Teksti suurus:

Jõelähtme Vallavolikogu 12.09.2006 määruse nr 29 „Jõelähtme vallavara valitsemise kord” muutmine

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.05.2015
Avaldamismärge:RT IV, 20.05.2015, 3

Jõelähtme Vallavolikogu 12.09.2006 määruse nr 29 „Jõelähtme vallavara valitsemise kord” muutmine

Vastu võetud 14.05.2015 nr 45
jõustumine 25.05.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 6 ning Jõelähtme valla põhimääruse § 30 lg 1 p 6 alusel.

§ 1.  Jõelähtme vallavara valitsemise korra § 35 lg 2muutmine

  Jõelähtme Vallavolikogu 12.09.2006 määruse nr 29 „Jõelähtme vallavara valitsemise kord“ § 35 lg 2 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:
„(2) Isikliku servituudi seadmise otsustab vallavalitsus, kui see toimub vastavalt kinnisasjal asuva või kinnisasjale rajatava tehnovõrgu või –rajatise omaniku kasuks ja isiklik servituut seatakse kuni 10 aastaks“.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 25. mail 2015.

Art Kuum
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json