 2023. aasta 1. jaanuarist.
18.04.2023RT IV, 28.04.2023, 2001.05.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 2023. aasta 1. jaanuarist.
14.11.2023RT IV, 21.11.2023, 1201.01.2024
12.03.2024RT IV, 20.03.2024, 623.03.2024

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib koolieelsele eralasteasutusele või -lapsehoiule Viimsi valla lapse eest lapsevanema makstava kohatasu osalist hüvitamist Viimsi valla eelarvest (edaspidi toetus).
[RT IV, 21.11.2023, 12 - jõust. 01.01.2024]

  (2) Määrusega kehtestatakse toetuse maksmise alused, toetuse määramise ja maksmise kord ning järelevalve kord toetuse kasutamise üle.

  (3) Teenuse rahastamisel osalevad Viimsi Vallavalitsus ja lapsevanem. Lapsevanem katab teenuse tasust osa, mille vastavalt KELS § 27 lõikele 4 kehtestab Viimsi Vallavolikogu määrusega „Viimsi valla koolieelsete lasteasutuste ja lapsehoidude vanema poolt kaetava lasteaiatasu määrad ja tasumise kord“.
[RT IV, 21.11.2023, 12 - jõust. 01.01.2024]

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) eralasteaed – koolieelse lasteasutuse seaduse ja erakooliseaduse alusel tegutsev ning tegevusluba omav koolieelne lasteasutus;
  2) eralapsehoid – lapsehoidja kutset omav füüsilisest isikust ettevõtja või eraõiguslik juriidiline isik, kellel on kehtiv tegevusluba lapsehoiuteenuse osutamiseks;
  3) hankelepingu alusel teenuse pakkumine – Viimsi valla poolt riigihanke tulemusel hankelepingu alusel ostetav eralasteaia teenus, millega tagatakse koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud tingimustel lapsele lasteaia koht;
  4) kohatasu – lapsevanema poolt makstav teenuse tasu eralasteaias või eralapsehoius käimise eest, mis ei sisalda tasu toitlustamise, huviringide ja muude kaasnevate lisateenuste eest;
  5) lapsevanem – lisaks lapse seaduslikule vanemale ka lapse eestkostja või lepinguline hooldaja;
  6) osakond – Viimsi vallavalitsuse haridusosakond;
  7) teenus – eralasteaia või eralapsehoiu poolt pakutav alushariduse või lapsehoiu teenus;
  8) teenuse pakkuja – eralasteaed või eralapsehoid, mis pakub vastavat teenust Viimsi valla elanikuna rahvastikuregistrisse kantud 1,5 - 8-aastastele lastele;
  9) valla vabatahtlik teenuse toetus – eraõiguslikest isikutest lasteaia või lapsehoiu teenuse pakkujatele erakooliseaduse või sotsiaalhoolekande seaduse alusel makstav valla vabatahtlik toetus perede toetamiseks, kes on valinud omal soovil eralasteasutuse ega oota vallalt munitsipaallasteasutuse ega hankelepingu alusel teenuse kohta käesoleval õppeaastal;
  10) toetuslepinguga ostetud teenus – lepinguga ostetud eralasteaia või- lapsehoiu teenus koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lg 1 täitmiseks;
  11) Viimsi valla elanik – isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Viimsi vald;
  12) täisajaga lapsehoiu teenus – lapsehoiu teenust kasutatakse kõikidel tööpäevadel nädalas;
  13) osaajaga lapsehoiu teenus – lapsehoiu teenust kasutatakse mitte rohkem kui kolmel päeval nädalas või kaheteistkümnel päeval kalendrikuus;
  14) teenuse kogumaksumus – summa, mis moodustub Viimsi valla munitsipaallasteaia koha arvestuslikust maksumusest ja kohatasu määrast, mida rakendatakse ühe lapse kohta, kui lapse ja mõlema vanema elukoht on maksmise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga ning pidevalt kogu lapse lasteaias käimise perioodi jooksul Eesti Rahvastikuregistri järgi Viimsi vald;
[RT IV, 21.11.2023, 12 - jõust. 01.01.2024]
  15) täiendav toetus – Viimsi valla haldusterritooriumil eralasteaia või eralapsehoiu teenuse pakkujatele makstav toetus investeeringu, üürikulude või amortisatsiooni kulude katmiseks.
[RT IV, 20.03.2024, 6 - jõust. 23.03.2024]

