EttevõtlusKaubandus

Teksti suurus:

Viimsi vallas avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.03.2024, 25

Viimsi vallas avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord

Vastu võetud 12.03.2024 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkt 367 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus sätestab tänava- ja kandekaubanduse nõuded ja korra Viimsi valla haldusterritooriumi avalikult kasutatavatel maa-aladel.

  (2) Määrust ei kohaldata ajutiste müügikohtade paigaldamisele avalikel üritustel ja spordisündmustel, mis toimuvad avaliku ürituse loa alusel.

§ 2.   Terminid

  Käesolevas määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) kaubandustegevus – avalikult kasutataval maa-alal toimuv tänava- ja kandekaubandus või teenuste osutamine;
  2) tänavakaubandus – kauba või teenuse müük kaupleja poolt paigaldatud ajutiselt müügikohalt (nt müügiletilt, müügihaagiselt või autost, müügiautomaadist, müügikärult jmt);
  3) kandekaubandus – kauba müük, mis toimub käest, käsikorvist, kandelaualt või muust kaupleja poolt kantavalt inventarilt ning kus kaupleja peatub kauba müügiks ostjale;
  4) kaupleja – füüsiline või juriidiline isik, sealhulgas avalik-õiguslik juriidiline isik, kes tegutseb eesmärgil, mis on seotud tema majandus- või kutsetegevusega;
  5) otsekaubandus – kaubandustegevuse eriliik, millise puhul saaduste kasvataja või tootja teostab tarbijale müüki ilma vahendajata;
  6) kõrvalkulud – täiendavad kulud kaubanduse korraldajale, mis kaasnevad kaupleja tegevusega müügikohal (näiteks elektrienergiakulud, vee- ja kanalisatsioonikulud, jäätmeveokulud jms);
  7) kõrvalkohustused – täiendavad müügiala kohustused (näiteks ala koristus, korrashoid, hooldus).

§ 3.   Müügikoha üldnõuded

  (1) Tänavakaubandus toimub läbi müügikoha, kus pakutakse kaupu või teenuseid.

  (2) Tänavakaubanduses ei ole lubatud kauba paigutamine tänavakattele, haljasalale, tänavamööblile või avalikus ruumis asuvale väikevormile.

  (3) Müügikoht peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) inventar ja mistahes esemete paigutus ei tohi takistada liiklust ega piirata liiklejate nähtavust või kitsendada nende käiguruumi (sh ei ole lubatud paigaldada jalgteel teeprojektis selleks mitte ette nähtud kohta müügiautomaate ja luua müügialasid);
  2) peab sobituma oma välimuselt, kujunduslikult ning paigutuselt ümbritsevasse keskkonda, parklas asuv klientide ala tuleb eraldada tähistusega ja ohutult piirata ning samuti tuleb arvestada teenuse pakkumise asukohta, ohutust, nähtavust, ligipääsetavuse nõudeid;
  3) ei tohi takistada teede hooldamise kohustuste või heakorranõuete täitmist;
  4) ei tohi segada korraldatavate avalike ürituste läbiviimist;
  5) peab olema müügivälisel ajal sellisena paigutatud, et välistatud on tuulega esemete ja inventari laiali kandumine ja kasutusele on võetud piisavad meetmed müügikoha lõhkumise või omavolilise ümberpaigutamise vastu;
  6) müügikoha vahetusse lähedusse või ümbrusesse ei ole lubatud ladustada tühje kaubakaste ja kaubaaluseid, taarat, pakendeid jms;
  7) müügikohas või selle vahetus läheduses on inventar jäätmete liigiti kogumiseks;
  8) müügiperioodi lõppemisel on kauplejal kohustus taastada müügikoha paigaldamisele eelnenud olukord.

  (4) Kaupleja peab korraldama müügikohas heakorra eeskirja ja Viimsi valla jäätmehoolduseeskirja täitmist ning tegema avalikult nähtavaks kaupleja ärinime või müüja nime ja kontaktandmed, samuti kauba ja teenuse nimetused ning müügihinnad.

