Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Kohanime määramise kord Kohtla-Nõmme Vallas

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kohtla-Nõmme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 20.09.2013, 45

Kohanime määramise kord Kohtla-Nõmme Vallas

Vastu võetud 12.09.2013 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel lähtudes kohanimeseadusest.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Kohanime määramise kord (edaspidi kord) sätestab ametlike kohanimede määramise, muutmise ja tühistamise Kohtla-Nõmme vallas.

  (2) Ametlik kohanimi määratakse kohanimeseaduses sätestatud nimekohustuslikele kohtadele.

  (3) Ametliku kohanime võib määrata ka muule seaduses nimetamata kohale, kui koha eristamine on vajalik Kohtla-Nõmme Valla omavalitsusorganitele nende tegevuses.

§ 2.   Kohanime määramise korraldamine

  (1) Käesoleva määrusega delegeeritakse seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud kohanimemääraja ülesanded Kohtla-Nõmme Vallavalitsusele (edaspidi “vallavalitsus”).

  (2) Kohanime ettepaneku võivad vallavalitsusele esitada füüsilised või juriidilised isikud kirjaliku motiveeritud taotluse alusel.

  (3) Kohanime määramisel lähtutakse kohanimeseaduses sätestatud nõuetest.

  (4) Eraomandis olevale maaüksusele või sellel paiknevale nimeobjektile kohanime määramise kavatsusest teavitab vallavalitsus asjaomast maaomanikku posti teel,, küsides tema arvamust. Maaomanik peab kirjaliku arvamuse esitama teate saamisest alates 15 päeva jooksul. Arvamuse tähtajaks esitamata jätmisel loetakse maaomaniku nõusolek saaduks.

  (5) Vajadusel võib vallavalitsus kohanime määramise ettepaneku tegemiseks või kohanime määramise ettepaneku kohta arvamuse saamiseks moodustada nimekomisjoni, korraldada avaliku konkursi või küsida ekspertarvamusi.

  (6) Kohanime määramisest keeldutakse, kui taotletav kohanimi on vastuolus kohanime-seaduses olevate nõuetega või kui puudub selgesti eristatav nimeobjekt, millele nime taotletakse.

  (7) Kohanime määramise eelnõu avalikustab vallavalitsus vähemalt 15 päeva enne koha-nime määramise otsuse tegemist valla raamatukogus ja vallakantseleis ning veebilehel . Sätet ei kohaldata maaüksuse nime määramisel.

§ 3.   Kohanime määramisest teatamine

  Vallavalitsus saadab kohanime määramise õigusakti 10 päeva jooksul:
  1) kohanimenõukogule v.a. juhul, kui nimeobjekti kohta on tehtud kanne teises nimeobjekti andmeid põhiandmetena pidavas riigi andmekogus.
  2) riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale.

§ 4.   Rakendussätted

  Tunnistada kehtetuks Kohtla-Nõmme Vallavolikogu 03.03.2005.a.määrus nr.4 “Kohanime määramise korra kinnitamine”.

Koit Rooden
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json