Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Narva endistele linnapeadele toetuse maksmise tingimuste ja kord

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2016, 6

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Narva endistele linnapeadele toetuse maksmise tingimuste ja kord

Vastu võetud 06.08.2009 nr 26
RT IV, 20.04.2013, 3
jõustumine 10.08.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.02.2016RT IV, 05.03.2016, 108.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekandeseaduse § 14 alusel.
[RT IV, 05.03.2016, 1 - jõust. 08.03.2016]

§ 1.   Korra reguleerimisala

  Kord reguleerib Narva linna eelarvest Narva endistele linnapeadele (edaspidi toetuse saaja) igakuiselt rahalise toetuse (edaspidi toetus) maksmise tingimusi ja korda.

§ 2.   Toetuse määr

  Toetuse saajale makstava toetuse määr on 15 % (brutto) ulatuses ametisoleva linnapea põhipalgast.

§ 3.   Toetuse maksmise tingimused

  Toetust makstakse igakuine toetuse saajale, kes on jõudnud vanaduspensioni ikka ja ei oma kehtivat töö- või teenistussuhet.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse saaja esitab toetuse saamiseks Narva linna Sotsiaalabiametile, edaspidi tekstis amet, kirjaliku taotluse.

  (2) Taotlusele lisab toetuse saaja omakäelise kinnituse, et ta vastab käesoleva määruse § 3 toodud nõuetele ning kohustub tööle või teenistusse asumisel esitama ametile viivitamatult sellekohase kirjaliku teatise.

§ 5.   Toetuse maksmine

  (1) Toetuse maksmist alustatakse toetuse saaja poolt esitatud taotluse vastuvõtmise kuupäevale järgnevast kalendrikuust.

  (2) Toetust makstakse igakuiselt jooksva kalendrikuu eest toetuse saaja poolt kirjalikus taotluses märgitud pangakontole.

  (3) Toetuse maksmine lõpetatakse, kui toetuse saaja asub tööle või teenistusse. Toetuse maksmine lõpetatakse toetuse saaja poolt ametile esitatud vastava kirjaliku teatise alusel tööle või teenistusse asumisele järgnevast kalendrikuust.

  (4) Toetuse saaja surma korral lõpetatakse toetuse maksmine surmapäevale järgnevast kalendrikuust.

  (5) Toetuse saajal on õigus toetusest loobuda. Toetuse maksmine lõpetatakse ametile esitatud kirjaliku teatise esitamisele järgnevast kalendrikuust, kui teatises ei ole märgitud teist kuupäeva.

  (6) Toetuse maksmist korraldab Narva linna Sotsiaalabiamet.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Antud korraga ette nähtud toetus makstakse toetuse saajale juhul, kui tema töökestus linnapea ametis ei ole väiksem, kui seaduses kehtestatud linnapea volituste tähtaeg vastavas perioodis.

  (2) Antud korraga ettenähtud toetust ei maksta, kui toetusesaaja oli kõrvaldatud linnapea ametist kohtu otsuse alusel või seoses temale umbusalduse väljendamisega.

  (3) Antud korra mõistes toetuse saajad on ka endised Narva RSN Täitevkomitee esimehed, mis vastavad antud korraga kehtestatud nõuetele, mida esitatakse toetuse saajadele.

§ 7.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 10.08.2009.

/otsingu_soovitused.json