  (5) Müügikohaga seotud kulud, kõrvalkulud ja kõrvalkohustused on kaupleja kanda.

  (6) Tänavakaubandus on keelatud Viimsi valla avalike laste mängu- ja spordiväljakute läheduses (30 m raadiuses välispiirist) ning bussipeatustes (sh ootekoja ja bussi peatumise vahelisel alal). Nimetatud piirangut ei ole kohustust rakendada ranna-alal.

§ 4.   Valla kinnistul asuva müügikoha kasutusse andmine

  (1) Viimsi valla omandis asuval kinnistul müügikoha (edaspidi valla müügikoht) kasutusse andmine toimub läbi enampakkumise või otsustuskorras, kus alghinnaks on ruutmeetri kohta maa maksustamishind, mida vallavalitsus võib täpsustada sõltuvalt asukohast ja tegevusest.

  (2) Talu- ja aiasaaduste, käsitöötoodete, taimede ja muude sarnaste väiketootjate toodangu ja talukaupadega otsekaubanduse korras kauplemiseks antakse müügikoht kasutusse tasuta.

  (3) Valla müügikohad antakse kasutusse enampakkumise teates või vallavalitsuse korralduses ettenähtud tähtajani, kuid mitte kauem kui jooksva aasta viimase päevani.

  (4) Vallavalitsusel on õigus valla müügikoha kasutusse andmisel kehtestada täiendavaid tingimusi, sh müügikoha kujundusele, inventarile ja visuaalsele väljanägemisele, samuti teenindusalale ja kasutatavale inventarile (piirded, lauad-toolid jms) ning inventari asukohale.

  (5) Vallavalitsusel on õigus kehtestada tänavakaubanduseks ala kasutusse andmiseks eraldi lepinguvorm või tüüptingimused.

  (6) Kaupleja püsivas tegutsemiskohas hooajalise tegevuse laiendamisel ja korras reguleerimata küsimustes juhindutakse Viimsi vallavara valitsemise korrast.

§ 5.   Valla müügikoha kasutusse andmine enampakkumise läbi

  (1) Valla müügikoha kasutusse andmise enampakkumine (edaspidi enampakkumine) viiakse läbi kord kalendriaastas.

  (2) Ranna-aladel asuvad kauplemisalad antakse kasutusse läbi enampakkumise.

  (3) Enampakkumisel vallavalitsus oma korraldusega määrab:
  1) müügikoha andmed;
  2) alghinna;
  3) enampakkumise tingimused (algus, lõpp, nõuded müügikohale jmt);
  4) nõutavad dokumendid;
  5) vastutavad isikud.

  (4) Enampakkumisel osutub edukaks kõrgeima hinna pakkunud pakkuja. Võrdse hinna korral selgitatakse võitja liisuheitmise teel.

  (5) Enampakkumise võitja saab tänavakaubanduse loa vallavalitsuse korralduse alusel.

  (6) Loa alusel sõlmib korralduses volitatud isik enampakkumise võitjaga lepingu 10 päeva jooksul peale enampakkumise tulemuste teatavakstegemist. Lepingu sõlmimata jätmisel 10 päeva jooksul loetakse võitja loobunuks ning pakutakse lepingut teisele kohale jäänud pakkujale.

  (7) Enampakkumise nurjumisel uut enampakkumist jooksval aastal ei ole kohustust korraldada ning vallavalitsus menetleb edaspidi valla müügikoha kasutusse andmist otsustuskorras.

§ 6.   Valla müügikoha kasutusse andmine otsustuskorras

  (1) Vallavalitsus võib anda valla müügikoha kasutusse kaupleja taotluse alusel otsustuskorras juhul kui:
  1) enampakkumine nurjus (sh § 5 lõikes 2 nimetatud juhul);
  2) kaupleja esitab taotluse müügikoha jaoks alal, mis ei olnud enampakkumisel;
  3) müügikohta soovitakse talu- ja aiasaaduste, käsitöötoodete, taimede ja muude sarnaste väiketootjate toodangu ja talukaupadega otsekaubanduse korras kauplemiseks.

