Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Heakorra ja kaevetööde eeskiri

Väljaandja:Torgu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 20.06.2014, 13

Heakorra ja kaevetööde eeskiri

Vastu võetud 19.06.2014 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §22 lg 1 p 36’1 alusel ning kooskõlas looduskaitseseaduse § 43, teeseaduse § 2, § 3, § 14, § 25 lõigetega 1 ja 3 ning ehitusseaduse § 29 lõike 1 punktiga 4.

§ 1.   Üldnõuded

  (1) Torgu valla heakorra ja kaevetööde eeskiri sätestab heakorranõuded ja kaevetööde korraldamise valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on kohustuslikuks täitmiseks kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele , kes viibivad või tegutsevad valla territooriumil ning kinnisvara või vallavara omanikele.

§ 2.   Mõisted

  (1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) omanik- kinnistu omanik. Omanikuna heakorra nõuete täitmisel on võrdsustatud ka omaniku poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja;
  2) kinnistu-kinnistatud maatükk koos selle oluliste osadega. Kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus, katastriüksus;
  3) avalik koht- üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa;
  4) kaevetööd- pinnases sügavamal kui 30 sm tehtav töö, mille käigus rikutakse tee või pinnakatet; planeeringuga pinnase kõrguse muutmine, puude ja põõsaste väljajuurimisega seotud töö.

  (2) Kaevetöödeks käesoleva eeskirja mõistes ei loeta:
  1) haudade kaevamist kalmistul;
  2) kaevetööde tegemist kinnistu omaniku poolt, kui seal ei asu kolmandatele isikutele kuuluvaid tehnokommunikatsioone .Vastutus selliste kaevetööde ohutu teostamise eest lasub maaomanikul (maavaldajal);
  3) kaevetööde tegemist, mis kaasnevad ehitustöödega, millele on väljastatud kirjalik nõusolek või ehitusluba.

§ 3.   Kinnistu või ehitise omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Kinnistu või ehitise omanik on kohustatud:
  1) korras hoidma oma kinnistu, selle piirdeaiad ja väravad (nende olemasolul);
  2) tegema oma kinnistul asuvate üldkasutatavate hoonete ümbruses ja kõnniteedel lume- ja
  3) niitma muru või rohu, seda ka naabrite vahel piiril asuda võiva õuemaa aiani, pügama heki, tagama õigeaegse puude ja põõsaste okste kärpimise nii, et need ei ulatuks elektri- või sideliinidesse ega varjaks liiklust reguleerivaid märke;
  4) vajadusel tegema umbrohutõrjet vältimaks umbrohu levimist naaberkinnistule;
  5) hoidma korras tehnovõrkude (torustikud, trassid, kaablid jne) ja tuletõrje veevõtukohtade juurdepääsuteed;
  6) tagama olmejäätmete regulaarse äraveo, hoidma korras prügikonteinerite hoiukohad ja juurdepääsuteed nendele;
  7) rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks;
  8) kaitsealade piiridesse jääval maa-alal juhinduma täiendavalt nendel aladel kehtestatud eeskirjadest;
  9) korras hoidma ehitise fassaadid ja sinna juurde kuuluvad elemendid;
  10) ) kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra;
  11) remontima või kehtestatud korras lammutama lagunenud või loata püstitatud ehitised;
  12) eemaldama ehitiselt varisemisohtlikud kivid, plaadid, jääpurikad jms, et tagada ehitise läheduses ohutu liiklus;
  13) tagama talvisel ajal üldkasutatava hoone juurdepääsutee ja välistrepi puhastamise jääst ja lumest ning vajadusel nende liivatamise;
  14) tagama heitvee kogumiskaevu korrasoleku, veepidavuse, korrektse sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise;
  15) tagama loomakasvatushoonete vastavuse tervisekaitse- ja keskkonnanõuetele, hoidma ümbruse korras ja vältima selle saastumist virtsa ja sõnnikuga;
  16) hoidma korras kinnistut läbivad avalikuks kasutamiseks ettenähtud erateed.
  17) kinnistu reostamisel ja risustamisel on reostaja kohustatud selle viivitamatult puhastama.

§ 4.   Vallavalitsuse kohustused heakorra tagamisel

  Vallavalitsus on kohustatud tagama:
  1) valla teede, haljasalade, jm valla omandis või halduses olevate alade ja ehitiste korrashoiu;
  2) avalikes kohtades asuvate tuletõrje veevõtukohtade ja veehoidlate korrasoleku ning juurdepääsu nendeni.
  3) vajadusel korraldama avalikus kohas vajalikul hulgal prügiurnide ja -konteinerite paigaldamise ning nende regulaarse tühjendamise.

