HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Keila Muusikakooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise tingimused ning kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keila Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.09.2012, 11

Keila Muusikakooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise tingimused ning kord

Vastu võetud 12.12.2008 nr 13

Käesolev määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, Huvikooli seaduse § 13 lõike 1, ja Keila Linnavolikogu 29. aprilli 2008.a määruse nr 7 „Keila Muusikakooli põhimäärus“ § 19 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus reguleerib Keila Muusikakooli (edaspidi kool) õppurite kooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise korda.

  (2) Arvestust õppurite vastuvõtmise ja väljaarvamise ning kooli lõpetanute üle peab kooli direktor.

§ 2.   Kooli vastuvõtmise kord

  (1) Alaealise õppuri kooli õppima asumiseks esitab tema seaduslik esindaja avalduse koos sünnitunnistuse koopiaga, võttes sellega endale vastutuse õppimiseks vajalike koduste tingimuste loomise ja õppetasu õigeaegse tasumise eest. Avaldused registreeritakse.

  (2) Täiskasvanud õppur esitab õppima asumiseks avalduse ja isikut tõendava dokumendi.

  (3) Põhikooli ja eelkooli osas moodustatakse õpilaskond avalduse esitanutest vastavalt vastuvõtukatsetele.

  (4) Õppur võetakse vastuvõtukatsete tulemuste põhjal kooli vastu, kui tema ja vähemalt ühe vanema või seadusliku esindaja elukoht rahvastikuregistri andmetel on Keila linn.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud tingimustele mittevastav õppur võetakse kooli vastu tingimusel, et
  1) koolis on olemas vaba koht;
  2) õppur v. tema seaduslik esindaja on esitanud tema elukohajärgse omavalitsuse või muu finantseerija poolt õpilaskoha maksumuse tasumist kinnitava garantiikirja;
  3) kooliga on sõlmitud õppuri õpilaskoha maksumuse tasumist kinnitav leping.

  (6) Kooli vastuvõtmisel on õppuril ja tema seaduslikul esindajal õigus tutvuda kooli põhimääruse, õppekava, kodukorra ja muude kooli tegevust puudutavate õigusaktidega ning saada teavet tunniplaani ja õppekorralduse kohta.

§ 3.   Vastuvõtukatsed

  (1) Kooli vastuvõtmine eelkooli ja põhikooliõppe 1. klassi toimub vastuvõtukatsete alusel.

  (2) Vastuvõtukatsetel hinnatakse õppuri kandidaadil järgmisi oskusi:
  1) laulmine;
  2) helikõrguse tajumine;
  3) muusikaline mälu;
  4) rütmi taju.

  (3) Vastuvõtukatsete tulemuste hindamiseks moodustab kooli direktor käskkirjaga vastuvõtukomisjoni.

  (4) Vastuvõtukomisjon esitab kirjalikult vastuvõtukatsete tulemused ja soovitused õppuri vastuvõtmiseks kooli õppenõukogule.

  (5) Põhikooliõppe 2. – 7. klassi õppuri vastuvõtmisel:
  1) hinnatakse õpilaskandidaadi erialast ja solfedžoalast taset;
  2) õppuri seaduslik esindaja esitab eelnevas muusikakoolis läbitud klassi tunnistuse.

  (6) Lisa-aasta õppesse võetakse vastu eelnevalt muusikakooli põhikooliosa lõpetanud täiskasvanud õppur tema enda ja alaealine õppur tema seadusliku esindaja avalduse ja muusikakooli põhikooliosa lõpudokumendi alusel.

  (7) Otsuse õppuri kooli vastuvõtmiseks teeb õppenõukogu ja kinnitab direktor käskkirjaga.

§ 4.   Koolist lahkumine ja väljaarvamine

  (1) Õppur arvatakse õppurite nimekirjast välja kooli või õppeastme lõpetamisel.

  (2) Õppuri omal soovil koolist lahkumise aluseks on alaealise õppuri seadusliku esindaja avaldus või täiskasvanud õppuri avaldus.

  (3) Avaldus esitatakse kooli direktorile hiljemalt 10 päeva enne lahkumist ja selles märgitakse ära õppuri koolist lahkumise põhjus ja aeg.

  (4) Õppuri võib kooli algatusel koolist välja arvata:
  1) mitterahuldavate õpitulemuste põhjal õppenõukogu ettepanekul;
  2) kui õppuri osalustasu v. õpilaskoha maksumuse tasumisel on tekkinud võlgnevus;
  3) kooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide eiramise või rikkumise korral.

  (5) Õppuri koolist väljaarvamisest käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel teatab kooli direktor kirjalikult alaealise õppuri seaduslikule esindajale või täiskasvanud õppurile ühe nädala jooksul otsuse tegemisest alates.

  (6) Koolist lahkumisel või väljaarvamisel tasutakse osalustasu ja õpilaskoha maksumus ka koolist lahkumise või väljaarvamise kuu eest.

  (7) Tasumata jäänud summad nõutakse sisse seaduses ettenähtud korras.

  (8) Õppuri kooli nimekirjast väljaarvamise vormistab direktor käskkirjaga.

§ 5.   Kooli lõpetamine

  (1) Kool loetakse lõpetatuks pärast kooli vastava eriala õppekava täitmist.

  (2) Kooli lõpetamist tõendab kooli lõpudokument, milles kajastatakse koolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.

  (3) Kooli lõpetamise vormistab direktor käskkirjaga.

§ 6.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2009.

Tanel Mõistus
linnapea

Maris Mäger
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json