Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Kihnu valla ametiautode kasutamise kord

Väljaandja:Kihnu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 20.05.2014, 16

Kihnu valla ametiautode kasutamise kord

Vastu võetud 05.05.2014 nr 8

Määrus kehtestatakse Kihnu Vallavolikogu 14. detsembri 2007 määruse nr 21 „Vallavara kasutamise kord“ § 17 lõike 4 alusel

§ 1.   Reguleerimisala

  Määruses sätestatakse Kihnu valla omandis või kasutuses olevate sõidukite (edaspidi ametiauto) kasutamise kord.

§ 2.   Ametiautode kasutamine

  (1) Kihnu valla omandis või kasutuses olevate sõidukite kasutamise õigus on vallavalitsuse ametnikel, töötajatel ning vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajatel, kellele ametiauto eest vastutav isik on andnud loa sõidukit kasutada ning kellel on kehtiv juhiluba.

  (2) Vastutaval isikul on õigus anda ametiautot kasutada ka lõikes üks nimetamata isikutele (teistele isikutele), kui ametiautot kasutatakse Kihnu valla huvides.

  (3) Ametiauto eest vastutav isik on vallavanem, kui vallavalitsus ei ole määranud teisiti.

  (4) Ametiauto garažeerimiskoha määrab vallavalitsus.

  (5) Ametiauto kasutaja täidab ametisõiduki kasutamisel sõidupäevikut (Lisa 1).

  (6) Sõidupäevik esitatakse raamatupidamisele vastutava isiku poolt eelneva kuu kohta järgneva kuu viiendaks kuupäevaks.

  (7) Vastutav isik peab tagama auto tehnoülevaatuse ja tehnohoolduse vastavalt antud sõidukile ettenähtud läbisõidu vahemikule ning vastavalt vajadusele korraldama ametiauto remonti ning tankimist.

  (8) Kõik ametiautode kasutajad on kohustatud:
  1) enne väljasõitu veenduma sõiduki korrasolekus ning jälgima teel olles selle tehnoseisundit;
  2) kasutama ametiautot hoolikalt, heaperemehelikult ja säästlikult ning kooskõlas ametiauto kasutusse andmise eesmärgiga;
  3) mitte andma ametiautot kolmandate isikute kasutusse;
  4) informeerima vallavanemat viivitamatult ametiauto hävimisest, kaotsiminekust, olulisest kahjustumisest, valdus- või kasutusõiguse rikkumisest või piiramisest kolmandate isikute poolt, võttes vajadusel tarvitusele esmased abinõud edasiste kahjude ärahoidmiseks ja tagajärgede likvideerimiseks;
  5) ametiauto osalise või täieliku hävimise korral kasutaja süül hüvitab kasutaja vallale omavastutuse piires ametiauto osalise või täieliku hävimisega seotud kulud tingimusel, kui nimetatud kulud ei kuulu hüvitamisele kindlustusseltsi poolt omaniku ja kindlustusseltsi vahel sõlmitud kindlustuslepingu alusel.

  (9) Kõikidest probleemidest teavitatakse vastutavat isikut.

§ 3.   Ametiautode kasutamise hind

  (1) Kui ametiautoks olevat sõiduautot kasutavad
  1) hallatavate asutuste töötajad,
  2) teised isikud või
  3) seda ei kasutata ametisõitudeks,
võetakse ühe kilomeetri hinna arvestamisel aluseks rahandusministri 13.01.2011 määrus nr 2 „Erisoodustuse hinna määramise kord“ https://www.riigiteataja.ee/akt/104032014006.

  (2) Muu kategooria ametiauto kasutamise hinna määrab vallavalitsus, lähtudes eeldatavast aastasest läbisõidust, ametiauto omamise ja hooldamisega kaasnevatest kuludest ning sõiduki arvestuslikust kütusekulust.

  (3) Valla hallatavate asutuste ametisõitude ja teiste isikute sõitude eest koostatab raamatupidamine arve vastavale asutusele või isikule, kelle nimel ametisõidukit kasutati.

Paal Põlluste
volikogu esimees

Lisa 1 Sõidupäevik

/otsingu_soovitused.json