Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Kernu valla eelarve koostamise kord

Väljaandja:Kernu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.10.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.05.2014, 35

Kernu valla eelarve koostamise kord

Vastu võetud 02.10.2012 nr 2
jõustumine 08.10.2012

Määrus kehtestatakse Kernu Vallavolikogu 21.06.2012 otsuse nr 17 “Volitamine” alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kernu valla eelarve (edaspidi eelarve) koostamise kord (edaspidi kord) sätestab Kernu valla eelarve ülesehituse ja eelarve koostamise ajalise jaotuse ning seda rakendatakse koos kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ning teiste eelarvet reguleerivate õigusaktidega.

  (2) Kord on täitmiseks kohustuslik valla ametiasutusele ja vallavalitsuse hallatavatele asutustele (edaspidi asutus).

§ 2.   Eelarve sissetulekute ja väljaminekute liigendus

  (1) Eelarve sissetulekud ja väljaminekud liigendatakse vallavolikogu kinnitatavas eelarves asutuste lõikes vastavalt Rahandusministeeriumi kehtestatud eelarveklassifikaatorile majandusliku sisu järgi artiklite gruppideks ja funktsionaalsuse järgi tegevusaladeks (vajadusel detailsemalt).

  (2) Asutused esitavad raamatupidajale ettepanekud järgneva eelarveaasta eelarve jaotuse kohta (asutuse alaeelarve) Rahandusministeeriumi kehtestatud ja vallavalitsuse täpsustatud klassifikaatori (nii funktsionaalsuse kui ka majandusliku sisu järgi) lõikes (Lisa) ning mitteregulaarsete väljaminekute tegemise ajalise jaotuse.

  (3) Asutuse alaeelarved koostatakse tegevusalade ning tulude ja kulude artiklite lõikes ja need kinnitab hallatava asutuse juht.

  (4) Raamatupidaja koostab ettepanekute alusel sissetulekute ja väljaminekute jaotuse koondi (alaeelarved) ja esitab vallavalitsusele kinnitamiseks.

§ 3.   Alaeelarveprojekti koostamise põhimõtted

  (1) Asutused koostavad lähtudes valla arengukavast, asutuste tegevus/arengukavadest, finantseerimisalustest ning asutuste esitatud taotlustest:
  1) asutuse alaeelarveprojekti vastavalt käesoleva korra § 2 lõike 2 liigenduses (Lisa);
  2) oma haldusala investeeringute jaotuse tegevusalade ja objektide lõikes järgmise ning sellele järgneva kahe eelarveaasta kohta. Investeeringute jaotuses esitatakse andmed kõigi investeeringute, sh nii kavandatavate kui jätkatavate investeeringute maksumuse ja nende rahastamise kohta eelarveaastate ning investeerimisobjektide lõikes.

  (2) Asutus lisab alaeelarveprojektile seletuskirja, milles esitatakse:
  1) ülevaade asutuse eelarveaasta tegevuskavast;
  2) selgitused ja põhjendused projektis kavandatud tulude ja kulude ning nende suuruse arvestamise aluste ja lähteandmete kohta, kulude otstarbekuse ja seadusele vastavuse kohta;

§ 4.   Eelarveprojekti esitamine, menetlemine ja vastuvõtmine

  (1) Asutus esitab vastavalt käesoleva korra § 3 toodud põhimõtetele koostatud järgmise eelarveaasta alaeelarveprojekti raamatupidajale hiljemalt jooksva aasta 1. novembriks.

  (2) Asutuse alaeelarveprojekti läbivaatamisel hinnatakse kulude põhjendatust ja otstarbekust ning nende vastavust õigusaktidele, valla arengukavale ning asutuste tegevuskavadele. Alaeelarveprojekti üle peetakse läbirääkimisi asutuse esindajate, vallavalitsuse liikmete ning raamatupidaja vahel.

  (3) Alaeelarveprojekti läbirääkimised toimuvad üldjuhul 10 päeva jooksul eelarveprojekti esitamisest. Sisseviidavatest muutustest teavitatakse asutust kirjalikult e-posti teel.

  (4) Pärast läbirääkimisi koostab raamatupidaja hiljemalt 20. novembriks valla eelarveprojekti vastavalt § 2 lõikes 1 fikseeritud liigendusele ning esitab selle koos seletuskirjaga vallavalitsusele.

  (5) Vallavalitsus esitab eelarveprojekti koos seletuskirjaga vallavolikogule hiljemalt üks kuu enne eelarveaasta algust. Eelarveprojekt ja seletuskiri avaldatakse pärast nende esitamist volikogule valla veebilehel ja kantseleis.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 8. oktoobril 2012. aastal.

Enn Karu
Vallavanem

Tiia Pärniste
Vallasekretär

Lisa Kulude klassifikaator

/otsingu_soovitused.json