Teksti suurus:

Valga Vallavalitsuse 15. augusti 2018 määruse nr 13 „Valga valla kriisikomisjoni põhimäärus“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Valga Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 20.04.2021, 2

Valga Vallavalitsuse 15. augusti 2018 määruse nr 13 „Valga valla kriisikomisjoni põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 07.04.2021 nr 6

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 6 lõigete 1, 4 ja 5 alusel.

§ 1.   Valga Vallavalitsuse 15. augusti 2018 määruse nr 13 „Valga valla kriisikomisjoni põhimäärus“ muutmine

  1) paragrahvi 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Komisjoni tegevuse lõpetab Valga Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).“;
2) paragrahvi 2 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;
3) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Komisjoni koosseisu kinnitab ning komisjoni aseesimehe ja sekretäri nimetab vallavanem käskkirjaga.”;
4) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Sekretär teatab komisjoni liikmetele komisjoni koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra ning võimaldab tutvuda arutlusele tulevate materjalidega.”;
5) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse sõna „istungi“ sõnaga „koosoleku“;
6) paragrahvi 5 punktis 1 asendatakse sõna „valla“ sõnadega „vallavalitsuse hallatavatelt“;
7) paragrahvi 6 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(6) Komisjoni koosoleku aeg, koht, päevakord ja komisjoni koosolekule kutsutavate nimekiri esitatakse komisjoni liikmetele ja kutsutavatele isikutele vähemalt viis tööpäeva enne korralise koosoleku toimumist ja üldjuhul kaks tööpäeva enne erakorralise koosoleku toimumist.“;
8) paragrahvi 6 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:.
„(7) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole komisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees või tema äraolekul aseesimees.“;
9) paragrahv 7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Karula Vallavalitsuse 15. aprilli 2010 määrus nr 3 “Karula valla kriisikomisjoni põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Taheva Vallavalitsuse 17. märtsi 2010 määrus nr 2 “Taheva valla kriisikomisjoni põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Tõlliste Vallavalitsuse 14. aprilli 2010 määrus nr 3 “Kriisikomisjoni põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Diana Asi
vallasekretär

Ester Karuse
vallavanem

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json