Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kehtna valla 2020. aasta I lisaeelarve

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 20.06.2020, 40

Kehtna valla 2020. aasta I lisaeelarve

Vastu võetud 17.06.2020 nr 80

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 38, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 ning Kehtna Vallavolikogu 26.06.2019 määruse nr 58 „Kehtna valla finantsjuhtimise kord“ § 7 alusel.

§ 1.   Kehtna valla 2020 aasta I lisaeelarve

  Vastu võtta Kehtna valla 2020. aasta I lisaeelarve vastavalt määruse lisale 1.

§ 2.   Lisaeelarve seletuskiri

  Eelarve täitmiseks ning eelarvesse planeeritud assigneeringute kasutamiseks kinnitada lisaeelarve seletuskiri vastavalt määruse lisale 2.

§ 3.   Määruse avalikustamine

  Kehtna Vallavalitsusel kui ametiasutusel avalikustada hiljemalt seitsmendal tööpäeval määruse vastuvõtmisest arvates Kehtna valla 2020. aasta I lisaeelarve ning lisaeelarve menetlemist käsitlevad Kehtna Vallavolikogu istungite ning vallavolikogu alaliste komisjonide koosolekute protokollid Kehtna valla veebilehel www.kehtna.ee.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

Peeter Kustmann
Volikogu esimees

Lisa 1 Lisaeelarve

Lisa 2 Seletuskiri

/otsingu_soovitused.json