HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kiiu Kiigepõnni Lasteaia põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Kuusalu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.06.2014, 5

Kiiu Kiigepõnni Lasteaia põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 12.06.2014 nr 5

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 ja Kuusalu Vallavolikogu 22. detsembri 2010 määruse nr 30 „Kuusalu valla haridusasutuste põhimääruste kehtestamise kord" ning Kuusalu Vallavolikogu 26. veebruari 2014 otsuse nr 3 „Munitsipaallasteasutuse Kiiu Lasteaed asutamine“ alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Lasteasutuse nimetus

  Lasteasutuse nimetus on Kiiu Kiigepõnni Lasteaed (edaspidi lasteasutus).

§ 2.  Lasteasutuse asukoht

  Lasteasutus asub Harjumaal. Lasteaia postiaadress on Aia tänav 2, Kiiu alevik, 74604, Harjumaa.

§ 3.  Lasteasutuse liik ja haldusala

 (1) Lasteasutus on lasteaed.

 (2) Lasteasutus on Kuusalu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

 (3) Lasteasutus juhindub oma tegevuses riigi õigusaktidest, koolieelse lasteasutuse seadusest,

 (4) kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, teistest õigusaktidest ja oma põhimäärusest.

§ 4.  Lasteasutuse sümboolika

  Lasteasutusel on oma nimega sümboolika.

§ 5.  Lasteasutuse keel

  Lasteasutuses toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles. Teises keeles võib õppe- ja kasvatustegevus toimuda kohaliku omavalitsuse volikogu otsusega.

§ 6.  Lasteasutuse teeninduspiirkond

 (1) Lasteasutuse teeninduspiirkonna kinnitab kohaliku omavalitsuse volikogu.

 (2) Laste lasteasutuse võtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestab vallavavalitsus.

§ 7.  Lasteasutuse põhimäärus

  Lasteasutuse põhimääruse kinnitamine ja selle muutmine toimub vallavolikogu poolt sätestatud korras.

§ 8.  Arengukava

 (1) Lasteasutuse järjepideva arengu tagamiseks koostab lasteasutus koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga lasteasutuse arengukava.

 (2) Arengukavas määratakse lasteasutuse arenduse põhisuunad ja – valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ja arengukava uuendamise kord.

 (3) Arengukava kinnitamine toimub lasteasutuse pidaja sätestatud korras.

2. peatükk STRUKTUUR. ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 9.  Struktuur

 (1) Lasteasutuses on sõime- ja lasteaiarühmad (sh liitrühmad) ja sobitusrühm(ad).

 (2) Lasteasutuses on kuni 6-rühma.

§ 10.  Õppekava

 (1) Lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

 (2) Lasteasutuse õppekava koostavad ja arendavad lasteasutuse pedagoogid, kaasates vanemaid. Lasteasutuse õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

 (3) Lasteasutusel on lasteasutuse tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava ning selle paikkonna, kus lasteasutus asub, kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Lasteasutuse tegevus- ja päevakava kinnitab direktor.

 (4) Lasteasutuse õppekava läbinuile annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

§ 11.  Lasteasutuse tööaeg

 (1) Lasteasutuse lahtiolekuaja otsustab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul

 (2) Suveperioodil ühendatakse rühmi ja vajaduse korral suletakse lasteasutus laste vähesuse või remondi tõttu. Ajaks, kui lasteasutus on suletud, tagatakse lastele kohad mõnes teises teeninduspiirkonnas asuvas lasteasutuses.

 (3) Kui valla territooriumil on ajutiselt vajadus lasteasutuste koha järele suurem kui olemasolevate lasteasutuste üldkohtade arv, loob vallavalitsus soovijatele võimaluse saada lasteasutuses osaajaline koht.

3. peatükk LASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 12.  Lapsed

  Lastel on lasteasutuses õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 13.  Vanemad

 (1) Vanemal on õigus:
 1) tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanemale sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides;
 2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
 3) tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga ning saada teavet lasteasutuse töökorralduse kohta;
 4) pöörduda kasvatamist ja õpetamist puudutavate küsimuste korral hoolekogu, direktori, vallavalitsuse või lasteasutuse üle riiklikku järelevalvet teostava asutuse poole.

