HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa kehtestamine

Väljaandja:Kastre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.06.2020, 18

Koolieelse lasteasutuse rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa kehtestamine

Vastu võetud 19.06.2018 nr 44
RT IV, 10.08.2018, 3
jõustumine 13.08.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.03.2020RT IV, 03.04.2020, 3606.04.2020
16.06.2020RT IV, 20.06.2020, 623.06.2020

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse koolieelsetes lasteasutustes (edaspidi lasteasutus) majandamiskuludest, personali töötasust ja sotsiaalmaksust ning õppevahendite kuludest vanemate kaetav osa ühe lapse kohta (edaspidi osalustasu ), osalustasu tasumise kord ja osalustasust vabastamise alused.

  (2) Lasteasutuse direktor teavitab lapse seaduslikku esindajat (edaspidi lapsevanem) osalustasu suurusest lapse lasteasutusse vastuvõtmisel ja osalustasu muutumisest hiljem jooksvalt.

§ 2.   Osalustasu

  (1) Lasteasutuse osalustasu ühe lapse kohta kuus on:
  1) 20 eurot, kui lapse ja tema mõlema vanema või üksikvanema elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud Kastre vald;
  2) 30 eurot, kui lapse ja tema ühe vanema elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Kastre vald;
  3) 40 eurot, kui lapse ja tema vanemate rahvastikuregistrisse kantud elukoht pole Kastre vald.

  (2) Kastre Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) esitab arve hiljemalt iga kuu 15- ks kuupäevaks.

  (3) Osalustasu suuruse määramisel võetakse aluseks rahvastikuregistri järgne elukoht arve esitamisele eelnenud kuu viimase kuupäeva seisuga.

§ 3.   Osalustasu maksmine

  (1) Osalustasu on lapsevanem kohustatud maksma alates lapse lasteasutuse nimekirja arvamisest kuni lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamiseni.

  (2) Lapse puudumisel lasteasutusest osalustasu ümber ei arvestata ja osalustasu makstakse alati täiskuu eest.

  (3) Osalustasu arvestatakse nimekirja arvamise esimesel kuul proportsionaalselt kohakasutuse lepingu sõlmimisest alates.

  (4) Koolimineva lapse puhul arvestatakse osalustasu proportsionaalselt lepingu kehtivuse lõppemiseni.

  (5) Osalustasu makstakse 11 kuu eest vallavalitsuse poolt esitatud arvete alusel hiljemalt iga kuu 25. kuupäevaks. Osalustasu ei maksta juuli kuu eest, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud juhul.
[RT IV, 20.06.2020, 6 - jõust. 23.06.2020]

  (6) Kastre Vallavalitsusel on õigus koolieelse lasteasutuse hoolekogu ettepanekul oma korraldusega kehtestada vähemalt ühe valverühma avamine juuli kuus. Kui vanem soovib kasutada valverühma teenust juuli kuus, tuleb vanemal esitada avaldus lasteaia direktorile hiljemalt 01. märtsiks.
[RT IV, 20.06.2020, 6 - jõust. 23.06.2020]

§ 4.   Erisused osalustasus

  (1) Kui peres on kaks või enam last ja nad kasutavad lasteaiakohta Kastre valla lasteasutuses, siis peab lapsevanem maksma osalustasu:
  1) noorima lapse eest 100 %;
  2) vanuselt järgmise lapse eest 50%;
  3) kolmanda ja järgneva/ järgnevate laste eest osalustasu maksma ei pea.

  (2) Osalustasu erisuste rakendamiseks peab üks lapsevanem ja tema üheaegselt lasteaiakohta kasutavad lapsed elama rahvastikuregistri andmetel Kastre vallas.

  (3) Osalustasu erisuse saamiseks esitab lapsevanem direktorile avalduse, milles on nimetatud laste nimed ja isikukoodid.

  (4) Kastre Vallavalitsusel on õigus erandkorras kaalutlusotsuse alusel oma korraldusega, ajutiselt peatada või kehtestatud määrast väiksemas mahus sisse nõuda lapsevanematele käesoleva määruse § 2 kehtestatud osalustasu, kui see on seotud eriolukorraga või mõne muu ettenägematu asjaoluga, mille tõttu ei ole ajutiselt võimalik koolieelse lasteasutuse kohta kasutada.
[RT IV, 03.04.2020, 36 - jõust. 06.04.2020]

§ 5.   Soodustused vähekindlustatud leibkondadele toiduraha ja osalustasu maksmisel

  Vähekindlustatud leibkondade laste lasteasutuse toidurahast ja osalustasust vabastamiseks esitab lapsevanem vallavalitsusele vormikohase avalduse ning seda menetletakse vastavalt vallas kehtiva sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korrale.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrust rakendatakse alates 01. august 2018. a.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json