HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kõrgharidusega noorele õpetajale ja tugispetsialistile toetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.07.2023, 9

Kõrgharidusega noorele õpetajale ja tugispetsialistile toetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord

Vastu võetud 17.07.2023 nr 53
jõustumine 01.09.2023

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Põhja-Sakala valla eelarvest makstava üldhariduskoolis tööle asuvale õpetajale, tugispetsialistile ja munitsipaalhuvikoolis tööle asuvale õpetajale ning lasteasutuses tööle asuvale tugispetsialistile toetuse taotlemise, maksmise, maksmise peatumise ja tagasinõudmise kord.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) tugispetsialist - logopeed, eripedagoog, koolipsühholoog ja sotsiaalpedagoog põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse mõistes;
  2) lasteasutuse logopeed ja eripedagoog koolieelse lasteasutuse seaduse mõistes.

§ 3.   Toetuse maksmise tingimused

  (1) Toetust makstakse isikule, kes on taotlemise hetkel kuni 30-aastane (kaasa arvatud) ja kes vastab järgmistele tingimustele:
  1) isik vastab ametikohale kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele;
  2) isikul on töökoht Põhja-Sakala valla üldhariduskoolis, munitsipaalhuvikoolis (edaspidi huvikool) või lasteasutuses.

  (2) Isikul on õigus toetust saada (taotleda) ühel korral.

  (3) Kui isik töötab vähema kui 1,0 koormusega ametikohal, vähendatakse toetuse suurust proportsionaalselt vastavalt isiku koormusele.

  (4) Toetust makstakse isikule, kes ei ole töötanud viimase 12 kuu jooksul Põhja-Sakala vallas toetusõiguslikul ametikohal.

  (5) Vallavalitsusel on õigus määrata toetust erandjuhtudel.

§ 4.   Toetuse suurus ja toetuse maksmise periood

  (1) Toetuse suurus on 300 eurot kuus.

  (2) Toetust makstakse 24 kuu jooksul.

§ 5.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab isik Põhja-Sakala Vallavalitsusele kirjalikult või elektrooniliselt taotluse koos direktori kaasallkirjaga. Mitmes üldhariduskoolis, huvikoolis või lasteasutuses töötamise korral esitab isik taotluse kõikide direktorite kaasallkirjadega.

  (2) Esitatud taotluses märgitakse:
  1) ametikoht;
  2) õpetajana või tugispetsialistina töötamise koormus;
  3) pangakonto number.

  (3) Taotlus tuleb esitada kahe kuu jooksul toetuse saamise õiguse tekkimisest.

§ 6.   Toetuse määramine ja maksmine

  (1) Vastava valdkonna spetsialist kontrollib isiku vastavust toetuse saamiseks kehtestatud nõuetele ning esitatud andmete ja dokumentide õigsust.

  (2) Otsuse toetuse saamiseks või sellest keeldumiseks teeb Vallavalitsus ühe kuu jooksul taotluse esitamise päevast arvates.

  (3) Vallavalitsus keeldub toetuse andmisest, kui:
  1) isik ei vasta toetuse saamiseks kehtestatud nõuetele;
  2) isik on esitanud tahtlikult valeandmeid.

  (4) Vastava valdkonna spetsialist teavitab isikut toetuse andmise või sellest keeldumise otsusest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (5) Vallavanem sõlmib isikuga lepingu ühe kuu jooksul otsuse tegemisest arvates. Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse saamise otsus ja ülekandmise tähtaeg;
  2) toetuse saaja kohustus töötada Põhja-Sakala valla üldhariduskoolis, huvikoolis või lasteasutuses vähemalt neli aastat lepingu sõlmimisest alates;
  3) toetuse saaja kohustus tagastada saadud toetus lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel lähtudes paragrahvist 9.

  (6) Toetus makstakse isiku taotluses märgitud pangakontole koos jooksva kuu töötasuga.

§ 7.   Toetuse maksmise peatamine

  (1) Rasedus- ja sünnituspuhkuse ning lapsehoolduspuhkuse ajal toetust ei maksta. Toetuse väljamaksmist jätkatakse pärast rasedus- ja sünnituspuhkuse ning lapsehoolduspuhkuse lõppemist, arvestades tööle asumise aastal kehtinud toetuse suurust.

  (2) Aja- või asendusteenistusekohustuse täitmisele kutsutule toetust ei maksta. Toetuse väljamaksmist jätkatakse pärast aja- ja asendusteenistusekohustuse täitmise lõppemist, arvestades tööle asumise aastal kehtinud toetuse suurust.

  (3) Isik teavitab Vallavalitsust kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kaks kuud enne rasedus- ja sünnituspuhkusele, lapsehoolduspuhkusele, aja- või asendusteenistuskohustuse täitmisele mineku kohta.

  (4) Lapsehoolduspuhkuse katkestamisest või aja- ja asendusteenistusest vabastamisest enne aja- ja asendusteenistuse tähtaja lõppemist teavitab isik vallavalitsust kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (5) Toetuse maksmise jätkamisel kantakse toetus isiku pangakontole hiljemalt ühe kuu jooksul pärast isiku poolt vallavalitsuse teavitamist.

§ 8.   Toetuse maksmise lõpetamine

  Toetuse maksmine lõpetatakse Vallavalitsuse korraldusega, kui toetuse saaja ei vasta selle määruse § 3 toodud tingimustele.

§ 9.   Toetuse tagasinõudmine

  (1) Tagasimaksmine toimub proportsionaalselt töötatud ajaga, tagasimakstav summa väheneb peale 24-kuulist töötamist iga töötatud kuuga igakuise saadud toetuse suuruse võrra. Töötamine loetakse pidevaks toetuse saanud isiku püsiva töövõimetuse ajal.

  (2) Vallavalitsus esitab toetuse tagasimaksmiseks kohustatud isikule toetuse tagasimaksmise teatise ühe kuu jooksul toetust saanud isiku töölepingu lõppemisest teadasaamisest.

  (3) Toetus tuleb maksta tagasi toetuse tagasimaksmise teatise esitamisest alates kuue kuu jooksul.

  (4) Toetust saanud isik ei ole kohustatud tagastama talle väljamakstud toetust juhul kui ta on tööandjapoolse kohustuse olulise rikkumise tõttu töölepingu erakorraliselt üles öelnud või kui tööandja on töölepingu erakorraliselt üles öelnud, kuna töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul (koondamine).

§ 10.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. septembril 2023. a.

Aino Viinapuu
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json