Rahandus ja eelarveMaksud

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Teede ja tänavate sulgemise maks

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.06.2013, 24

Teede ja tänavate sulgemise maks

Vastu võetud 12.06.2013 nr 19

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lg 1 p 2 ning "Kohalike maksude seadus" § 2 lg 1 ja § 5 p 6 ja § 11 lg 2 alusel.

§ 1.   Maksuobjekt

  Teede ja tänavate sulgemise maksu (edaspidi maks) on kohustatud maksma füüsilised ja juriidilised isikud (edaspidi sulgeja), kui sellega kaasneb üldkasutatava tee, tänava, parkla, väljaku, pargi või puhkeala ning nende osade sulgemine.

§ 2.   Maksustamisperiood ja maksukohustus

  (1) Maksustamisperiood on ajavahemik maksuobjekti sulgemise algusajast kuni selle piiranguteta taasavamiseni.

  (2) Maksuobjekti sulgejal tekib maksukohustus alates maksuobjekti tegeliku sulgemise algushetkest.

§ 3.   Maksumäär

  (1) Maksuobjekti sulgemine:
  1) intensiivse liiklusega tänav – 100 eurot ööpäevas. Intensiivse liiklusega tänavateks on: Jüri tn, F. R. Kreutzwaldi tn, Vilja tn, Vabaduse tn, Tartu tn, Pikk tn, Tallinna mnt, Männiku tn, Kooli tn, Räpina mnt ja Jaama tn;
  2) käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetamata asfaltkattega ja tolmuvaba kattega tänav – 65 eurot ööpäevas;
  3) kruusakattega tänav – 30 eurot ööpäevas;
  4) käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetatud tänavatega piirnevad kõnnitee – alates teisest järjestikusest ööpäevast 10 eurot ööpäevas;
  5) käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetamata tänavatega piirnevad kõnnitee – alates teisest järjestikusest ööpäevast 7 eurot ööpäevas;
  6) parkla, väljak – alates teisest järjestikusest ööpäevast 0,1 eurot/m2 ööpäevas;
  7) park, puhkeala – alates teisest järjestikusest ööpäevast 0,05 eurot/m2 ööpäevas.

  (2) Kui maksuobjekti sulgemisega kaasneb samaaegselt suletud tänavaga piirneva tänava sulgemine liikluseks, siis maksumäärad liidetakse vastavalt tänavate maksumääradele.

  (3) Maksumäära diferentseerimisel kasutatakse järgmisi koefitsiente vastavast maksumäärast:
  1) ühe sõidusuuna sulgemine – 0,4;
  2) ainult öine sulgemine (kell 22:00–06:00) – 0,2;
  3) sulgemine ainult puhkepäeval või riiklikul pühal – 0,4;
  4) ühe tunni maksumus – 0,1;
  5) kui sulgemisega kaasneb uue asfaltkatte üleskaevamine ehitusjärgsel garantiiperioodil – 5,0;
  6) omavoliline sulgemine – 10,0;
  7) iga üle tähtaja ületanud ööpäev – 2,0.

  (4) Kui sõidukitele mõeldud tänava osal ületab suletava lõigu pikkus 50 meetrit ja jalakäijatele mõeldud tänava osas 20 meetrit, siis lisatakse maksumäärale iga ületatud meetri eest 0,05% tasumisele kuuluvast maksumäärast.

  (5) Teede ja tänavate sulgemise korra kehtestab Võru Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) määrusega.

§ 4.   Maksuhaldur

  (1) Maksuhalduriks on linnavalitsus .

  (2) Maksuhalduri juht võib määrata volitatud ametniku, kes rakendab maksude kogumisel maksuhaldurile maksukorralduse seadusega pandud õigusi

§ 5.   Maksusumma määramine ja maksukohustuse tekkimine

  (1) Maksuhalduri õigusi teostav ametnik koostab maksusumma määramiseks maksuotsuse, milles on märgitud:
  1) maksuhalduri nimi ja aadress;
  2) maksuotsuse koostanud ametniku ees- ja perekonnanimi ja ametikoht;
  3) maksuotsuse kuupäev;
  4) maksuotsuse andmise alus;
  5) maksumaksja nimi ja aadress;
  6) maksmisele kuuluv maksusumma ja selle määramise alus;
  7) arvelduskonto, kuhu maksusumma tasutakse;
  8) maksu tasumise tähtpäev;
  9) maksuotsuse vaidlustamise viide.

  (2) Maksuotsus toimetatakse maksumaksjale kätte maksukorralduse seaduses sätestatud korras.

§ 6.   Maksu tasumine

  (1) Maks tasutakse maksuotsuses näidatud arvelduskontole hiljemalt maksuotsuses märgitud tähtpäevaks.

  (2) Maksumaksjal on õigus nõuda ettenähtust suurema maksusumma tasumisel enammakstud maksu tagastamist. Tagastamine toimub esitatud tagastusnõude alusel maksukorralduse seaduses sätestatud korras ja tähtajal. Tagastusnõue täidetakse 30 päeva jooksul arvates tagastusnõude esitamisest.

  (3) Maksu ei määrata ja maksuotsust ei väljastata, kui maksusumma on alla 10 euro.

§ 7.   Intressi arvestus

  (1) Kui maksukohustuslane ei ole tasunud maksu kehtestatud tähtpäevaks, on ta kohustatud tasuma tähtpäevaks tasumata maksusummalt intressi.

  (2) Intressi arvestatakse alates päevast, mis järgneb päevale, mil maksu tasumine käesoleva määruse järgi pidi toimuma, kuni tasumise või tasaarvestamise päevani, viimane kaasa arvatud.

  (3) Intressi määr on 0,06 protsenti kalendripäevas.

§ 8.   Maksuvõlg

  Maksuvõla sundtäitmine toimub maksukorralduse seaduses, täitemenetluse seadustikus ja täitemenetlust reguleerivates õigusaktides sätestatud korras. Maksukohustuslase pankroti väljakuulutamise korral rahuldatakse maksuvõlad pankrotiseaduses sätestatud korras.

§ 9.   Maksusoodustused ja -vabastused

  (1) Avariitööde tegemisel esimese ööpäeva eest maksu ei määrata.

  (2) Linnavalitsus võib täiendavalt teha maksusoodustust või anda maksuvabastust:
  1) Euroopa Liidu fondidest rahastatavate ehitustööde teostamisel;
  2) muudel juhtudel avalikest huvidest lähtuvalt.

  (3) Maksusoodustuse või maksuvabastuse saamiseks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhtudel esitatakse maksuhaldurile vormikohane taotlus, mille vormi kinnitab linnavalitsus.

§ 10.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet käesoleva määruse täitmist korraldava ametniku üle teostab linnapea.

  (2) Käesolevas määruses sätestatud nõuete rikkumise eest kohaldatakse maksukorralduse seaduses sätestatut.

§ 11.   Lõppsätted

  (1) Määrusega reguleerimata küsimustes kohaldatakse kohalike maksude seadust, maksukorralduse seadust ja teisi õigusakte.

  (2) Tunnistada kehtetuks Võru Linnavolikogu 4. mai 1995. a määrus nr 2 "Teede ja tänavate sulgemise maks”.

  (3) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014.

Erki Saarman
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json