ElamumajandusSoojamajandus

Teksti suurus:

Kaugküttepiirkonna määramine

Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.06.2013, 60

Kaugküttepiirkonna määramine

Vastu võetud 18.10.2004 nr 16
jõustumine 01.11.2004

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja kaugkütteseaduse § 5 lg 2 ning Paikuse Vallavolikogu 26. aprilli1995 määrusega nr 3 kinnitatud üldplaneeringu ja 17. augusti 1999 otsusega nr 24 kinnitatud Paikuse valla soojamajanduse arengukava alusel, Paikuse Vallavolikogu määrab:

§ 1.   Paikuse valla kaugküttepiirkonna piirid

  (1) Määrata Paikuse valla kaugküttepiirkondade piirid, vastavalt järgnevale kirjeldusele ja plaanile (lisatud).

  (2) Paikuse valla kaugküttepiirkonnad hõlmavad valdavalt tihehoones‧tusega alasid Paikuse alevikus ja Seljametsa külas järgmiselt:
  1) Paikuse alevikus territoorium, mis piirneb Västriku tänavaga kuni Pärnu jõeni ja Paide maanteeni – Seljametsa teega Paide mnt kuni Varsakabja kinnistu lõpuni – Varsakabja kinnistu idapiiriga kuni Türgiojani – Tõrgiojaga kuni Raudtee tänavani – Raudtee tänavaga kuni Nimmi tänavani – Nimmi tänavaga kuni Paide maanteeni – Paide maanteega kuni Teeveere tn, ja Teeveere tänavaga kuni Türgiojani.
  2) Seljametsa külas korruselamute piirkond.

§ 2.   Võrguga liitumise ja võrgust eraldumise kord

  (1) Kaugküttepiirkonnas on võrguga liitumine kohustuslik kõigile kaugküttepiirkonnas asuvatele isikutele, kelle omandis või valduses on tarbijapaigaldis ehitatava või rekonstrueeritava ehitise soojusega varustamiseks, välja arvatud lõigetes 2 ja 3 nimetatud erandjuhtudel.

  (2) Isikud, kes kaugküttepiirkonna määramise ajal ei kasuta kaugkütet, ei ole kohustatud liituma võrguga.

  (3) Erandid, mille korral kaugkuttepiirkonnas ehitatavate või rekonstrueeritavate ehitiste soojusega varustamisel lubatakse kasutada muud kütteviisi kui kaugküte, on:
  1) ajutised ehitised;
  2) ehitised, mille soojuskoormus paigaldatava trassi jooksva meetri kohta on väiksem kui 2kW;
  3) ehitised, mille projekteeritud maksimaalne soojuskoormus on alla 40kW;
  4) ehitised, mille ühendamist ei võimalda võrgu tehnilised võimalused või mille võrku ühendamine seaks ohtu varasemate liitujate varustuskindluse;
  5) ehitised, mille soojusega varustamiseks kasutatakse ainult ökoloogiliselt puhtaid kütteviise (maasoojus, päikeseenergia, hüdroenergia, tuule‧energia, biogaas).

  (4) Võrguga liitumine kaugküttepiirkonnas toimub kaugkütteseadusega sätestatud korras.

  (5) Võrgust eraldumiseks loetakse võrguühenduse katkestamist koos liitumis- ja soojuse ostu-müügi lepingute lõpetamisega.

  (6) Võrgust eraldumist kaugküttepiirkonnas on tarbijal lubatud taotleda alljärgnevateljuhtudel:
  1) kaugküttevõrgu kaudu soojusega varustatud ehitise lammutamine;
  2) ehitise soojusvarustuse parameetrite muutmine rekonstrueerimise käigus selliselt, et ehitise varustamist soojusega kaugkuttevõrgu kaudu ei ole võimalik jätkata võrgu tehniliste võimaluste tõttu;
  3) ehitise rekonstrueerimine selliselt, et soojusega varustamiseks hakataks kasutama ainult ökoloogiliselt puhtaid kütteviise (maasoojus, päikese‧energia, hüdroenergia, tuuleenergia, biogaas).

  (7) Eraldumist taotlev tarbija peab võrguettevõtjale esitama võrgust eraldumise taotluse.

  (8) Võrguettevõtja esitab eraldumistingimused tarbija taotluse alusel 30 tööpäeva jooksul.

  (9) Eraldumistingimustes määratakse kindlaks:
  1) võrguühenduse likvideerimise aeg, arvestades, et see toimuks 6 kuu jooksul eraldumistaotluse esitamisest;
  2) võrguühenduse likvideerimise tehnilised nõuded, mis on vajalikud võrgu stabiilsuse ja teiste tarbijate varustuskindluse tagamiseks;
  3) eraldumist taotlev tarbija peab tasuma võrguettevõtjale eraldumisega seotud põhjendatud kulud.

