ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamine

Väljaandja:Haapsalu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 20.06.2018, 12

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamine

Vastu võetud 15.06.2018 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, sotsiaalhoolekande seaduse § 42 lg 1, sotsiaalkaitseministri 26.02.2018. a määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ ja Haapsalu Linnavolikogu 26.01.2018. a määrusest nr 12 „Sotsiaalteenuste osutamise üldine kord“ § 1 lg 3, § 16 lg 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Käesolev määrus sätestab hüvitise määramise tingimused ja korra puudega inimese kasutuses oleva eluruumi kohandamiseks „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“ meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks“ tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ (edaspidi meede) raames.

  (2) Käesolev kord reguleerib eluruumi kohandamise kulu hüvitamist Haapsalu linnas.

  (3) Hüvitamise eesmärk on soodustada puudega isiku iseseisvat toimetulekut ja vähendada või leevendada puudest tingitud raskusi eluruumi sisenemisel, eluruumis liikumisel ja enesega toimetulekul.

  (4) Ühe kohanduse saaja jaoks antakse meetme tegevusest toetust üks kord.

  (5) Toetus makstakse välja Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme raames saadud toetuse vahenditest maksimaalselt 85% abikõlbulike kulude maksumusest ja 15% kohaliku omavalitsuse ja/või taotleja vahenditest.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kohandatav eluruum – ruum või ruumide kogum, sealhulgas abiruumid, mis on ette nähtud aastaringseks elamiseks ning on kohanduse saaja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht või kohaliku omavalitsuse omandis olev eluruum, mis antakse üürilepingu alusel puudega inimese kasutusse (v.a varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse asukoht);
  2) füüsiline kohandamine – puudega inimese erivajadustest tulenev eluruumi ümberehitamine;
  3) puue – puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses;
  4) kohanduse saaja – inimene, kelle eluruume kohandatakse tema puudest tuleneva erivajaduse tõttu;
  5) liikuvusega seotud toimingud – püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine;
  6) köögitoimingud – toiduvalmistamine, söömine ja joomine;
  7) hügieenitoimingud – pesemis- ja tualetitoimingud.

§ 3.   Toetatavad tegevused

  Käesoleva korra alusel toetatakse kohanduse saaja eluruumi kohandamist:
  1) liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  2) hügieenitoimingute parandamiseks;
  3) köögitoimingute parandamiseks.

§ 4.   Abikõlbulikud kulud

  (1) Abikõlblikud kulud:
  1) ehitusteatise, ehitusprojekti ja sellega seotud dokumentide koostamise ning ekspertiisi tegemise kulud;
  2) projektijuhtimise ja ehitusjärelevalve kulud;
  3) ehitusmaterjalide ja ehitustööde kulud;
  4) ehitustöö käigus ehitisse paigaldatavate seadmete kulud;
  5) pärast kohandust eluruumi eesmärgipärase kasutamise või ehituseelse väljanägemise taastamiseks vajalike ehitustööde ja ehitusmaterjalide kulud;
  6) ehituse käigus asendatava tavamööbli ja inventari kulud juhul, kui olemasolevat mööblit või inventari ei ole võimalik senisel otstarbel samas eluruumis kasutada;
  7) puudega inimese erivajadusest tuleneva statsionaarse mööbli ja inventari kulud;
  8) sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“ alusel toetatavad statsionaarsete abivahendite kulud juhul, kui abivahendite paigaldamine on osa ehitustöödest ning nende eest ei ole määruse alusel vahendeid eraldatud.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kulude abikõlbliku osa määramist ei mõjuta kohanduse kasutamine teiste pereliikmete või maja elanike poolt.

§ 5.   Toetust saama õigustatud isikud

  Eluruumi kohandamise kulu hüvitatakse raske või sügava liikumispuudega isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Haapsalu linnas ning kohandatav eluruum asub Haapsalu linna haldusterritooriumil.

§ 6.   Hüvitamise tingimused

  (1) Kulu hüvitatakse juhul kui eluruumi kohandamise tulemusel:
  1) paraneb taotleja iseseisev toimetulek ja tegevusvõime igapäevastes praktilistes tegevustes;
  2) väheneb tunduvalt taotleja vajadus kõrvalabi järele liikumisel, hügieenitoimingutes, köögitoimingutes, turvalisuse tagamisel ja suhtlemisel;
  3) kõrvalabi vajaduse rahuldamine teenuste või muu abiga ei ole võimalik või otstarbekas.

  (2) Kulu ei hüvitata, kui:
  1) Eluruumi soovitud viisil kohandamine ei lähtu taotleja vajadustest;
  2) Eluruumi kasutusleping on vähem kui 5 aastat või tehnilisest seisukorrast tulenevalt;
  3) taotleja või tema esindaja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida.