  (2) Taotlus peab sisaldama järgmist infot:
  1) kaubeldav kaup või teenus;
  2) vajadus piirkonnas vastava kauba või teenuse järele;
  3) müügitegevuse ja -koha kirjeldus (kujundus, ligipääsetavus, lahtiolekuaeg);
  4) müügikoha kasutamise periood;
  5) kaupleja vastutava isiku kontakt.

  (3) Vallavalitsuse vastutaval struktuuriüksusel on õigus tagastada taotlus või keelduda ala kasutusse andmisest, kui taotlus ei vasta käesolevas määruses toodud nõuetele, on kasutuses, hõivatud kestvussündmusega või kavandatav tegevus ei sobi piirkonda ning kogukondlike normidega ja võib põhjustada liiklusohtlikke olukordi.

  (4) Vallavalitsuse vastutaval struktuuriüksusel on õigus nõuda taotluse juurde täpsustavat infot, jooniseid või liikluskorraldusskeeme, kui see tulenevalt taotluse sisust osutub vajalikuks.

  (5) Vallavalitsus annab müügikoha kasutusse otsustuskorras korralduse alusel. Korralduses tuuakse välja põhjendused valla müügikoha kasutusse andmiseks, samuti vajadusel täpsustatakse valla müügikoha ja kauplemise tingimusi ning muid andmeid.

§ 7.   Kandekaubandus

  (1) Kandekaubanduse puhul on vajalik vallavalitsust kui ametiasutust e-posti vahendusel teavitada. Kandekaubandus on lubatud peale vastavasisulise teavituse esitamist, juhul, kui vallavalitsus ei ole 1 tööpäeva jooksul keelduvalt vastanud või täiendavat infot nõudnud.

  (2) Teavitusele tuleb lisada vähemalt kaubanduse läbiviija nimi, kontakt, kandekaubanduse piirkond, periood ja kandekaubanduse korras müüdava kauba info.

  (3) Kandekaubanduses on lubatud müüa järgmisi kaupu:
  1) raamatud, ajalehed ja ajakirjad;
  2) lilled;
  3) jäätis;
  4) suhkruvatt;
  5) alkoholivabad joogid v.a energiajoogid;
  6) pakendatud maiustused ja snäkid ning pakendatud pagaritooted;
  7) värsked marjad ja puuviljad.

  (4) Vallavalitsuse vastutav struktuuriüksus võib täiendavalt lubada kaubelda käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetamata kaupadega, mille müügile ei ole õigusaktides seatud piiranguid. Selleks tuleb kandekaubanduse läbiviijal esitada vallavalitsuse vastutavale struktuuriüksusele käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud teavitusele lisaks täiendavad andmed ja põhjendused määruses nimetamata kaupade kandekaubanduseks.

  (5) Määruses loetlemata kaupade müügisoovi korral tuleb kandekaubanduse läbiviijal oodata ära vallavalitsuse vastutava struktuuriüksuse kooskõlastus.

  (6) Kandekaubanduse korraldaja peab täitma järgmisi nõudeid:
  1) ostja suhtes tuleb olla viisakas ja vältida agressiivset müügitehnikat;
  2) müügitegevust tuleb läbi viia häid kaubandustavasid arvestades ja käituda ostja suhtes ausalt;
  3) kauba ja teenuse müügil tuleb jälgida õigusaktides kehtestatud nõudeid;
  4) kauba ja teenuse müügil tuleb tagada vastavus õigusaktides kehtestatud nõuetele;
  5) kandekaubanduse läbiviimisel ei tohi takistada liiklust (sh jalakäijad) ega piirata liiklejate nähtavust;
  6) kandekaubanduse läbiviimisel ei tohi kahjustada haljasalasid.

§ 8.   Järelevalve

  (1) Kaubandustegevuse üle teeb järelevalvet Viimsi Vallavalitsus.

  (2) Riiklikku järelevalvet seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise üle teevad vastavas seaduses või õigusaktis määratud asutused või ametiisikud.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Määrus avaldatakse Viimsi valla veebilehel.

  (2) Käesolev määrus jõustub 1. aprillil 2024.a.

Atso Matsalu
Viimsi Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json