 (2) Vanem on kohustatud:
 1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses;
 2) kinni pidama lasteasutuse kodukorrast, päevakavast ning laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
 3) teavitama lasteasutust lapse haigestumisest, samuti puudumisest muudel põhjustel;
 4) katma lapse toidukulu ja osaliselt muud kulud Kuusalu Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) kehtestatud määras ja korras.

4. peatükk ÕPETAJATE JA TEISTE TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 14.  Personal

 (1) Lasteasutuse töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, tervishoiutöötaja ja lasteasutuse majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

 (2) Lasteasutuse personali koosseisu määrab lasteasutuse direktor lähtuvalt haridus- ja teadusministri kinnitatud miinimumkoosseisust, koosseisu kinnitab vallavalitsus.

 (3) Töölepingud pedagoogidega, tervishoiutöötajaga ja lasteasutuse majandamist tagavate ning õpetajaid abistavate töötajatega sõlmib, muudab ja ütleb üles direktor.

§ 15.  Personali õigused ja kohustused

 (1) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega ning teiste lasteasutuste töötajatega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise eest.

 (2) Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteasutuses käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas elavate, lasteasutuses mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

 (3) Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks lasteasutuse põhimääruse, töökorralduse reeglite ja personali ametijuhendite ning töölepingutega, mis on kooskõlas töösuhteid reguleerivate riigi ja Kuusalu valla õigusaktidega.

 (4) Personal loob lasteasutuses tervisliku ja turvalise keskkonna ning hoolitseb lapse tervise eest tema lasteasutuses viibimise ajal.

 (5) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

 (6) Personal on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö ja lastekaitseküsimused.

 (7) Lasteaia õpetajaid abistav ja majandamist korraldav personal tagab lasteaia majandusliku teenindamise, laste toitlustamise, pedagoogide abistamise ning lasteaia hoone, ruumide ja inventari korrashoiu, ohutuse ja tervisekaitse nõuetele vastavuse.

 (8) Õpetajate, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldab direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

§ 16.  Tervishoiutöötaja

  Tervishoiutöötaja jälgib laste tervist, lähtudes sotsiaalministri määrusega ja Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest ning informeerib lapse tervisehäiretest vanemaid ja lapse arsti. Tervishoiutöötaja koostab sotsiaalministri määrusega lasteasutuse päevakavale kehtestatud nõuetele vastava lasteasutuse päevakava, kontrollib laste toitlustamise vastavust sotsiaalministri määrusega kehtestatud laste toitlustamise nõuetele, nõustab vanemaid ja pedagooge lapse tervisega seotud küsimustes.

5. peatükk JUHTIMINE 

§ 17.  Direktor

 (1) Lasteasutuse tööd juhib direktor, kelle kinnitab riigi ja Kuusalu Vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist vallavanem. Töölepingu direktoriga sõlmib, seda muudab ja selle ütleb üles vallavanem või tema volitatud ametiisik.

 (2) Direktori töökohustused, vastutus ja õigused sätestatakse ametijuhendis.

 (3) Lasteasutuse direktori ülesanne on tagada lasteasutuse tulemuslik töö ja juhtida lasteasutuse tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. Direktor on lasteasutuse seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtimise ajal.

 (4) Direktoril on oma ülesannete täitmiseks õigusteha tehinguid lasteasutuse varaga õigusaktides kehtestatud korras.

 (5) Direktor kannab vastutust lasteasutuse arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

 (6) Direktor peab kord aastas esitama vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest, samuti teatama kirjalikult lasteasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveasutuse tehtud ettekirjutustest.

 (7) Direktor annab oma pädevuse piires lasteasutuse töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist.

 (8) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.

§ 18.  Pedagoogiline nõukogu

  Pedagoogid kuuluvad lasteasutuse pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on plaanida, analüüsida ja hinnata õppe- ja kasvatustegevust ning teha direktorile, hoolekogule ja vallavalitsusele ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks.

