Ehitus

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Pädevuse delegeerimine

Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 20.06.2015, 1

Pädevuse delegeerimine

Vastu võetud 15.06.2015 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Pädevuse delegeerimine

  Delegeerida Paikuse Vallavalitsusele alljärgnev pädevus:
  1) kõigi 1.07.2015 jõustuva ehitusseadustikuga kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimuste lahendamine, mis muu õigusnormi kohaselt ei ole volikogu pädevuses;
  2) kõigi 1.07.2015 jõustuva planeerimisseadusega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimuste lahendamine, mis muu õigusnormi kohaselt ei ole volikogu pädevuses;
  3) kõigi ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimuste lahendamine, mis muu õigusnormi kohaselt ei ole volikogu pädevuses.

§ 2.   Määruste muutmine

  (1) Paikuse Vallavolikogu 16. mai 2005 määruse nr 12 „Pädevuse delegeerimine“ § 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1) katastripidajale andmete esitamine tema poolt kinnitatud katastriüksuse sihtotstarbe, üldplaneeringu, kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu, detailplaneeringu ja maakorralduskava, seadusjärgsete ja teiste kitsenduste muudatuste ning teiste katastri andmeid muutvate otsuste vastuvõtmise kohta;“.

  (2) Paikuse Vallavolikogu 06. oktoobri 2005 määruse nr 19 „Talviste teehooldustööde korra kehtestamine“ preambulast jäetakse välja sõnad „ning lähtudes teeseaduse 25. paragrahvi 3. ja 4. lõikest“.

  (3) Paikuse Vallavolikogu 17. mai 2010 määruse nr 4 „Jäätmehoolduseeskiri“ § 28 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Paikuse Vallavolikogu 17. oktoobri 2011 määruses nr 8 „Vallavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) § 2 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„8) suunav reklaam – spetsiaalselt asutuse, ettevõtte (kauplus, toitlustus- ja teenindusettevõte jms) asukohale (suund, kaugus, lahtiolekuaeg, pakutav kaup või teenus) osundav reklaam ja mis ei ole vaadeldav liiklusvälise teabevahendina liiklusseaduse tähenduses;“
  2) § 13 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

  (5) Paikuse Vallavolikogu 20. veebruari 2012 määruse nr 4 „Reklaamimaksu kehtestamine“ § 8 lg 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„5) ehitamise ajaks ehitusplatsile ehitamise kohta paigaldatud teave;“.

  (6) Paikuse Vallavolikogu 21.01.2013 määruse nr 1 „Paikuse Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseis, ametnikele esitatavad nõuded ja palgajuhend“ lisa 2 muudetakse ja kehtestatakse vastavalt lisale.

  (7) Paikuse Vallavolikogu 17. novembri 2014 määruses nr 15 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri“ tehakse järgmised muudatused:
  1) § 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Projekt koostatakse ehitusseaduses ja eeskirjas sätestatud korras ja tingimustel ning kooskõlastatakse § 6 lg 2 p 5 alusel määratud isikutega.“;
  2) § 7 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Projekti muutmine lahendatakse ehitusseaduses ja eeskirjas sätestatud korras.“;
  3) § 10 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Kinnistu torustiku, sealhulgas veemõõdusõlme, ehitamise korraldab omal kulul liituja ehitusseaduses sätestatud korras.“;
  4) § 10 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Kinnistu torustiku ehitamine projektile mittevastavalt lahendatakse ehitusseaduses, Paikuse valla ehitusmääruses ja eeskirjas sätestatud korras.“;
  5) sõna „ehitusseadus“ asendatakse määruses läbivalt sõnaga „ehitusseadustik“ vastavas käändes.

§ 3.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Paikuse Vallavolikogu 21. aprilli 1999 määrus nr 4 „Veokite liiklemise korra kinnitamine“;
  2) Paikuse Vallavolikogu 19. veebruari 2001 määrus nr 4 „Geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde korra kinnitamine“;
  3) Paikuse Vallavolikogu 16. detsembri 2002 määrus nr 21 “ Ehitusmääruse kinnitamine“.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulist 2015.

Mait Talvoja
Volikogu esimees

Lisa 

/otsingu_soovitused.json