ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alatiste kulude piirmäärad

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2016
Avaldamismärge:RT IV, 20.06.2015, 18

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alatiste kulude piirmäärad

Vastu võetud 16.06.2015 nr 6
jõustumine 01.07.2015

Määrus kehtestatakse „Sotsiaalhoolekande seaduse“ paragrahvi 22² lõike 5 ja 6 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Eluasemekulude arvestamise aluseks on perekonna kasutuses olev eluruum normpinna ulatuses, milleks on 18 m² perekonnaliikme kohta ja täiendavalt 15 m² perekonna kohta. Kui korteri tubade arv võrdub seal alaliselt elavate elanike arvuga, kuid korteri üldpind on normpinnast suurem, võetakse aluseks korteri üldpind. Eluruumis üksinda elavatele pensionäridele arvestatakse normpinnaks kuni 51 m². Eluasemekulud kompenseeritakse isikutele, kelle elukoht on rahvatikuregistri andmetel Antsla vald.

§ 2.  Eluruumi kulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse järgmised eluruumiga seotud kulud, mida toetuse taotleja tõestab vastava kuludokumendiga:
 1) üür - kuni 1 euro eluruumi normpinna ühe ruutmeetri kohta kuus;
 2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu - kuni 1 euro eluruumi normpinna ühe ruutmeetri kohta kuus;
 3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse - kuni 1 euro eluruumi normpinna ühe ruutmeetri kohta kuus;
 4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus:
üheliikmelise pere kohta kuni 8 eurot kuus,
iga järgmise pereliikme kohta kuni + 6 eurot kuus;
 5) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütte maksumus tegeliku kulu järgi kuni 5 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus või küttematerjali ostmisel kuni 10 eurot normpinna ruutmeetri kohta aastas;
 6) elektrienergia tarbimisega seotud kulu arve alusel pereliikmete arvu järgi:
üheliikmelise pere kohta kuni 25 eurot kuus,
iga järgmise pereliikme kohta kuni +15 eurot kuus;
 7) majapidamisgaasi maksumus kuni 35 eurot pere kohta kolme kuu jooksul;
 8) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind;
 9) hoonekindlustuse kulud 0,15 eurot ruutmeetri kohta kuus;
 10) olmejäätmete veotasu veofirma arve alusel:
üheliikmelise pere kohta kuni 9 eurot kuus,
iga järgmise pereliikme kohta kuni + 4 eurot kuus;
 11) täiendava kuluna arvestada õpilastele õppeasutuse poolt ajutiselt kasutada antud elamispinna kulud õppetöö tegeliku toimumise kuul.

§ 3.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Antsla Vallavolikogu 20. märtsi 2012 määrus nr 4 „Toimetulekutoetuse määramiseks kulude piirmäärade kehtestamine”.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2015. a

Kurmet Müürsepp
volikogu esimees