Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Tartu valla aastapõhiste valdkondlike tunnustusavalduste andmise kord

Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.07.2023
Avaldamismärge:RT IV, 20.05.2022, 2

Tartu valla aastapõhiste valdkondlike tunnustusavalduste andmise kord

Vastu võetud 18.05.2022 nr 7

Tartu valla põhimääruse § 32 lg 1 kohaselt avaldab Tartu vald tunnustust Tartu valla aukodaniku nimetuse omistamise, aukirja või tänukirja andmisega. Käesolev määrus sätestab Tartu valla aastapõhiste valdkondlike tunnustusavalduste andmise korra. Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 14 lg 1 alusel.

§ 1.   Aastapõhiste valdkondlike tunnustusavalduste andja

  (1) Aastapõhised valdkondlikud tunnustusavaldused annab Tartu Vallavalitsus (edaspidi: vallavalitsus).

  (2) Valdkondliku tunnustusavaldusega võib kaasneda vastav tunnistus, meene või rahaline preemia, mille suuruse kinnitab vallavalitsus.

§ 2.   Haridusvaldkonna tunnustusavaldused

  (1) Üldhariduskoolide ja huvikoolide õpilastele, kelle õppetöö, aktiivsus koolis, kooliväline tegevus ja isiklik eeskuju on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega, korraldatakse õppeaasta lõpul vallavanema tänuvastuvõtt.

  (2) Aasta kooliõpetaja – aunimetus antakse isikule, kes on silmapaistval viisil toetanud lapse/laste arengut koolis või huvikoolis.

  (3) Aasta lasteaiaõpetaja – aunimetus antakse isikule, kes on silmapaistval viisil toetanud laste arengut.

  (4) Aasta koolitöötaja – aunimetus antakse isikule, kes on silmapaistval viisil aidanud kaasa kooli või huvikooli arengule ja uute ideede juurutamisele.

  (5) Aasta lasteaiatöötaja – aunimetus antakse isikule, kes on silmapaistval viisil aidanud kaasa lasteaia arengule ja uute ideede juurutamisele.

  (6) Aasta haridustegu – aunimetus antakse isikule või asutusele, kes on silmapaistval viisil panustanud haridusvaldkonda või huvihariduses.

  (7) Aasta noorõpetaja – aunimetus antakse isikule, kellel on kõrgharidus ja kes on tööl olnud kuni kolm aastat Tartu valla haridusasutuses.

  (8) Aasta tugispetsialist – aunimetus antakse isikule, kes on koolis, huvikoolis või lasteaias silmapaistval viisil aidanud kaasa laste ja õpilaste arengule.

  (9) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 kuni 8 sätestatud tunnustusavaldused antakse üle õpetajate päeva raames toimuval vastuvõtul.

§ 3.   Kultuuri- ja kogukonnatöö tunnustusavaldused

  (1) Aasta kultuuri- ja kogukonnatöö edendaja – aunimetus antakse isikule või kollektiivile kelle töö ja saavutused on oluliselt kaasa aidanud kogukonna- ja kultuuriväärtuste loomisele, hoidmisele ja edasikandmisele.

  (2) Aasta kultuuritegu - mistahes tegu kultuurivaldkonnast, mis on aasta jooksul olulisel määral rikastanud valdkonda tervikuna, paistnud eriliselt silma, kõnetanud ühiskonda laiemalt või toonud vallale tuntust.

  (3) Aasta noor talent - aunimetusega tunnustatakse isikut, kes on oma loomingulise tegevusega pälvinud avalikku tähelepanu, saavutanud märkimisväärseid tulemusi või mõnel muul moel silma paistnud mistahes kunstivaldkonnas.

  (4) Tartu valla kaunis kodu – aunimetusega tunnustatakse Tartu vallas asuvat kaunist koduaeda, hästi korrastatud tootmishoone ümbrust või põnevat üldkasutatava hoone õueala.

  (5) Kultuuri- ja kogukonnatöö tunnustusavaldused antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtul, Tartu valla kauni kodu tunnustusavaldus antakse üle jaanipäeval.

§ 4.   Spordivaldkonna tunnustusavaldused

  (1) Aasta noorsportlane - aunimetus antakse isikule, kes on saavutanud eelneval aastal märkimisväärseid tulemusi spordis.

  (2) Aasta naissportlane - aunimetus antakse isikule, kes on saavutanud eelneval aastal märkimisväärseid tulemusi spordis.

  (3) Aasta meessportlane - aunimetus antakse isikule, kes on saavutanud eelneval aastal märkimisväärseid tulemusi spordis.

  (4) Aasta treener - aunimetus antakse isikule, kelle juhendamisel on sportlased või võistkonnad saavutanud eelneval aastal märkimisväärseid tulemusi spordis.

  (5) Aasta võistkond - aunimetus antakse võistkonnale, kes on saavutanud eelneval aastal märkimisväärseid tulemusi spordis.

  (6) Spordivaldkonna tunnustusavaldused antakse üle iga-aastasel Spordigalal.

§ 5.   Sotsiaalvaldkonna tunnustusavaldused

  (1) Aasta sotsiaalvaldkonna tegu - aunimetus antakse isikule, meeskonnale või organisatsioonile, kes on toetanud või muul viisil kaasa aidanud sotsiaal-, või terviseala või laste ja perede heaolu toetamisse.

  (2) Sotsiaalvaldkonna tunnustusavaldus antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtul.

§ 6.   Noorte valdkonna tunnustusavaldused

  (1) Aasta noorte valdkonna tegu - aunimetus antakse isikule või organisatsioonile, kes on olulisel määral panustanud valla noorsootöö edendamisse.

  (2) Noorte valdkonna tunnustusavaldus antakse üle Tartu Valla Noortepäeval.

§ 7.   Ettevõtlusvaldkonna tunnustusavaldused

  (1) Aasta ettevõtlustegu - aunimetus antakse isikule, meeskonnale või organisatsoonile tegevuse eest, millega on märkimisväärselt panustatud ettevõtlusvaldkonna arendamisse Tartu vallas.

  (2) Ettevõtlusvaldkonna tunnustusavaldus antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtul.

§ 8.   Tunnustusavalduste andmise kord

  (1) Aastapõhiste valdkondlike tunnustusavalduste andmine vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Vallavalitsus võib valdkondlike tunnustusavalduste andmiseks koguda ettepanekuid, korraldada konkursse, kaasata otsuse tegemiseks valdkonna eksperte ja teha muid toiminguid.

  (3) Tunnustusavalduste üleandmiseks võib vallavalitsus korraldada üritusi või delegeerida tunnustuse üleandmise korraldamise teistele isikutele.

  (4) Tunnustusavalduse andmise tingimused avalikustatakse Tartu Valla Kuukirjas, valla veebilehel ja sotsiaalmeedias.

  (5) Vallavalitsusel on õigus jätta üks või mitu käesoleva määruse kohast tunnustusavaldust välja andmata.

  (6) Vallavalitsusel on õigus käesolevas määruses nimetatud tunnustusavaldusi anda välja samas kategoorias ka mitu.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Vahur Poolak
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json