HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Saarde valla eelarvest huvihariduse toetamise kord

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.06.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.06.2023, 7

Saarde valla eelarvest huvihariduse toetamise kord

Vastu võetud 08.06.2023 nr 33

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Kord reguleerib Eesti rahvastikuregistri andmetel ja alalise elukohaga Saarde vallas elavate üldhariduskoolides õppivate seitsme- kuni üheksateistkümneaastaste õpilaste huvihariduse toetamist vallaeelarvest.

  (2) Munitsipaal- või erahuvikooli (edaspidi huvikooli) õpilaskoht käesoleva määruse tähenduses on ühe õppuri huvihariduse omandamine Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS) registreeritud ühe õppekava ulatuses ühe õppeaasta jooksul.

§ 2.   Huvihariduse toetamine

  (1) Huvihariduse toetus (edaspidi toetus) on toetus vallaeelarvest tegevuskulu osaliseks kompenseerimiseks väljaspool Saarde valda tegutsevale huvikoolile, mille suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust, mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis ning mille tegevus toimub üldharidusasutuste õppetegevusest vabal ajal.

  (2) Toetatakse EHIS-es registreeritud õpilase ühe õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikku maksumust huvikoolis vallavalitsuse väljastatud garantiikirja alusel rahvastikuregistri andmetel Saarde vallas elava lapsevanema või eestkostja valitud huvikooli osas.

  (3) Huvikooli õppekoha tegevuskulu tasumisel osaleb vald tingimusel, et Saarde valla haridusasutustes sama valdkonna või eriala kutsealast või huvialast ettevalmistust ei ole võimalik saada. Toetust makstakse vallaeelarves selleks eraldatud vahendite piires.

  (4) Makstava toetuse suurus on huvikooli pidaja kirjalikult teatatud õppekoha tegevuskulu arvestuslikust maksumusest 80%, kuid mitte rohkem kui Saarde valla hallatavate huvikoolide keskmine õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus. Garantiikirjas fikseeritud toetuse summat ei muudeta õppeaasta jooksul.

  (5) Toetus kantakse esitatud arvete alusel huvikoolile.

  (6) Huvikool ja lapsevanem või eestkostja on kohustatud koheselt, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul teavitama vallavalitsust õpilase lahkumisest huvikoolist.

  (7) Huvihariduse toetuse taotlemisel garantiikirja väljastamiseks esitab lapsevanem, eestkostja või täisealine õppur hiljemalt 30. septembriks vallavalitsusele taotluse lisana huvikooli teatise tegevuskulu arvestusliku maksumuse kohta.

  (8) Käesoleva määruse sätete rikkumise korral, valeandmete esitamisel või toetuse määramise aluste äralangemisest teatamata jätmisel on vallavalitsusel õigus peatada toetuse maksmine, nõuda toetuse tagastamist ja keelduda edaspidi toetuse andmisest.

§ 3.   Toetuse maksmise erisus

  Õpilasele, kes enne käesoleva määruse jõustumist õpib väljaspool Saarde valda tegutsevas huvikoolis mitmeaastase õppekavaga erialal, makstakse toetust õppekoha tegevuskulu arvestuslikust maksumusest 80% õpitava eriala nominaalse õppeperioodi lõpuni või õpingute katkestamiseni senisel erialal.

§ 4.   Määruse jõustumine

  (1) Tunnistada kehtetuks Saarde Vallavolikogu 23.10.2019 määrus nr 15 „Saarde valla eelarvest huvihariduse toetamise kord“

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Eiko Tammist
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json