EttevõtlusKaubandus

Teksti suurus:

Tänava- ja turukaubanduse korraldamise nõuded ja kord Anija vallas

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.07.2021, 4

Tänava- ja turukaubanduse korraldamise nõuded ja kord Anija vallas

Vastu võetud 15.07.2021 nr 108

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 367 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus sätestab nõuded Anija valla haldusterritooriumil tänava- ja turukaubandusele ning kohaldub valla omandis olevale maa-alale ajutise müügikoha paigaldamisel.

  (2) Määruses sätestatut ei kohaldata:
  1) ajutiste müügikohtade paigaldamisele avalikel üritustel;
  2) rändkauplustele.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kaupleja – isik või asutus, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust;
  2) kaubanduse korraldaja – isik või asutus, kes majandus- või kutsetegevuse raames korraldab tänava- või turukaubandust;
  3) müüja – kaupleja nimel klienti teenindav füüsiline isik või isik, kes müüb kaupa või osutab teenust tänava- või turukaubanduse korras;
  4) müügikoht – koht, kus kaupleja vahetult pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust;
  5) kõrvalkulud – täiendavad kulud kaubanduse korraldajale, mis kaasnevad kaupleja tegevusega müügikohal. Kõrvalkuludeks on näiteks elektrienergiakulud, vee- ja kanalisatsioonikulud, jäätmeveokulud jms;
  6) rändkauplus – kaubandusliku teenindamise marsruudil liikuv kauba jaemüügiks kohandatud sõiduk.

§ 3.   Tänava- ja turukaubandus

  (1) Tänavakaubanduse korral müüb kaupa või teenust, Anija Vallavalitsuse poolt määrusega kindlaks määratud tänava(te)l, või teises üldsusele avatud samalaadses kohas, tegutsev kaupleja.

  (2) Turukaubanduse korral müüb kaupa või teenust, Anija Vallavalitsuse poolt turukaubanduse korraldajaks määratud isiku maa-alal, kindlal kauplemisajal, tegutsev kaupleja.

  (3) Tänavakaubanduseks ei loeta kaupleja müügikoha hooajalist laiendamist väljapoole ettevõtte siseruume nende vahetus läheduses.

§ 4.   Kaubanduse korraldaja

  (1) Tänava kaubanduse korraldajaks on Anija Vallavalitsus või tema määratud isik.

  (2) Turukaubanduse korraldajaks Anija vallas on Osaühing Velko AV.

  (3) Kaubanduse korraldaja s.h turukaubanduse korraldaja peab tagama tegevuse vastavuse käesoleva määruses sätestatud nõuetega.

§ 5.   Tänava- ja turukaubanduse müügikohad

  (1) Anija vallas on lubatud tänavakaubandus Anija Vallavalitsuse poolt määrusega kindlaks määratud tänaval, tänavatel või teises üldsusele avatud samalaadses kohas.

  (2) Anija valla haldusterritooriumil korraldab turukaubandust käesoleva määruse paragrahv 4 lõikes 2 nimetatud isik Kehra linnas Kalda tn 2 kinnistul (katastritunnus 14101:001:0541).

  (3) Turukaubanduse kauplemise aja, müügipiletite hinna, müügikioskite üürihinnad ja tingimused, müügikohtade jaotuse, heakorra reeglid ja vajadusel kõrvalkulude hinna kehtestab turukaubanduse korraldaja.

  (4) Müügikohtadel toimuv kauba või teenuse müük peab vastama õigusaktiga sellele kauba või teenuse müügile kehtestatud nõuetele.

§ 6.   Müügi piirangud

  (1) Tänava- ja turukaubanduses on keelatud müüa:
  1) kaupa või teenust, mille müügiga seoses esitatavas majandustegevusteates tuleb märkida seaduses sätestatud müüdava kauba või teenuse määratlus või mille müügiks on vajalik tegevusluba;
  2) kaupa kataloogi, reklaamtrükise või muu trükise alusel;
  3) salvestusega ning salvestuseta audio- ja videosalvestuseks mõeldud vahendeid;
  4) arvutiprogramme andmekandjal või installeerituna kõvakettal.

  (2) Turukaubanduses võib toidukaupu, loomi ning istikuid, samuti kasutatud tööstuskaupu, sealhulgas mootorsõidukeid ning isiklikust tarbimisest ülejäävat kaupa müüa nende kaupade jaoks kaubanduse korraldaja määratud müügikohas.

  (3) Vajadusel kehtestab täiendavad piirangud kaubanduse korraldaja ja regulatsioonid müügikohtades vallavalitsus.

§ 7.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Tänava- ja turukaubandusele käesoleva määrusega kehtestatud nõuete täitmise üle teeb järelevalvet Anija Vallavalitsus. Riiklikku järelevalvet seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise üle teevad vastavas seaduses või õigusaktis määratud asutused või ametiisikud.

  (2) Õigusaktidega sätestatud nõuete rikkumise eest karistatakse vastava valdkonna eriseadusega ettenähtud korras.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2021.

Jaanus Kalev
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json