Teksti suurus:

Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 118 "Spordi valdkonna toetused" muutmine

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 20.06.2019, 5

Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 118 "Spordi valdkonna toetused" muutmine

Vastu võetud 13.06.2019 nr 74

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1. Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruses nr 118 "Spordi valdkonna toetused" tehakse järgmised muudatused:
1) määruse paragrahvi 3 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"1) spordiprojekt - Tartu linnas või Tartuga seotult piiritletud ajal toimuv spordisündmus või -sündmuste sari (liikumisharrastus-, saavutusspordisündmus (sealhulgas Tartu linna meistrivõistlused) või muu tervislikke eluviise propageeriv sündmus)";
2) määruse paragrahvi 3 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;
3) määruse paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 11 järgmiselt:
"(11) Tartu linna meistrivõistluste korraldamist ja läbiviimist toetatakse alates C või U14 vanuseklassist kuni täiskasvanute vanuseklassini spordialal, mida tunnustab Eesti Olümpiakomitee liikmeks olev spordialaliit või –föderatsioon, ning distsipliinis, milles korraldatakse Eesti meistrivõistlusi.";
4) määruse paragrahvi 9 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Spordiprojekti raames ei toetata sündmust, mis on mõeldud kinnisele isikute ringile ühe juriidilise isiku või muu ühenduse sees, sündmust, mis on suunatud organisatsiooni või ühenduse reklaamimisele ja/või turundamisele, samuti Tartu linna meistrivõistlusi, millel osaleb vaid üks klubi.";
5) määruse paragrahvi 10 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Spordiprojekti toetuse ülemmäär ühe taotluse kohta on 3000 eurot, Tartu linna meistrivõistluste puhul on ülemmäär 1500 eurot.";
6) määruse paragrahvid 20-23 tunnistatakse kehtetuks;
7) määruse paragrahvi 42 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"§ 42. Tartu koolidevaheliste karikavõistluste toetuse taotluse hindamine ja toetuse andmine
(1) Tartu koolidevaheliste karikavõistluste toetuse taotluses esitatud andmeid arvestades kontrollitakse taotletud toetuse suuruse vastavust käesolevas määruses sätestatud nõuetele, kavandatava sündmuse vastavust eesmärgile ja konkreetse toetuse tingimustele ning tehakse ettepanek toetuse andmiseks linnavalitsusele või kultuuriosakonna juhatajale.
(2) Toetuse andmise Tartu koolidevaheliste karikavõistluste korraldamiseks ja läbiviimiseks otsustab linnavalitsus hiljemalt ühe kuu jooksul pärast linnaeelarve vastuvõtmist.
(3) Toetuse andmise Tartu koolidevaheliste karikavõistluste korraldamiseks ja läbiviimiseks, kui toetus taotletakse käesoleva määruse paragrahvi 4 lõikes 3 nimetatud ajal, otsustab kultuuriosakonna juhataja hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse esitamist.".
§ 2. Määrust rakendatakse alates 2020. a korraldatavate Tartu linna meistrivõistluste puhul.

Aadu Must
Esimees

/otsingu_soovitused.json