§ 19.  Hoolekogu

 (1) Lasteasutuses moodustatakse alaliselt tegutseva organina hoolekogu, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele, ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

 (2) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja vallavalitsuse esindaja.
 1) Õpetajate esindaja valib lasteasutuse pedagoogiline nõukogu.
 2) Rühma vanemate esindaja valib rühma vanemate koosolek.
 3) Vallavalitsuse esindaja määratakse vallavalitsuse korraldusega.
 4) Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele septembrikuu jooksul.
 5) Hoolekogu valitakse ja kinnitatakse vallavalitsuse käskkirjaga üheks aastaks.

 (3) Hoolekogu:
 1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
 2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
 3) teeb direktorile ja vallavalitsuse ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks
 4) osaleb oma esindaja(te) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
 5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse
 6) otsustab teisi seaduste või vallavolikogu otsustega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

 (4) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

 (5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja asetäitja.

 (6) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

6. peatükk RAHASTAMINE. MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 20.  Lasteasutuse vara

  Lasteasutuse vara kuulub Kuusalu valla omandisse, selle valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu kehtestatud korras.

§ 21.  Lasteasutuse eelarve

  Vallavolikogu kinnitab lasteasutuse eelarve, lähtudes vallavolikogu kinnitatud valla eelarvest ja lasteasutuse ettepanekust.

§ 22.  Lasteasutuse rahastamine

 (1) Lasteasutuse rahastamine toimub riigieelarve ja vallaeelarve vahenditest, riigieelarve vahenditest täiskasvanute koolituse seaduse sätestatud alustel, vanemate poolt kaetavast osast ja annetustest.

 (2) Lapse toidukulu lasteasutuses katab vanem. Lapse toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab direktor.

 (3) Muude kulude katmine toimub vallaeelarve vahenditest ning vallavolikogu otsusel osaliselt vanemate poolt. Vanemate poolt kaetav osa ühe lapse kohta ei või ületada 20 protsenti vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

§ 23.  Asjaajamine ja aruandlus

 (1) Lasteasutus täidab kohustuslikke õppe- ja kasvatustegevuse alaseid dokumente Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud korras.

 (2) Lasteasutuse raha ja vara kasutamist kontrollib vallavalitsus ning –volikogu revisjonikomisjon.

 (3) Lasteasutusel tuleb esitada oma tegevuse kohta statistilised ja eelarve täitmise aruanded Rahandusministeeriumi poolt kehtestatud korras ja tähtaegadel.

 (4) Lasteasutuses viiakse läbi sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteasutuse järjepidev areng. Selgitades välja lasteasutuse tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse arengukava tegevuskava. Lasteasutuse sisehindamise korra kehtestab lasteasutuse direktor.

§ 24.  Kontroll tegevuse üle

 (1) Lasteasutuse tegevust ja juhtimist kontrollib vallavalitsus.

 (2) Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab riiklikku järelevalvet Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel Harju maavanem.

 (3) Teenistuslikku järelevalvet lasteasutuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

7. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 25.  Lasteasutuse ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Lasteasutuse korraldab ja kujundab ümber või selle tegevuse lõpetab vallavolikogu otsuse alusel vallavalitsus riigi ja Kuusalu valla õigusaktidega ette nähtud korras.

 (2) Lasteasutuse ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanemat, lasteasutust ja vanemaid (eestkostjaid, hooldajaid) vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

 (3) Vallavalitsus on kohustatud algatama lasteasutuse tegevuse lõpetamise, kui:
 1) lasteasutusel puudub kuue kuu jooksul koolitusluba;
 2) vallavolikogu on võtnud vastu otsuse, et lasteasutuse edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks.

 (4) Lasteasutuse tegevuse lõpetamise korral tagab vallavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteasutuse teenuse kasutamist teises lasteasutuses.

8. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 26.  Rakendussätted

 (1) Kuusalu Vallavalitsuse 27.02.2014 määrus nr 2. tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrust rakendatakse alates 01. septembrist 2014.

 (3) Määrus jõustub 01.09.2014.

Urmas Kirtsi
vallavanem

Maire Link
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json