§ 5.   Ehitus-, remondi ja kaevetööde tegija kohustused heakorra tagamisel

  Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija on kohustatud:
  1) vormistama dokumentatsiooni ja võtma vallavalitsusest vormikohase loa;
  2) järgima ehitise välisilme muutmisel ning ümberehitamisel riigi ja valla õigusaktidega sätestatud korda;
  3) vältima objektilt prahi jms. sattumist sõiduteele;
  4) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee;
  5) rajama ja korras hoidma piirdeaia, tõkke või muu tähistuse;
  6) pärast töö lõpetamist ja enne objekti ekspluatatsiooni andmist heakorrastama selle ümbruse.

§ 6.   Tehnovõrgu omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Tehnovõrgu omanik on kohustatud:
  1) tähistama ja hoidma korras temale kuuluva tehnovõrgu;
  2) hoidma tehnovõrgu nähtava osa ja muu konstruktsiooni seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja inimeste turvalisuse.

§ 7.   Tänavakaubanduspunkti omanike kohustused

  Müügi-või teeninduspunkti (kiosk, paviljon, haagis, lett) omanik on kohustatud:
  1) paigaldama tänavakaubanduspunkti ainult vallavalitsuse loal lubatud kohta;
  2) paigaldama kauplemise ajaks piisaval hulgal jäätmemahuteid, koristama iga päev pärast kauplemise lõppu kogu kauplemisest mõjutatud ümbruse.

§ 8.   Kalmistute hooldamine

  (1) Matmisplatsi eraldamise, kalmistute kasutamise eeskirja täitmise kontrolli ja kalmistute korrashoiuga tegelevad kalmistuvahid.

  (2) Hauaplatsi kasutaja on kohustatud hoidma korras hauaplatsi, kalmud ja neid tähistavad kalmumärgid ning platsiga külgnevad teeosad.

  (3) Hauatähised, -rajatised ja haljastus peavad asuma platsi piires.

  (4) Kalmistute külastajad peavad pidama korda, puhtust ja vaikust.

  (5) Kalmistu territooriumil on keelatud prügi mahapanek selleks mitteettenähtud kohtadesse.

§ 9.   Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud

  Heakorra tagamiseks on keelatud:
  1) risustada ja reostada valla haldusterritooriumil, kritseldada ehitiste seinale, müürile, piirdeaiale, pingile jms. või kahjustada neid muul viisil;
  2) kahjustada või lõhkuda avalikku kohta paigaldatud inventari ( jäätmemahutit, pinki, tänavavalgustit jne.), samuti haljasala, lillepeenraid vms.
  3) kallasraja kasutamisel kahjustada kinnistu omaniku vara;
  4) vedada ja maha panna olmejäätmeid selleks mitte ettenähtud kohta;
  5) paigutada üldotstarbelisse prüginõusse või -konteinerisse vedelaid jäätmeid, kivi- või betoonijäätmeid, puisteliiva, hõõguvat sütt, tulist tuhka, radioaktiivseid või teisi ohtlikke jäätmeid, jätta lahti prüginõu või -konteineri kaant;
  6) hoida ehitusmaterjali, küttepuid jms. korralikult ladustamata;
  7) välja panna teadet, kuulutusi, plakatit ja reklaamstendi järgimata selleks riigi ja valla õigusaktidega kehtestatud korda;
  8) lasta veekogusse, kanalisatsiooni pühkmeid, esemeid, mürgiseid, söövitavaid või kergestisüttivaid aineid, naftasaadusi ja nende jäätmeid, samuti teravat või lämmatavat lõhnalevitavaid aineid;
  9) valada naftasaadusi või nende jääke maapinnale, hoida mürgiseid aineid kohtades, kus ei ole välistatud nende imbumine maapinnasesse;
  10) matta jäätmeid pinnasesse, välja arvatud kompostimine;
  11) teha lõket selleks mitteettenähtud kohas;
  12) pesta mootorsõidukit veekogus ning lähemal kui 30 m veepiirist;
  13) kasutada mürkaineid, pestitsiide ja väetisi kehtestatud eeskirjade vastaselt;
  14) tekitada ülenormatiivset vibratsiooni ja tolmu;
  15) sõita mustkattega teedel roomikmasinate ja teiste teekatet lõhkuvate mehhanismidega;
  16) sõita ja parkida mootorsõidukitega haljasaladel, kalmistutel ja teistes selleks mitteettenähtud kohtades;
  17) avalike teede ja kohtade reostamine loomade väljaheidetega ning kodanike liikluse häirimine;
  18) reostada üldkasutavaid supelkohti ja randa, sõita mootoritega veesõidukitega ujujate lähedal.

§ 10.   Loomapidamise tingimused

  (1) Loomapidamine on lubatud vaid loomapidamiseks sobilikes kohtades ja sellekohast kasutusluba omavates hoonetes nii, et oleks välistatud reostuse sattumine põhjavette ja veekogudesse.