§ 7.   Hüvituse taotlemine ja menetlemine

  (1) Taotleja või tema seaduslik esindaja esitab Haapsalu Linnavalitsusele kirjaliku taotluse, milles:
  1) märgib taotleja isikuandmed ja kontaktandmed;
  2) annab loa isikuandmete töötlemiseks;
  3) märgib kohandatava eluruumi aadressi;
  4) põhjendab eluruumi kohandamise vajadust ja kohanduse kirjelduse;
  5) esitab andmed eluruumi kasutamise õiguse kohta ja juhul kui taotleja ei ole eluruumi omanik, omaniku kirjaliku loa kohanduseks;
  6) esitab korteriühistu nõusoleku, kui eluruumi kohandamisega seonduvad tööd teostatakse väljaspool eluruumi;
  7) esitab puude määramise dokumendid;
  8) kinnitab esitatud andmete õigsust;
  9) Kui teenusele, asjale või ehitustööle ei ole kehtestatud standardiseeritud ühikuhinda, esitab töö ja materjali hinnapakkumise. Kui teenuse, asja või ehitustöö eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 5000 eurot või rohkem ning tellija on kohanduse saaja, tuleb võtta vähemalt kaks hinnapakkumust.

  (2) Linnavalitsuse sotsiaaltöötaja hindab taotluse põhjendatust ja taotlusele lisatud dokumente, viies läbi kodukülastuse ja vajadusel hangib lisainformatsiooni. Hindamisel võetakse arvesse isikule koostatud muid olemasolevaid dokumente ja hinnanguid ning vajadusel teiste spetsialistide hinnanguid. Lisaks kaalub kohanduse vajalikkust, sobivust ning töö ja materjali hinnapakkumisi.

  (3) Andmete esitamisest keeldumisel, ettenähtud tähtajaks esitamata jätmisel või valeandmete esitamisel jäetakse taotlus läbi vaatamata.

§ 8.   Kulu hüvitamine

  (1) Sotsiaaltöötaja teeb sotsiaalkomisjonile ettepaneku kulu hüvitamiseks või sellest keeldumiseks. Sotsiaalkomisjoni otsuses märgitakse kulu hüvitamise suurus, toetuse kasutamise ja kohanduse tegemise tähtaeg.

  (2) Toetuse määramisel arvestatakse kohanduse põhjendatust, olulisust ja üksi elava taotleja või temaga koos elava perekonna sissetulekuid.

  (3) Sotsiaalkomisjon koostab prioriteetsuse alusel toetuse saajate nimekirja. Kulu hüvitamisel eelistatakse esmajärjekorras suurema abivajadusega taotlejaid.

  (4) Toetuse suurus määratakse tegelike kulude alusel, aga mitte rohkem kui standardiseeritud ühikuhindade alusel vastavalt Sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018. a määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ Lisale 1.

  (5) Taotluse võib osaliselt rahuldada, kui projekti eesmärgid, tulemused või väljundid on saavutatavad ka taotletust väiksema toetuse summaga.

  (6) Eluruumi kohandamise kulu hüvitamise otsus kinnitatakse linnavalitsuse korraldusega.

  (7) Eluruumi kohandamise kulu hüvitamise keeldumise otsuse teeb sotsiaalkomisjon ja isikut teavitatakse otsusest kirjalikult.

§ 9.   Lepingu sõlmimine, kohanduse elluviimine ja hüvitise väljamaksmine

  (1) Kohanduse elluviimise eest vastutab ja selleks vajalike tööde teostamise korraldab taotleja.

  (2) Taotluse rahuldamise otsuse tegemise järel on taotleja kohustatud sõlmima linnavalitsusega kirjaliku lepingu. Kui taotleja ei sõlmi kahe kuu jooksul, arvates toetuse eraldamise otsuse kätte saamisest lepingut, loetakse taotleja toetusest loobunuks.

  (3) Lepingus sätestatakse vähemalt:
  1) teostatavad kohandustööd;
  2) osapoolte rahalised kohustused (muuhulgas kas toetus makstakse välja taotlejale või kohandustöid teostavale isikule, samuti vahe- ja/või lõpparuande esitamises, tööde ja väljamaksete tähtaegades jm);
  3) kohandamise teostamise aeg;
  4) linnavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel,
  5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  6) muud olulised tingimused.

  (4) Toetuse kasutamise aeg on kuni 12 kuud taotluse rahuldamise otsusest. Mõjuval põhjusel võidakse vallavalitsuse ja taotleja vahelises lepingus leppida kokku pikemas tähtajas.

  (5) Sotsiaalosakond:
  1) kontrollib eluruumi kohandamiseks tehtud tööd ja kuludokumentide vastavust sellele ning koostab kontrollakti;
  2) korraldab hüvitise väljamaksmise lepingus näidatud arvelduskontole.

  (6) Hüvitis on õigus jätta väljamaksmata, kui
  1) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  2) toetuse saaja ei esita määratud tähtajaks tööde tegemise kohta käesoleva paragrahvi lõike 5 punktis 1 nimetatud dokumente;
  3) eluruumis ei ole tehtud kokkulepitud kohandust.

  (7) Kohandusega seotud dokumente säilitatakse vastavalt Haapsalu linna asjaajamiskorrale.

§ 10.   Teavitamine

  Linnavalitsus teavitab hüvitise taotlemise korrast ja meetme taotlusvoorust linnavalitsuse kodulehe kaudu.

§ 11.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Sukles
Linnapea

Erko Kalev
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json