Teksti suurus:

Lasteasutuste põhimääruste muutmine

Väljaandja:Suure-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.09.2013
Avaldamismärge:RT IV, 20.09.2013, 12

Lasteasutuste põhimääruste muutmine

Vastu võetud 29.08.2013 nr 104

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse paragrahvi 21 ja töölepingu seaduse paragrahvi 5 lõike 1 punkti 11 alusel.

§ 1.   Määruste muutmine

  (1) Suure-Jaani Vallavolikogu 22.08.2006 määrust nr 53 “Vastemõisa lasteaia põhimäärus” muudetakse järgnevalt:
  1) läbivalt kogu tekstis asendatakse sõna juhataja sõnaga direktor vastavas käändes;
  2) muudetakse paragrahvi 3 lõiget 3. Lõike uus sõnastus on järgmine: (3) Lasteaia õppekava läbinule annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi.
  3) muudetakse paragrahvi 4 punkti 6. Punkti uus sõnastus on järgmine: 6) koostab ja kehtestab töökorralduse reeglid ja ametijuhendid.

  (2) Suure-Jaani Vallavolikogu 28.04.2009 määrust nr 157 “Kõidama lasteaia Traksik põhimäärus”, määrust nr 158 “Olustvere Lasteaia Piilu põhimäärus” ja määrust nr 159 “Suure-Jaani lasteaia Sipsik põhimäärus” muudetakse järgnevalt:
  1) läbivalt kogu tekstis asendatakse sõna juhataja sõnaga direktor vastavas käändes;
  2) muudetakse paragrahvi 15 lõiget 4. Lõike uus sõnastus on järgmine: (4) Lasteaia õppekava läbinule annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi,
  3) muudetakse paragrahvi 22 lõiget 6. Lõike 6 uus sõnastus on järgmine: (6) Töötajate konkreetsed tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse töölepinguga, töötaja ametijuhendiga ja töökorralduse reeglitega, mis on kooskõlas õigusaktidega,
  4) muudetakse paragrahvi 22 lõiget 7. Lõike 7 uus sõnastus on järgmine: (7) Töökorralduse reeglid ja töötaja ametijuhendi kinnitab lasteaia direktor käskkirjaga ning teeb need töötajatele teatavaks allkirja vastu;
  5) muudetakse paragrahvi 23 lõike 3 punkti 6. Punkti uus sõnastus on järgmine: 6) kinnitab käskkirjaga õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastava töökorralduse reeglid, tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise.

  (3) Suure-Jaani Vallavolikogu 30.12.2010 määruses nr 32 “Sürgavere Lasteaed-Põhikooli põhimäärus” muudetakse järgnevalt:
  1) muudetakse paragrahvi 3 lõiget 14. Lõike uus sõnastus on järgmine: (14) Kool annab lasteaia õppekava läbinule välja koolivalmiduskaardi ning põhikooli lõpetajale Eesti Vabariigi põhikooli lõputunnistuse vastavalt haridus- ja teadusministri määrusega sätestatud korrale.
  2) muudetakse paragrahvi 5 lõiget 3. Lõike uus sõnastus on järgmine: (3) Lasteaed-põhikooli personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töölepingu, ametijuhendite ja töökorralduse reeglitega, mis on kooskõlas tööseadusandlusega.

Arnold Pastak
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json