§ 3.   Toetuse maksmise alused

  (1) Toetuse saamise õigus on teenuse pakkujal, kes pakub teenust lapsele , kelle elukoht koos vähemalt ühe lapsevanemaga rahvastikuregistri andmetel on Viimsi vallas toetuse maksmise kuul.

  (2) [Välja jäetud.]
[RT IV, 24.03.2021, 6 - jõust. 01.04.2021]

  (3) Toetus määratakse teenuse pakkuja taotluse alusel osakonna otsusega nõuetekohase taotluse esitamise kuule järgneva kalendrikuu 1. kuupäevast.

  (4) Teenuse pakkuja peab teavitama lapse teenusele asumisest Viimsi vallavalitsust enne lapse teenusele asumist ja saama kinnituse toetuse maksmise kohta.

  (5) Ühe lapse eest makstakse sama perioodi eest toetust ainult ühele teenuse pakkujale. Perioodi minimaalseks ühikuks on kalendrikuu, välja arvatud juhul, kui laps, kelle eest toetust makstakse, saab jooksval kuul 1 aasta ja 6 kuu vanuseks. Sellisel juhul makstakse lapse 1 aasta ja 6 kuu vanuseks saamise kuul toetust proportsionaalselt kalendripäevade arvule, mis järgnevad lapse 1 aasta ja 6 kuu vanuseks saamise päevast alates.

  (6) Lapse asumisel teenust kasutama kuu keskel makstakse lapse eest toetust alates järgmisest kalendrikuust. Kui laps asub teenust kasutama kuu esimesest tööpäevast, makstakse toetust teenusele asumise kuust alates.

  (7) Toetust ei maksta juulikuu eest valla vabatahtliku teenuse pakkujale, v.a juhul, kui lapsevanem on teavitanud Viimsi vallavalitsust soovist kasutada kohta juulikuus eralasteaias- või lapsehoius hiljemalt sama aasta 31. maiks. Toetus makstakse välja teenuse pakkujale nende poolt esitatud arve alusel pärast seda, kui lapsevanem on esitanud osakonnale taotluse toetuse maksmiseks ja maksmist tõendava dokumendi omaosaluse tasumise kohta juulikuu eest.
[RT IV, 24.03.2021, 6 - jõust. 01.04.2021]

  (8) Toetust makstakse üks kord kuus kui ei ole kokku lepitud teisiti.

  (9) Juhul, kui laps lõpetab teenuse kasutamise kuu keskel, makstakse toetust jooksva kuu lõpuni.

  (10) Toetuslepinguga ostetud teenuse pakkujatel puudub õigus võtta lapsevanemalt kohatasu ühe suvekuu eest juhul, kui laps sellel kuul teenust ei kasuta. Vald maksab toetuslepinguga teenuse pakkujale toetust 12 kuud aasta.
[RT IV, 24.03.2021, 6 - jõust. 01.04.2021]

  (11) Täiendavat toetust makstakse Viimsi valla elanikest laste eest üks kord kuus.
[RT IV, 20.03.2024, 6 - jõust. 23.03.2024]

§ 4.   Toetuse suurus

  (1) Valla toetuslepinguga eralasteaia toetus teenuse pakkujale on teenuse kogumaksumus, millest on maha arvestatud lapsevanema poolt kaetav lasteaia kohatasu. Erivajadusega lapse puhul on toetus kahekordne.
[RT IV, 21.11.2023, 12 - jõust. 01.01.2024]

