Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Pärnu linna loomestipendiumite väljaandmise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.05.2017, 4

Pärnu linna loomestipendiumite väljaandmise kord

Vastu võetud 18.05.2017 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk

  (1) Määruse eesmärgiks on loomestipendiumite määramine Pärnu linnas elavatele või tegutsevatele autoritele või esitajatele, kes tegutsevad kujutava või audiovisuaalse kunsti, lavakunsti, kirjanduse, muusika või arhitektuuri erialal, et väärtustada ja soodustada nende tegevust Pärnu linna kultuurielu rikastamisel.

  (2) Stipendiume antakse eelarvevahendite olemasolul.

§ 2.   Stipendiumite taotlemine

  (1) Teate stipendiumite taotluste esitamise võimaluste kohta avalikustab Pärnu Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond (edaspidi haridus- ja kultuuriosakond) kohalikus meedias ja Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee.

  (2) Stipendiumi taotluse esitamise tähtaeg on 20. juuni.

  (3) Stipendiumi taotlus peab sisaldama:
  1) lühikirjeldust ja põhjendust, mille jaoks stipendiumi taotletakse;
  2) stipendiumi kasutamise eelarvet ja oodatavat tulemust.

§ 3.   Taotluse menetlemine

  (1) Haridus- ja kultuuriosakond kontrollib esitatud dokumentide vastavust käesolevale määrusele.

  (2) Taotlust menetleval teenistujal on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

  (3) Puuduste esinemisel taotluses informeerib haridus- ja kultuuriosakond sellest taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks aega 10 tööpäeva. Juhul, kui taotleja ei kõrvalda antud tähtajaks puudusi, tagastatakse talle esitatud taotlus ja menetlus stipendiumi määramiseks lõpetatakse.

  (4) Kui haridus- ja kultuuriosakond tuvastab valeandmete teadliku esitamise, lõpetatakse menetlus stipendiumi määramiseks.

§ 4.   Taotluste hindamine ja stipendiumi eraldamine

  (1) Stipendiumi taotluste hindamiseks moodustab Pärnu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) komisjoni.

  (2) Stipendiumite eraldamise otsustab linnavalitsus komisjoni ettepanekul.

  (3) Aastas eraldatakse kuni 5 (viis) stipendiumi.

  (4) Sobivate kandidaatide puudumisel on linnavalitsusel õigus jätta stipendium (stipendiumid) välja andmata.

§ 5.   Stipendiumi kasutamise leping

  (1) Haridus- ja kultuuriosakond sõlmib stipendiumi saajaga lepingu stipendiumi kasutamise kohta.

  (2) Lepinguga määratakse:
  1) stipendiumi kasutamise sihtotstarve;
  2) stipendiumi andja ja stipendiumi saaja õigused ja kohustused;
  3) stipendiumi kasutamise aruandlus;
  4) vastutus lepingu rikkumise korral;
  5) muud lepingus vajalikud tingimused.

§ 6.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Andrei Korobeinik
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json