KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Hiiu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2021
Avaldamismärge:RT IV, 20.09.2016, 7

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Vastu võetud 08.09.2016 nr 75

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrusega kehtestatakse avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Hiiu vallas eesmärgiga tagada korrakaitse ja turvalisus.

  (2) Avaliku koosoleku korraldamise ja pidamise nõuded sätestab korrakaitseseadus.

  (3) Ilutulestiku korraldamist reguleerib lõhkematerjaliseadus.

  (4) Üritusel võib kaupa või teenust müüa kaubandustegevuse seaduse kohaselt.

§ 2.   Avalik üritus

  (1) Avalik üritus (edaspidi üritus) on avalikus kohas ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole avalik koosolek.

  (2) Ürituse korraldamiseks taotleb ürituse korraldaja Hiiu Vallavalitsuselt (edaspidi vallavalitsus) ürituse korraldamise loa.

  (3) Luba ei pea taotlema vallavalitsuse või vallavalitsuse hallatava asutuse korraldatava kultuuri, etendus-, spordi- või mõne muu sarnase ürituse läbiviimiseks.

  (4) Luba ei pea taotlema korraldajale kuuluval maaüksusel korraldatava ürituse korral. Sellise ürituse toimumisest peab korraldaja vallavalitsust kirjalikult teavitama ning teatama vastutava isiku nime ja kontaktandmed.

§ 3.   Ürituse korraldaja kohustused

  (1) Ürituse korraldaja (edaspidi korraldaja) määrab ürituse läbiviimise eest vastutava isiku.

  (2) Korraldaja tagab üritusel avaliku korra, kõigi inimeste ohutuse ning kiire teavitamise võimaliku ohu korral.

  (3) Korraldaja tagab maa-ala, kus üritus toimus ja sellega piirneva ala, puhastamise 8 tunni jooksul pärast ürituse lõppemist.

  (4) Korraldaja katkestab ürituse, kui üritusel toimuv rikub avalikus kohas käitumise nõudeid või võib ohustada osalejate elu ja tervist.

  (5) Korraldaja teavitab ürituse ärajäämisest viivitamatult vallavalitsust ja Politsei- ja Piirivalveametit.

§ 4.   Loa taotlemine

  (1) Taotluse loa saamiseks esitab korraldaja vallavalitsusele vähemalt 15 tööpäeva enne ürituse toimumist.

  (2) Taotlus esitatakse vähemalt 30 kalendripäeva enne ürituse toimumist, kui üritus:
  1) lõpeb pärast kella 23.00;
  2) tingib liikluskorralduse ajutist muutmist;
  3) eeldatav üritusel osalejate arv on üle 200 osaleja.

  (3) Taotluses märgitakse korraldaja andmed, ürituse nimetus, aeg- ja koht, selle sisu, sihtgrupp, eeldatav külastajate arv, tegevuse aeg kohapeal, kaubandustegevus ja teave toitlustamise ja alkoholimüügi kohta ning teave, kas liikluskorraldust soovitakse muuta.

  (4) Taotluse vormi kehtestab vallavalitsus.

  (5) Vallavalitsusel on õigus nõuda korraldajalt täiendavate toimingute tegemist (avalikkuse täiendav teavitamine, ürituse toimumiskoha heakorrastamine vms) või lisateavet ürituse toimumise ja korraldamise detailide kohta.

  (6) Kui üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk, tuleb loa taotlusele lisada turvaplaan, mis on kooskõlastatud Politsei- ja Piirivalveametiga ning vajadusel Päästeametiga.

§ 5.   Loa andmine

  (1) Vallavalitsus teavitab taotluse saamisel viivitamatult e-kirja teel Politsei- ja Piirivalveametit ning vajadusel Päästeametit.

  (2) Ürituse korraldamise luba vormistatakse vallavalitsuse korraldusega ja selles märgitakse:
  1) ürituse nimetus;
  2) andmed korraldaja kohta (nimi, isiku- või registrikood, aadress, kontaktandmed);
  3) ürituse läbiviimise koht või liikumismarsruut;
  4) ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
  5) vajadusel muud tingimused ja juhised avaliku ürituse korraldamiseks.

  (3) Ürituse korraldamisega nõustumisest teavitab vallavalitsus viivitamatult e-kirja teel Politsei- ja Piirivalveameti asukohajärgset prefektuuri ning vajadusel ka Päästeameti asukohajärgset päästekeskust.

§ 6.   Loa andmisest keeldumine

  Vallavalitsus võib põhjendatud juhul jätta loa ürituse korraldamiseks andmata, kui:
  1) taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud õigeaegselt;
  2) samal ajal ja samas kohas või samal liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise ürituse või avaliku koosoleku läbiviimine;
  3) üritus on taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
  4) korraldaja ei ole täitnud või ei täida ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkondade juhiseid või kooskõlastamise tingimusi, mis peavad olema täidetud enne loa andmist;
  5) kui ürituse korraldamise loa taotluses toodud sündmuse läbiviimine on vastuolus õigusaktidega.

§ 7.   Rakendussäte

  Tunnistada kehtetuks Kõrgessaare Vallavolikogu 18.04.1997 määruse nr 09 “Kõrgessaare valla avaliku korra, heakorra, koerte ja kasside pidamise eeskiri“ punktid 9 ja 16 ning Kärdla Linnavolikogu 21.01.1999.a määruse nr 19 „Kärdla linna korra eeskiri“ punktid 8.3 - 8.5 ja 8.10.

Jüri Ojasoo
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json