  (2) Karjatatavaid loomi tuleb karjatada karjaku järelvalve all või aia või elektrikarjusega piiratud alal. Omanik on kohustatud vältima avalike teede ja kohtade reostamist ning isikute ja liikluse häirimist loomade poolt.

  (3) Igapäevasel karja liikumisel on keelatud kasutada avalikke teid, välja arvatud vallavalitsusega kirjalikult kooskõlastatud ülekäigukohad.

  (4) Loomapidamisega seotud reostus tuleb likvideerida koheselt, reostamisega tekitatud kahju on kohustatud korvama reostuse tekitaja või looma omanik.

  (5) Mesilaste pidamine ei tohi häirida teiste isikute rahu, tervist või piirata nende vabadusi.

§ 11.   Üldised tuleohutusreeglid heakorra tagamiseks

  (1) Küttekoldevälise tule tegemisel tuleb juhinduda alljärgnevast:
  1) kulu põletamine peale lume sulamist on keelustatud 01.04.2007 jõustunud keskkonnaministri määrusega “Metsa ja muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuete kinnitamine.”
  2) tuleohtlikul ajal on metsa ja muu taimestikuga kaetud alal keelatud: kulu põletamine, rohket suitsu tekitava risu, põhu jms põletamine, suitsetamine v.a. tähistatud kohas või mineraalse pinnasega kohas, kus puudub taimestik, lõkke tegemine v.a. selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas, raiejäätmete põletamine, muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju.
  3) lõkke tegemisel peab ümbrus olema puhastatud põlevmaterjalidest ja -vedelikest ning vajadusel tuleb lõkke ümber kaevata tule levikut takistav kraav või tagada muul viisil tule leviku takistamine. Tule tegemise juures peab piisavalt olema esmaseid tulekustutusvahendeid. Tuld ei tohi jätta valveta ega lahkuda enne kui tuli on kustunud või kustutatud veega ülevalamise või mulla ja liivaga katmise teel.
  4) lõkke tegemisel tuleb tagada ohutud vahemaad hooneteni ja metsani, lõket tohib teha hoonetest vähemalt 15 m kaugusel ja tuleohtlikust alast vähemalt 30 m kaugusel. Avaliku lõkke tegemise koht peab paiknema mistahes ehitisest, põlevmaterjali hoiukohast või tuleohtlikust alast vähemalt 50 m kaugusel. Avaliku lõkke tegemise peab selle korraldaja eelnevalt kooskõlastama Päästeteenistusega ja omama selleks vallavalitsuse luba.
  5) lõkke tegemisel tuleb arvestada tuule tugevust ( lubatud kuni 1,5 m/s) ja suunda. Lõkkease ümbritseda mittepõleva pinnasega (muld, liiv, savi) Tuleb jälgida, et suits ei häiriks teisi inimesi ja liiklust.
  6) tahkekütusel töötav teisaldatav šašlõkiahi või muu samalaadne seadis ning suitsuahi peavad mistahes ehitisest või põlevmaterjali hoiukohast asuma vähemalt 5 m kaugusel ja olema töötamise ajal pideva järelvalve all. Pärast töö lõpetamist tuleb kütusel lasta täielikult põleda või põlemisjäägid veega kustutada.

  (2) Vallavalitsusel on vastavalt Metsaseadusele õigus metsi ajutiselt sulgeda tuleohutuse tagamiseks lähtuvalt EMHI poolt määratud tuleohutusklassidest.

§ 12.   Kaevetööde teostaja

  Kaevetööde teostajana mõistetakse käesolevas eeskirjas juriidilist või füüsilist isikut, kellele väljastatakse kaevetööde luba.

§ 13.   Kaevetööde teostaja kohustused

  (1) Kaevetööde teostaja on vastutav tööde halvast kvaliteedist tingitud defektide ilmnemise eest teekattes vähemalt 24 kuu jooksul pärast teekatte lõplikku taastamist (praod, murdumised, läbivajumised, kaevuluukide ebaõige kõrgus jm). Defektid peab likvideerima töötegija omal kulul.

  (2) Kaevetööde teostaja tagab tööde teostamise territooriumil heakorra vastavalt käesolevale eeskirjale.

§ 14.   Kaevetööde luba

  (1) Kaevetöid ei ole lubatud teha ilma vormikohase loata.

  (2) Kaevetööde loa taotluse ja loa vormi kinnitab vallavalitsus.

  (3) Kaevetööde loa saamiseks esitab kaevetööde teostaja vallavalitsusele taotluse, mille alusel määratakse vajalikud kooskõlastused. Vallavalitsusel on õigus nõuda liikluskorralduse skeemi koos kasutatavate liiklusmärkide, piirete ja valgustuse äranäitamisega. Kaevetööde teostaja vastutab liiklusohutuse eest objektil.

