HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Mehikoorma Lastehoidu vastuvõtu ja sealt välja arvamise kord

Väljaandja:Räpina Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.05.2020, 13

Mehikoorma Lastehoidu vastuvõtu ja sealt välja arvamise kord

Vastu võetud 13.05.2020 nr 6

Määrus kehtestatakse Räpina Vallavolikogu 19.02.2020 määruse nr 4 § 3 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib Räpina valla Mehikoorma Lastehoidu (edaspidi lastehoid) laste vastuvõtmist ja lastehoiust laste välja arvamist.

§ 2.   Lastehoidu vastuvõtmine

  (1) Lastehoidu võib kohta taotleda lapsele alates 1,5 eluaastast kuni lapse üldhariduskooli õppima asumiseni, kui lapse ja tema hooldusõigusega vanema(te) või eestkostja (edaspidi vanem) elukoht on rahvastikuregistri andmetel registreeritud Räpina vallas.

  (2) Vabade kohtade olemasolul võib lastehoiuteenust osutada ka käesoleva paragrahvi lõikes 1 märkimata isikutele põhjendatud asjaoludel.

  (3) Lapsele lastehoidu koha taotlemiseks esitab vanem lastehoiu juhatajale vormikohase avalduse (Lisa 1), mis registreeritakse asutuse dokumendiregistris.

  (4) Väljaspool Räpina valda registreeritud laste lastehoidu vastu võtmiseks esitab vanem lisaks avaldusele garantiikirja rahvastikuregistrijärgsest kohalikust omavalitsusest, millega omavalitsus kohustub katma lapse koha maksumuse Räpina valla esitatud arvete alusel.

  (5) Kui vanem ei soovi avalduse esitamisel koheselt oma lapsele kohta lastehoius, jääb laps lastehoiu järjekorda vanema kirjalikul avaldusel märgitud tähtajani. Kui vanem ei ole last avalduses märgitud tähtaja saabudes lastehoidu toonud, selgitab lastehoiu juhataja välja lastehoiukoha vajaduse. Kui vanem loobub lastehoiu kohast, saab selle järjekorras olev järgmine laps.

§ 3.   Laste arvestuse pidamine

  (1) Arvestust laste lastehoidu vastuvõtmise ja väljaarvamise ning järjekorra kohta peab lastehoiu juhataja.

  (2) Avaldused registreeritakse nende laekumise järjekorras.

  (3) Laste arvamine lastehoiu nimekirja ja sealt väljaarvamine vormistatakse juhataja käskkirjaga.

§ 4.   Lapse lastehoidu vastuvõtmine ja rühmade komplekteerimine

  (1) Lapse lastehoidu vastuvõtmisel tutvustab lastehoiu juhataja vanemale lastehoiu põhimäärust, kodukorda ja muid lastehoiu tegevust puudutavaid õigusakte ning annab teavet päevakava kohta. Vanemat informeeritakse ka tasumisele kuuluvatest maksetest ning nende tasumise korrast.

  (2) Erandkorras võib lastehoidu vastu võtta lapse väljaspool järjekorda sotsiaalhoolekandelise abi andmise komisjoni ettepanekul vallavalitsuse korraldusega.

  (3) Lastehoiu koha saamise võimalusest teavitab lastehoiu juhataja vanemat kirjalikult.

  (4) Lapse vastuvõtmisel lastehoidu sõlmib juhataja vanemaga lastehoiu koha kasutamise lepingu.

  (5) Vanema kaetava osalustasu suuruse kehtestab vallavalitsus.

§ 5.   Lapse lastehoiust välja arvamine

  (1) Lapse lastehoiust välja arvamise aluseks on vanema kirjalik avaldus (Lisa 2), mis esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lastehoiust välja arvamist, kui lastehoiu juhatajaga ei ole kokku lepitud teisiti.

  (2) Juhataja käskkirjaga arvatakse laps lastehoiust välja, kui:
  1) vanem on esitanud avalduse lapse lahkumise kohta lastehoiust;
  2) laps on lastehoiust puudunud teadmata põhjustel üle ühe kuu ja puudub informatsioon pere asukoha kohta;
  3) lapsevanem ei ole tasunud lapse toidukulu ja osalustasu eest kahe kuu jooksul arvates arve esitamisest;
  4) väljaspool Räpina valda elava lapse elukohajärgne kohalik omavalitsus ei osale lasteasutuse kulude katmisel ning ei ole kahe kuu jooksul tasunud Räpina Vallavalitsuse esitatud arvet;
  5) lapse üldharidusasutusse õppima asumisel.

  (3) Lapse lastehoiust lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema kaetava osa kuni lapse lastehoiust väljaarvamise kuupäevani. Tasumata jäetud summa nõutakse lapsevanemalt sisse seaduses sätestatud korras.

§ 6.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Enel Liin
vallavanem

Piret Paulson
vallasekretär

Lisa1 Avaldus lastehoidu koha taotlemiseks

Lisa2 Avaldus lapse lastehoiust välja arvamiseks

/otsingu_soovitused.json