HaridusKool

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Õpilastele sõidutoetuse andmise ja sõidukulutuste hüvitamise kord

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.06.2015, 5

Õpilastele sõidutoetuse andmise ja sõidukulutuste hüvitamise kord

Vastu võetud 16.06.2015 nr 33

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse Lääne-Virumaa üldhariduskooli (välja arvatud riigikooli) gümnaasiumiosa statsionaarses õppes õppivatele õpilastele, kelle elukoha aadressiandmetena on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Haljala vald, sõidutoetuse andmine ning sõidukulutuste hüvitamine.

§ 2.  Sõidutoetuse liigid

  Sõidutoetuse liigid on:
 1) tasuta bussisõitu võimaldava dokumendi (edaspidi sõidukaardi) taotlemine maakonnaliinil;
 2) tehtud sõidukulutuste hüvitamine sõidupiletite alusel kaugliiniveol.

§ 3.  Sõidutoetust saama õigustatud isikud

 (1) Sõidukaarti ja tehtud sõidukulude hüvitamist sõidupiletite alusel sõiduks kooli ja koolist koju on õppeaasta jooksul õigustatud saama Lääne-Virumaa üldhariduskooli (välja arvatud riigikooli) gümnaasiumiosa statsionaarses õppes õppivad õpilased.

 (2) Taotlejal on õigus saada ainult ühte liiki sõidutoetust.

 (3) Mittestatsionaarses õppes õppijatele sõidukulutusi ei hüvitata.

§ 4.  Sõidukaardi taotlemine

 (1) Maakonnaliinil sõitmise korral hüvitatakse sõit kooli ja koolist koju sõidukaardi alusel.

 (2) Sõidukaardi taotlemiseks esitab õpilane ise või õpilase vanem või eestkostja vallavalitsusele andmed õpilase nime, isikukoodi, kooli nimetuse, klassi ja sõidumarsruudi kohta.

§ 5.  Tehtud sõidukulutuste hüvitamise tingimused

 (1) Kaugliiniveol tehtud sõidukulutused hüvitatakse Lääne-Viru maakonna üldhariduskooli (välja arvatud riigikooli) gümnaasiumiosa statsionaarses õppes õppivatele õpilastele sõiduks kooli ja koolist koju kõikidel õppepäevadel sõidupiletite või sõidukaardi alusel.

 (2) Sõidukulutuste hüvitamise vormikohane taotlus (lisa) koos sõidupiletitega esitatakse Haljala Vallavalitsuse kantseleisse kulutuste tegemisele järgneva kuu seitsmendaks kuupäevaks.

 (3) Hüvitis kantakse taotluse esitamise kuu neljateistkümnendaks kuupäevaks taotluses märgitud õpilase, vanema või eestkostja pangakontole.

 (4) Vanemaid kui eelmise kalendrikuu sõidupileteid ei hüvitata.

 (5) Sõidutoetuse taotleja vastutab esitatud andmete õigsuse eest. Valeandmete esitamisel on vallavalitsusel õigus väljamakstud raha tagasi nõuda.

 (6) Käesoleva korraga reguleerimata küsimused otsustab vallavalitsus.

§ 6.  Määruse rakendamine

 (1) Tunnistada kehtetuks Haljala Vallavolikogu 19.03.2002 määrus nr 44 „Õpilaste sõidusoodustuste määramise ja maksmise korra kehtestamine“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Margus Punane
Volikogu esimees

Lisa Taotlus