Teksti suurus:

Viimsi Vallavolikogu 28. augusti 2017 määruse nr 12 „Viimsi valla reklaamimäärus“ muutmine

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 20.06.2020, 24

Viimsi Vallavolikogu 28. augusti 2017 määruse nr 12 „Viimsi valla reklaamimäärus“ muutmine

Vastu võetud 16.06.2020 nr 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 2, maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3, kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1, § 5 punkti 5 ja § 10 ning reklaamiseaduse § 30 lõike 2 punkti 4 alusel

§ 1.   Viimsi Vallavolikogu 28. augusti 2017 määruses nr 12 "Viimsi valla reklaamimäärus" tehakse järgmised muudatused:

  (1) paragrahvile 7 lõikele 1 lisatakse punkt 7:
„7) Maksukohustuslasele kuni 50% võrra välireklaami puhul, mida eksponeeritakse hädaolukorra seaduse alusel välja kuulutatud eriolukorra ajal, kui eriolukorra piirkond hõlmab Viimsi valla haldusterritooriumi ja juhul, kui eriolukorrast tulenevad piirangud mõjutavad makskohustuslase majandustegevust negatiivselt.“.

  (2) paragrahvi 7 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Maksusoodustuse kohaldumisel § 7 lõikes 1 punktides 1-6 kirjeldatud juhul, esitab maksukohustuslane vastava soovi reklaami paigaldamise loa avalduse sellekohasel väljal, tuues välja soodustuse saamise aluse ning taotletava soodustuse. Määruse § 7 lõikes 1 punktis 7 toodud juhul esitab maksukohustuslane kirjaliku taotluse Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale, tuues välja taotletava soodustuse saamise aluse ning asjaolud, mis tingivad soodustuse taotlemise õiguse käesoleva määruse alusel.“.

  (3) paragrahvile 7 lisatakse lõige 7 järgmises sõnastuses:
„(7) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 7 nimetatud soodustust ei rakendata
1) kui maksukohustuslasele on reklaami osas, millele soodustust taotletakse, antud soodustus käesolevas määruses toodud muul alusel või
2) kui soodustust taotletakse käesoleva määruse § 8 lõigetes 2 või 3 nimetatud reklaamile või § 8 lõikes 4 nimetatud digitaalse reklaamikandja vahendusel esitatavale reklaamile.“.

  (4) paragrahvile 20 lisatakse lõige 11 ja sõnastatakse järgmiselt:
„(11) Rakendada perioodil 01.06.2020 – 31.07.2020 välireklaami eksponeerimisel (v.a interaktiivne reklaam) maksukohustuslasele maksusoodustust 100%“.“

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Taavi Kotka
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json