  (2) Valla toetuslepinguga eralapsehoiu täisajaga toetus teenuse pakkujale on 86% teenuse kogumaksumusest, millest on maha arvestatud lapsevanema poolt kaetav lapsehoiu kohatasu.
[RT IV, 21.11.2023, 12 - jõust. 01.01.2024]

  (3) Valla toetuslepinguga eralapsehoiu osaajaga toetus teenuse pakkujale on 68% teenuse kogumaksumusest, millest on maha arvestatud lapsevanema poolt kaetav lapsehoiu kohatasu. Lapsevanema poolt kaetavat kohatasu osaaja puhul ei vähendata.
[RT IV, 21.11.2023, 12 - jõust. 01.01.2024]

  (4) Valla vabatahtliku teenuse toetus lasteaia või lapsehoiu teenuse pakkujale, kes ei soovi rakendada põhimõtet, et lapsevanema poolt tasutav lasteaia kohatasu ühes kuus ühe lapse kohta on võrdne Viimsi valla munitsipaallasteaedades kehtestatud lapsevanema tasutava lasteaia kohatasuga, on 260 eurot kalendrikuus, kuid mitte suurem kui hinnakirja järgne kohatasu lapse kohta kuus.

  (5) Valla toetuslepinguga, valla hankelepinguga, eralasteaiale ja eralapsehoiule osutatud teenusele rakenduvad samad lapsevanema soodustused, mis munitsipaallasteaias käivale lapsele.

§ 41.   Täiendava toetuse suurus

  (1) Täiendava toetuse suurus lapse kohta on:
  1) investeeringute alusel 5 eurot lapse kohta;
  2) amortisatsiooni alusel määratud summa. Amortisatsiooni arvestatakse hoone soetusmaksumusest (mitme maja puhul keskmisest maksumusest) aastas 2%, mis jagatakse Terviseameti poolt lubatud lasteasutuse maksimaalse laste arvuga, jagatisest arvestatakse maha arvestusliku maksumuse üürikulu, kuid toetus ei ole suurem kui Viimsi valla munitsipaallasteaia majade üürikulu keskmine maksumus;
  3) üürikulu alusel määratud summa. Üürikulu arvutatakse üürilepingu maksumuse (mitme maja puhul keskmisest maksumusest) jagamisel Terviseameti poolt lubatud lasteasutuse maksimaalse laste arvuga, jagatisest arvestatakse maha arvestusliku maksumuse üürikulu osa, kuid toetus ei ole suurem kui Viimsi valla munitsipaallasteaia majade üürikulu keskmine maksumus.

  (2) Täiendava toetuse suurus määratakse, kas investeeringu, amortisatsiooni või üürikulu alusel ning neid omavahel ei liideta ega jaotata.
[RT IV, 20.03.2024, 6 - jõust. 23.03.2024]

§ 5.   Toetuse taotlemine, määramine ja maksmine

  (1) Toetuse saamiseks esitab teenuse pakkuja osakonnale teenuste haldamise süsteemis SPOKU taotluse.

  (2) Osakond kontrollib taotluse vastavust käesoleva määruse tingimustele ning võib nõuda vajadusel täiendavad dokumente või selgitusi. Teenuse pakkuja peab nõutavad dokumendid või andmed esitama osakonna poolt määratud täiendava tähtaja jooksul.

  (3) Osakond otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise oma otsusega 30 päeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest.

  (4) Taotluse rahuldamise otsuses vähemalt järgmised tingimused:
  1) toetuse sihtotstarve;
  2) toetuse suurus, mis kujuneb vastavalt käesolevas määruses § 4 sätestatule ja/või täiendava toetuse suurus, mis kujuneb vastavalt käesolevas määruses § 41 sätestatule;
[RT IV, 20.03.2024, 6 - jõust. 23.03.2024]
  3) toetuse maksmise alguskuupäev

  (5) Teenuse pakkujale makstakse toetust üks kord kuus eelmise kuu eest pärast seda, kui teenuse pakkuja on esitanud osakonnale e-arve, aruande ja lapsevanematega sõlmitud lepingud Viimsi valla haridusteenuste infosüsteemis ARNO.