  (4) Kaevetööde tegemiseks väljastatakse kaevetööde luba vallavalitsuse korraldusega.

  (5) Kaevetööde loas toodud läbiviimise tingimusi ja korda, sh tähtaega võib muuta üksnes neid seadnud ametiisiku loal.

  (6) Vallavalitsusel on õigus kaevetööde loa kehtivus peatada, kui ei ole täidetud kaevetööde loas toodud tingimusi.

§ 15.   Kaevetööde tegemine

  (1) Kaevetööde ajal peab kaevetööde luba asuma objektil.

  (2) Kui kaevetöid teostatakse kauem kui viis ööpäeva, on kaevetööde teostaja kohustatud objektile paigaldama tahvli, millel on toodud tööde teostaja nimi, telefoninumber, tööde läbiviimise tähtajad ja otseselt vastutava isiku nimi.

  (3) Pimedal ajal peab liikluseks ettenähtud kaevetööde tsoon olema valgustatud ohutuledega või piiratud ohulindiga.

  (4) Kaevetöödega lõhutud pinnakate ja kahjustatud haljastus taastatakse üldjuhul kaevetööde teostaja kulul hiljemalt loal toodud tähtajaks. Teekatte taastamiseni tagab kaevetööde teostaja häireteta ja ohutu liikluse.

  (5) Ettenägematute asjaolude ilmnemisel (tundmatu insenerkommunikatsioon, arheoloogiline leid jne) tuleb kaevetööd peatada ning sellest viivitamatult informeerida vallavalitsust ja asjaomaseid ametkondi. Kaevetööde jätkamiseks tuleb kaevetööde teostajal vajadusel hankida täiendavad kooskõlastused.

  (6) Kaevetööde loa tähtaja pikendamiseks peab tööde teostaja pöörduma vallavalitsuse poole vähemalt üks ööpäev enne kaevetööde tähtaja lõppu.

  (7) Kaevetööde käigus on keelatud hävitada, vigastada või ümber paigutada geodeetilisi- ja liiklusmärke. Hävitatud või vigastatud märgid taastatakse tööde teostaja kulul.

§ 16.   Kaevetööde lõpetamine

  (1) Pinnase kate taastatakse kohe pärast kaevetööde lõpetamist. Erandjuhul vallavalitsuse loal (kui on vaja liiklus kohe taastada, töid tehakse talvel jne) taastatakse kate ajutiselt. Kuni katte lõpliku taastamiseni korraldab ajutise katte korrashoiu kaevetööde teostaja.

  (2) Kaevetööd loetakse lõppenuks, kui on teostatud põhi-ja taastamistööd, koostatud on tööde lõpetamise akt ja kaevetööde teostaja on esitanud vallavalitsusele teostusdokumentatsiooni (kaetud tööde aktid, teostusjoonised jms.)

§ 17.   Avariilised kaevetööd

  (1) Avariilised on need kaevetööd, mille vajadus tekib ootamatult või on võimalikke ebasoovitavaid tagajärgi silmas pidades edasilükkamatud.

  (2) Avariiliste kaevetööde alustamine on erandkorras lubatud ilma eelnevalt kaevetöödeluba vormistamata, sealjuures peab kaevetööde teostaja olema veendunud, et kaevetööde tegemine piirkonnas ei ohusta tehnovõrke ja omaniku vara. Avariiliste kaevetööde alustamisest peab telefoniteel teavitama vallavalitsust. Kaevetööde ohutu läbiviimise eest vastutab kaevetööde teostaja.

  (3) Taotlus avariiliste kaevetööde loa saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast tööde alustamist.

  (4) Kaevetööde tegemise piirkonnas olevate tehnovõrkude valdajate esindajad kutsutakse kohaleenne kaevetööde algust.

  (5) Olemasolevaid kommunikatsioone võib ümber paigutada üksnes projekti olemasolul ja nende valdaja ning kinnistu omaniku loal. Teostusjoonised kommunikatsioonide ümberpaigutamise kohta esitatakse ning neid säilitatakse vallavalitsuses.

  (6) Tehnovõrkude vigastamisel on süüdlane kohustatud teatama sellest viivitamatult selle valdajale. Vigastus parandatakse ja tekitatud kahju hüvitatakse süüdlase kulul.

§ 18.   Vastutus

  (1) Heakorra ja kaevetööde eeskirjade rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66² alusel.

  (2) Eeskirjas sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 alusel Torgu Vallavalitsus, Politsei ja Piirivalveameti Lääne prefektuur ja Keskkonnainspektsioon.

§ 19.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Torgu Vallavolikogu 18.septembri 2009.a. määrus nr.3 „Torgu valla heakorra ja kaevetööde eeskiri“

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas.

Mihkel Undrest
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json