Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportKultuuriseltsid

Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetus

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 20.05.2016, 3

Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetus

Vastu võetud 19.05.2016 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted ja eesmärk

 (1) Määrusega sätestatakse Pärnu linna eelarvest Pärnus või Pärnuga muul viisil seotud haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektidele (edaspidi projektid) toetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise, toetuse eraldamise ja kasutamise ning järelevalve tingimused ja kord.

 (2) Toetus on füüsilise või juriidilise isiku poolt esitatud projektile antav sihtotstarbeline toetus või Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsuse) hallatava asutuse poolt esitatud projekti finantseerimine.

 (3) Toetuse andmise eesmärgiks on Pärnu haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordivaldkonna areng ning tegevuste mitmekesistamine.

§ 2.  Toetuse eraldamise alused

 (1) Haridusprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:
 1) haridusuuendus, uueneva õpikäsituse rakendamine;
 2) haridusuuringud, -konverentsid, seminarid;
 3) haridusasutuste vahelised üritused ja koostööprojektid;
 4) muu haridusalane tegevus.

 (2) Noorsooprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:
 1) laste ja noorte linnalaagrite (s.h suvelaager) korraldamine;
 2) ülelinnaliste õpilasürituste korraldamine;
 3) muu noorsooalane tegevus.

 (3) Kultuuriprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:
 1) kultuurisündmuste ja -programmide korraldamine;
 2) kultuuriteavikute väljaandmine (trükised, heliplaadid, DVD-d, videofilmid);
 3) muu kultuurialane tegevus.

 (4) Spordiprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:
 1) spordisündmuste korraldamine;
 2) elanike spordi- ja liikumisharrastuse edendamine;
 3) rahvusvaheliste võistluste ja turniiride korraldamine;
 4) muu spordialane tegevus.

§ 3.  Taotluse esitajad ja toetuse andmise üldpõhimõtted

 (1) Toetuse taotluse võivad esitada füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud. Haridus- ja noorsooprojekte saavad esitada ka füüsilised isikud ja linnavalitsuse hallatavad asutused.

 (2) Toetuse taotlemisel peavad olema täidetud järgmised nõuded:
 1) nõuetekohane riiklike ja kohalike maksude tasumine;
 2) taotleja ei tohi omada võlgnevust Pärnu linnaga sõlmitud lepingutest;
 3) taotleja peab olema esitanud nõuetekohase aruande varasemalt saadud toetuse kasutamise kohta;
 4) juriidilise isiku suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust.

 (3) Toetuse taotleja võib projektile saada Pärnu linnalt toetust üks kord eelarveaastal.

 (4) Ärajäänud või väiksemas mahus korraldatud projektidest vabanenud summade kasutamiseks võib lisataotlusi esitada eelarveaasta jooksul.

§ 4.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mis esitatakse linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale (edaspidi haridus- ja kultuuriosakond) järgmiselt:
 1) haridus- ja noorsooprojektid 01. novembriks ja 01. aprilliks;
 2) kultuuriprojektid 01. oktoobriks ja 01. veebruariks;
 3) spordiprojektid 01. novembriks.

 (2) Taotluse vorm avalikustatakse Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee. Info taotluse esitamise võimaluste kohta avalikustab haridus- ja kultuuriosakond kohalikus meedias.

§ 5.  Taotluse läbivaatamine

 (1) Haridus- ja kultuuriosakond kontrollib 10 tööpäeva jooksul esitatud dokumentide vastavust ja õigsust.

 (2) Haridus- ja kultuuriosakonnal on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

 (3) Puuduste esinemisel informeerib haridus- ja kultuuriosakond sellest taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks aega 10 tööpäeva. Kui taotleja jätab tähtajaks puudused kõrvaldamata või tuvastatakse valeandmete teadlik esitamine, lõpetatakse menetlus toetuse määramiseks.

§ 6.  Taotluste hindamine

  Toetuse taotlusi vaatavad läbi ja hindavad vastavad komisjonid. Komisjonide koosseisu kinnitab linnavalitsus.

§ 7.  Toetuse eraldamine

 (1) Toetuse eraldamise otsustab linnavalitsus haridus- ja kultuuriosakonna ettepanekul ja arvestades vastava komisjoni seisukohta.

 (2) Kui toetuse saab käesoleva määruse § 3 lõikes 1 nimetatud linnavalitsuse hallatava asutuse projekt, täpsustatakse selle hallatava asutuse eelarvet projektitoetuse summas, muutmata sealjuures linnaeelarves toetusteks planeeritud kogumahtu.

 (3) Haridus- ja kultuuriosakond teavitab kirjalikult taotlejaid, kelle taotlus jäi rahuldamata, taotluse mitterahuldamisest, pärast lõikes 1 nimetatud korralduse vastuvõtmist.

§ 8.  Lepingu sõlmimine ja lõpetamine

 (1) Haridus- ja kultuuriosakond sõlmib toetuse saajaga lepingu toetuse sihipärase kasutamise kohta (v.a linnavalitsuse hallatav asutus).

 (2) Lepingus sätestatakse:
 1) toetuse suurus ja sihtotstarve;
 2) toetuse ülekandmise tingimused ja tähtaeg;
 3) poolte õigused ja kohustused;
 4) toetuse aruande esitamise aeg ja kord;
 5) vastutus lepingu rikkumise korral;
 6) muud lepingus olulised tingimused.

 (3) Kui toetuse saaja teatab, et projekt, mille korraldamiseks talle toetust eraldati, jääb ära, lõpetatakse toetuse saajaga leping ja toetuse saaja kohustub toetuseks eraldatud summa linnavalitsusele tagastama.

§ 9.  Aruandlus

 (1) Toetuse saaja peab hiljemalt kahe kuu jooksul pärast projekti toimumist esitama haridus- ja kultuuriosakonnale vormikohase aruande linnavalitsuse poolse toetuse kasutamise kohta. Aruande vorm avalikustatakse Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee.

 (2) Haridus-ja kultuuriosakonnal on õigus nõuda täiendavalt aruandele kogu projekti kuludokumentide koopiaid, kui projekti teostatakse väiksemas mahus kavandatust.

§ 10.  Järelevalve ja vastutus

 (1) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle teostab haridus- ja kultuuriosakond.

 (2) Haridus- ja kultuuriosakonnal on õigus nõuda toetuse saajalt kuludokumentide koopiaid, seletusi ja vahearuandeid ning viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures.

 (3) Järelevalve käigus avastatud lepingu tingimuste rikkumise korral on haridus- ja kultuuriosakonnal õigus:
 1) leping lõpetada ja nõuda eraldatud toetus tagasi või
 2) vähendada toetuse suurust või
 3) peatada toetuse väljamaksmine.

§ 11.  Varasemate õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse järgmised Pärnu Linnavolikogu määrused:
 1) 19. juuni 2003 määrus nr 31 „Haridus- ja noorsooprojektide toetamise kord Pärnu linna eelarvest“;
 2) 19. juuni 2007 määrus nr 20 „Pärnu linna eelarvest kultuuriprojektidele toetuse andmise kord“;
 3) 16. juuni 2011 määrus nr 14 “Pärnu linna eelarvest spordiprojektidele toetuse andmise kord”.

§ 12.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andrei Korobeinik
Volikogu esimees