Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Noorte projektlaagri pidamise tingimused ja projektlaagri pidamise loa andmise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Ülenurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.07.2020
Avaldamismärge:RT IV, 20.06.2015, 64

Noorte projektlaagri pidamise tingimused ja projektlaagri pidamise loa andmise kord

Vastu võetud 16.06.2015 nr 6

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 8 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Ülenurme valla haldusterritooriumil noorte projektlaagri pidamise tingimused ja projektlaagri pidamise loa andmise kord (edaspidi kord).

§ 2.   Projektlaagri pidamine

  (1) Projektlaagri (edaspidi laagri) pidajaks on äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või usuliste ühenduste registrisse kantud isik, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikkusse registrisse kantud asutus või avalik-õiguslik juriidiline isik.

  (2) Laagri pidamine peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) seda peetakse Ülenurme haldusterritooriumil;
  2) see vastab noorsootöö seaduse §-s 10 3 sätestatud nõuetele.

§ 3.   Loa taotlemine

  (1) Laagri pidamise loa andmise otsustab Ülenurme Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus)

  (2) Loa saamiseks esitab loa taotleja vallavalitsusele taotluse, mille vormi kehtestab vallavalitsus, vähemalt kaks kuud enne laagri tegevuse alustamist.

  (3) Taotluses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) laagri pidaja nimi, asukoht ja kontaktandmed;
  2) laagri läbiviimise täpne asukoht;
  3) laagri eesmärk ja päevakava;
  4) laagri pidamise eest vastutava isiku nimi, isikukood ja kontaktandmed;
  5) õigusaktides kehtestatud nõuetele vastavate laagri juhataja ja kasvatajate kirjalikud nõusolekud ning dokumendid, mis võimaldavad nõuetele vastavust hinnata;
  6) andmed laagri tegevuseks vajalike ning tervisekaitse ja ohutusnõuetele vastava maa-ala, hoonete, ruumide ja sisustuse kasutamise õiguse kohta.

  (4) Vallavalitsusel on õigus nõuda loa taotlejalt muid täiendavaid dokumente, mis võimaldavad hinnata laagri pidaja või laagri pidamiseks vajaliku objekti vastavust õigusaktidega kehtestatud nõuetele ning selgitusi.

§ 4.   Taotluse menetlemine

  (1) Vallavalitsus vaatab taotluse läbi 30 tööpäeva jooksul selle esitamisest.

  (2) Vallavalitsus kontrollib esitatud dokumentide vastavust korra § 3 lõikes 2 nimetatud nõuetele ja esitatud andmete õigsust ning kaalub kavandatava tegevuse sobivust.

  (3) Taotluses ilmnenud puudustest teavitab vallavalitsus taotlejat kirjalikult (posti või e-posti teel). Taotleja on kohustatud puudused kõrvaldama kümne tööpäeva jooksul arvates nende teatavakstegemisest.

  (4) Kui taotleja ei kõrvalda puudusi nimetatud tähtajaks, lõpetatakse taotluse läbivaatamine vallavalitsuse korraldusega ning taotlus koos lisadega tagastatakse taotlejale.

§ 5.   Loa andmine, andmisest keeldumine või kehtetuks tunnistamine

  (1) Nõuetekohase taotluse alusel teeb vallavalitsus kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse nõuetekohasuse kontrollimist otsuse laagri pidamise loa andmiseks.

  (2) Vallavalitsus ei anna luba laagri pidamiseks, kui:
  1) laagri pidaja või taotlus ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele ja taotluse esitaja ei ole määratud tähtaja jooksul esitanud täiendavaid dokumente või kõrvaldanud esitatud dokumentides puudusi;
  2) laagri korraldamine on vastuolus avaliku huviga.

  (3) Kui taotleja on esitanud loa saamiseks valeandmeid või loa kehtivuse ajal on taotluses näidatud asjaolud muutunud, tunnistatakse luba kehtetuks.

  (4) Loa andmise, andmisest keeldumise või kehtetuks tunnistamise otsus vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 6.   Kontroll laagri tegevuse üle

  Vallavalitsusel on õigus kontrollida laagri tegevuse vastavust korrale.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Heiki Sarapuu
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json