Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Taliteenistuse korra kinnitamine Kohtla-Nõmme valla territooriumil

Taliteenistuse korra kinnitamine Kohtla-Nõmme valla territooriumil - sisukord
Väljaandja:Kohtla-Nõmme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 20.09.2013, 46

Taliteenistuse korra kinnitamine Kohtla-Nõmme valla territooriumil

Vastu võetud 12.09.2013 nr 14

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 , teeseaduse § 4 lõike 4, §25 lõike 3, §37 lõike 3 ja majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.02. 2002.a. määruse nr.45 “Tee seisundinõuded” alusel.

§ 1.   Lumetõrje

  (1) Teede lumest puhastamine sahkamisega toimub pärast intensiivse lumesaju, tuisu lõppu või mõjuval põhjusel erikorralduse alusel. Lumetõrje toimub vastavalt käesolevale korrale lisatud teederegistri andmete alusel koostatud tabeli LISA 1 “Teede tähtsusgruppidesse jaotamine talviseks teehoolduseks” järgi. Lisas 1 on teed ja tänavad loetletud sahkamise tähtsuse järjekorras. Tähtsuse järjekorra koostamisel on arvestatud elanikkonna arvu kindlas piirkonnas, teenindusasutuste ja ühistranspordi olemasolu.

  (2) Lumetõrje vallale kuuluvatel teedel toimub valla kulul. Vallavalitsus kuulutab talviseks teede hoolduseks välja hanke.

  (3) Lumetõrje riigimaanteedel toimub teede valdaja kulul.

  (4) Lumetõrje aiandusühistute sisepiiride sees toimub püsielanike olemasolul. Aiandusühistute sisepiiride sees olevad teed on IV grupi teed.

  (5) Lumetõrje erateedelt ja avalikult kasutatavalt teelt eravalduses oleva hooneteni ja hoovides toimub hoone omaniku kulul.

  (6) Vallale kuuluva tehnikaga lumetõrjeteenuse osutamise hinna kinnitab vallavalitsus.

  (7) Lumetõrjeteenuse eest laekuvad vahendid võetakse valla eelarvesse valla majanduse osas.

  (8) Lumetõrjet teostatakse tingimusel, et teenuse osutajal on võimalik tulenevalt tee laiusest ja reljeefist tööd teha. Talitöö tellijal on kohustus kõrvaldada takistuseks kujunenud teeäärne võsa, suured kivid ja muud takistused tee ääres.

  (9) Tulenevalt erakorralistest olukordadest toimub lumetõrje üldjuhul vallavalitsuse poolse koordinaatoriga kooskõlastades. Samadel tingimustel toimub ka ettevõtete lumetõrje-tööde tellimuse täitmine.

  (10) Lumetõrje teostamiseks on vajalik tee asukoha, truupide ja ülesõidukohtade eelnev märkimine, samuti talitee mahamärkimine.

§ 2.   Libeduse tõrje

  (1) Libedusetõrjet teostatakse valla põhiteedel ja kõnniteedel valla poolt vastavalt vajadusele 2 ööpäeva jooksul libeduse tekkest.

  (2) Eramurajoonidesse pannakse vallavalitsuse korraldusega määratud kohtadesse liiva ning eramuomanikud kannavad ise oma kinnistu ääres oleva tänava eest hoolt võttes valla poolt tellitud liiva kokkulepitud kohast.

§ 3.   Lume äravedu

  (1) Lume äraveo korraldab vajadusel tee, rajatise omanik.

  (2) Eraterritooriumilt äraveetava lume ladustamise koha kooskõlastab vedaja või territooriumi omanik eelnevalt vallavalitsusega.

§ 4.   Järelevalve

  Nimetada Kohtla-Nõmme vallas teehoiu korraldamise eest vastutavaks isikuks vallavalitsuse struktuuris olev valla majandusküsimustega tegelev teenistuja.

§ 5.   Rakendussätted

  Tunnistada kehtetuks Kohtla-Nõmme Vallavolikogu 21.02.2006.a määrus nr 3 ja Kohtla-Nõmme Vallavolikogu 23.11.2010.a määrus nr 13

Koit Rooden
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Teede tähtsusgruppidesse jaotamine talviseks teehoolduseks

/otsingu_soovitused.json