§ 3.   Kaugkütte üldised kvafiteedinõuded

  (1) Soojusettevõtja on kohustatud tagama tema omandis või valduses oleva kaugküttevõrguga ühendatud tarbijate pideva varustamise vajalikus koguses soojusega vastavalt kehtestatud kvaliteedi nõuetele.

  (2) Soojuse ostu-müügilepingus ettenähtud soojuskoormuse tagamiseks peab soojusallikast väljastatava soojuskandja temperatuurigraafik ja hüdraululine režiim lähtuma välisõhutemperatuurust, ilmastiku prognoosist, tuule kiirusest ja suunast ning soojusvõrgu inertsist.

  (3) Kaugkütte kvaiiteedinõuded, tehnilised parameetrid ja lubatavad hälbed on kirjeldatud eraldi EJKÜ poolt välja töötatud soovituslikus juhendimaterjalis.

  (4) Konkreetse kaugküttevõrgu kvaliteedinõuded esitatakse soojuse tarnija ja tarbija vahel sõlmitavas soojuse ostu-müügilepingus.

§ 4.   Soojuse piirhinna kooskõlastamise kord

  (1) Soojusettevõtja, kes lähtuvalt kaugkütteseadusest ei pea soojuse hinda kooskõlastama Energiaturu Inspektsiooniga, esitab soojuse piirhinna kooskõlastamiseks põhjendatud taotluse Paikuse Vallavalitsusele (edaspidi nimetatud “vallavalitsus”).

  (2) Soojuse piirhinna kooskõlastamise taotluse vaatab läbi ja esitab koos omapoolsete ettepanekutega vallavalitsusele otsustamiseks vallavanema moodustatud komisjon, kuhu vajadusel kaasatakse spetsialiste täiendavalt.

  (3) Soojuse piirhind arvutatakse kas hinnavalemiga või esitatakse hinnakalkulatsioon tabelina.

  (4) Vallavalitsus teeb soojuse piirhinna kooskõlastuse kohta otsuse 30 päeva jooksul alates nõuetekohase hinnataotluse esitamisest.

  (5) Vallavalitsuse nõudel peab soojusettevõtja selgitama ja põhjendama piirhinna moodustamise aluseid.

  (6) Soojusettevõtja võib taotleda piirhinna ja hinnavalemi kooskõlastamist kuni kolmeks aastaks. Hinnavalemit kasutatakse soojuse piirhinna kooskõlastamiseks soojusettevõtja taotlusel tema tegevusest sõltumatute ja soojuse hinda mõjutavate tegurite (näiteks hinna muutuvkulu komponentide muutumine) ilmnemisel. Viimasel juhul on taotluse kooskõlastamise aeg 10 päeva.

  (7) Soojusettevõtja peab avalikustama oma võrgupiirkonnas soojuse piirhinna vähemalt kolm kuud enne selle kehtima hakkamist.

  (8) Vallavalitsus ei avalda seoses soojuse piirhinna kooskõlastamisega saadud soojus‧ettevõtja palvel ärisaladusena käsitletavat teavet kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui teabe avaldamine on ette nähtud seadusega või kui teabe edastamine on vajalik kaugkütte‧seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

§ 5.   Soojusettevõtja arenduskohustus

  (1) Soojusettevõtja (võrguettevõtja) arendab oma võrke, lähtudes Paikuse vallas kehtivatest üld- ja detailplaneeringutest ning nende realiseerimise vajadusest. Planeeringud koostatakse koostöös soojusettevõtjaga (võrguettevõtjaga).

  (2) Soojusettevõtja arendab tema omandis või valduses olevaid kaugküttesüsteeme ja tõstab nende efektiivsust, et oleks tagatud kõigis tema võrgupiirkondades uute liitujate tarbijapaigaldiste võrku ühendamine ja seal olevate tarbijate ja liitujate kvaliteedinõuetele vastava soojusega varustamine.

  (3) Soojusettevõtja (võrguettevõtja) on võrgu tehniliste võimaluste piires kohustatud ühendama võrguga kõik tema võrgupiirkonnas asuvad liitumistaotluse esitanud liitujate tarbijapaigaldised, kui sellega ei seata ohtu varasemate liitujate varustuskindlust.

  (4) Soojusettevõtja arenduskohustused kehtestab Paikuse Vallavolikogu soojamajanduse lähiperioodi arengukavaga vähemalt iga kolme aasta tagant ning vaatab need üle iga-aastaselt. Soojusettevõtja esitab vallavalitsusele iga aasta 1. oktoobriks oma järgneva aasta tegevuskava arenduskohustuste täitmiseks.

  (5) Soojusettevõtja (võrguettevõtja) arenduskohustuste täitmist kontrollib vallavalitsus.

§ 6.   Tingimuste, nõuete ja korra kehtima hakkamise aeg

  Määrus jõustub 01. novembrist 2004.

Hans Sibrits
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json