  (6) Osakond kontrollib teenuse pakkuja koostatud aruande ja arve vastavust käesolevale käesolevale määrusele ning kinnitab selle. Puuduste esinemise korral tagastatakse aruanne nende kõrvaldamiseks 7 kalendripäeva jooksul.

  (7) Osakond kannab toetuse üle teenuse pakkujale hiljemalt 14. kalendripäeval pärast nõuetekohase arve esitamist. Kui aruandes või arves tuvastatakse puudusi, lükkub arve tasumise tähtaeg edasi päevade arvu võrra, mis kulub puuduste kõrvaldamiseks.

  (8) Täiendava toetuse taotlus järgmiseks kalendriaastaks esitatakse osakonnale 15. septembriks.
[RT IV, 20.03.2024, 6 - jõust. 23.03.2024]

  (9) Teenuse pakkuja peab täiendava toetuse saamiseks esitama kirjaliku või elektroonilise taotluse. Üürikulu alusel täiendava toetuse saamiseks tuleb esitada üürileping, amortisatsiooni alusel täiendava toetuse saamiseks tuleb esitada hoone soetusmaksumust tõendav dokument. Mõlemal juhul tuleb esitada Tervisameti hinnang lubatud laste arvu kohta.
[RT IV, 20.03.2024, 6 - jõust. 23.03.2024]

  (10) Täiendava toetuse taotluse taotlemise, määramise, maksmise ja maksmise lõpetamise alused on muus osas samad käesolevas korras kehtestatud toetuse regulatsiooniga.
[RT IV, 20.03.2024, 6 - jõust. 23.03.2024]

§ 6.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Teenuse pakkuja, kellele on määratud taotluse alusel osakonna otsusega toetus, on kohustatud esitama osakonnale kord kuus toetuse kasutamise kohta aruande. Aruanne esitatakse haridusteenuste infosüsteemis ARNO ja selles on ära toodud eelneval kuul eralasteaias või eralapsehoius käinud Viimsi valla elanikest laste nimed ja isikukoodid ning teenusel viibitud päevade arv ja kohamaksumus näidates eraldi ära lapsevanema poolt makstava osa ja valla toetuse suuruse.

  (2) Teenuse pakkuja on kohustatud teatama osakonnale kirjalikult teenusel käivate Viimsi valla elanikest laste andmete toetuse maksmist mõjutavate asjaolude muutumisest hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

  (3) Osakonnal on õigus nõuda selgitusi ning kontrollida teenuse pakkujale eraldatud toetuse kasutamise vastavust sihtotstarbele ja lapsevanematega sõlmitud lepingutele.

  (4) Teenuse pakkuja on kohustatud viivitamatult informeerima osakonda riiklikku järelevalvet teostavate ametiisikute poolt tehtud ettekirjutustest ja nende täitmisest. Ettekirjutuste põhjendamata täitmata jätmisel või eiramisel kaotab nimetatud teenuse pakkuja õiguse toetusele alates ettekirjutuse tähtajale järgnevast kalendrikuust.

  (5) Osakond võib nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist neljateistkümne päeva jooksul, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) muudel õigusaktidega sätestatud juhtudel.

§ 7.   Toetuse maksmise lõpetamise alused

  Toetuse maksmine lõpetatakse, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) teenuse pakkuja esitab vastava taotluse;
  4) teenuse pakkuja lõpetab tegevuse toetuse eraldamise perioodi kestel;
  5) laps lõpetab eralasteaias või eralastehoiu teenuse kasutamise;
  6) muudel õigusaktidega sätestatud juhtudel.

§ 8.   Määruse rakendamine

  (1) 2024. aastal makstakse toetust tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2024 tingimusel, et täiendava toetuse taotlus esitatakse osakonnale hiljemalt 15. aprilliks 2024. a.
[RT IV, 20.03.2024, 6 - jõust. 23.03.2024]

  (2) Määrus jõustub 1. aprillil 2021.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json