Teksti suurus:

Jõhvi Põhikooli põhimääruse muutmine

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 20.06.2018, 8

Jõhvi Põhikooli põhimääruse muutmine

Vastu võetud 14.06.2018 nr 19

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 alusel ning lähtudes Jõhvi Vallavolikogu 18. novembri 2014 määruse nr 31 “Jõhvi Põhikooli põhimäärus” § 31 lõikest 1.

§ 1.   Jõhvi Põhikooli põhimääruse muutmine

  Jõhvi Vallavolikogu 18. novembri 2014 määruses nr 31 "Jõhvi Põhikooli põhimäärus" (RT IV, 25.11.2014, 18) tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse:
„(2) Kooli peamine tegutsemise koht on Jõhvi linnas Hariduse 5 ja Hariduse 5a hoonetes.“;
  2) paragrahv 3 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;
  3) paragrahvi 8 lõige 8 sõnastatakse:
„(8) Jõhvi Vallavalitsus võib korraldusega kehtestada valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud koolivaheaegadest erinevad koolivaheajad, arvestades õigusaktides toodud norme.“;
  4) paragrahvi 11 lõige 3 sõnastatakse:
„(3) Õpilase haridusliku erivajaduse väljaselgitamiseks ja õpilasele vajaliku toe pakkumiseks loob võimalused Jõhvi Vallavalitsus ning selle korraldab direktor.“;
  5) paragrahvi 11 lõiked 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;
  6) paragrahvi 13 lõige 2 sõnastatakse:
„(2) Õpilasele tagatakse vähemalt eripedagoogi, logopeedi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi (edaspidi tugispetsialistid) teenus.“;
  7) paragrahvi 14 lõige 3 sõnastatakse:
„(3) Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja direktori otsusega ja vanema taotluse alusel.“;
  8) paragrahvi 15 lõige 3 sõnastatakse:
„(3) Huvitegevuse läbiviimine fikseeritakse huviringi päevikus, kuhu märgitakse õpilase andmed, kohalolek ja tunni sisu. Huviringi päevikut täidab ringijuht.“;
  9) paragrahvi 17 lõiked 3, 4 ja 5 sõnastatakse:
„(3) Kiirete ja edasilükkamatute küsimuste otsustamiseks kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, omal initsiatiivil või vähemalt kolme hoolekogu liikme nõudmisel või kooli direktori või Vallavalitsuse esindaja ettepanekul kokku erakorralise koosoleku hiljemalt viie tööpäeva jooksul ettepaneku saamisest.
(4) Korralise koosoleku toimumisest ja päevakavast informeeritakse kõiki liikmeid vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist. Erakorralisest koosoleku toimumisest ja päevakavast informeeritakse kõiki liikmeid vähemalt kolm päeva enne koosoleku toimumist. Teade hoolekogu koosoleku toimumisest saadetakse hoolekogu liikme poolt näidatud elektronposti aadressile.
(5) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees.“;
  10) paragrahvi 17 lisatakse lõiked 81 , 82 ja 83:
„(81) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.
(82) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.
(83) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletab üle poole hoolekogu liikmetest. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl. Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.“;
  11) paragrahvi 19 lg 2 punkt 4 sõnastatakse:
„4) osaleda valitud õpilasesinduse kaudu koolielu probleemide lahendamises;“;
  12) paragrahvi 19 lg 2 punkt 11 sõnastatakse:
„11) pöörduda oma õiguste kaitseks Haridus- ja Teadusministeeriumi, lastekaitseametniku või -organisatsiooni ning hoolekogu poole.“;
  13) paragrahvi 27 lõige 2 sõnastatakse:
„(2) Direktor kehtestab enne iga õppeaasta algust koolitöötajate, sh õpetajate, koosseisu lähtuvalt kooli õppekavast. Koolitöötajate koosseisus võib teha muudatusi õppeaasta jooksul põhjendatud vajaduse korral.“;
  14) paragrahvi 29 lõige 3 sõnastatakse:
„(3) Kooli õppe- ja kasvatusalaseid kohustuslikke dokumente peetakse paberil või elektrooniliselt.“;
  15) paragrahv 30 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Niina Neglason
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json