HaridusKool

Teksti suurus:

Rakvere valla munitsipaalkoolide hoolekogude töökord

Väljaandja:Rakvere Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.09.2017, 1

Rakvere valla munitsipaalkoolide hoolekogude töökord

Vastu võetud 14.09.2017 nr 11

Määrus kehtestatakse “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” paragrahv 73 lõike 1, Rakvere Vallavolikogu 22.03.2017 määruse nr 2 “Lasila Põhikooli põhimäärus” § 6 lõike 11 ja Rakvere Vallavolikogu 19.06.2017 määruse nr 7 “Veltsi Lasteaed-Algkooli põhimäärus” § 12 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Veltsi Lasteaed-Algkooli ja Lasila Põhikooli hoolekogu töökord.

§ 2.   Hoolekogu tööülesanded õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel ja juhtimisel

  Hoolekogu:
  1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
  2) annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
  3) annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas nõusoleku muuta põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 15 sätestatud korras õppeainete nimistut;
  4) annab nõusoleku suurendada erandjuhul alkgkoolis õpilaste arvu klassis;
  5) teeb ettepaneku vallavalitsusele lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral laste arvu suurendamiseks rühmas;
  6) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
  7) annab nõusoleku valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud koolivaheagade muutmiseks;
  8) annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
  9) kehtestab kooli õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe-ja kasvatusalaltöötavate isikute ametikohtade täitmise korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  10) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
  11) annab arvamuse kooli eelarve projekti kohta;
  12) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
  13) otsustab lasteaiarühmade lapse toidukulu päevamaksumuse;
  14) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
  15) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
  16) annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma töökorralduse kohta;
  17) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
  18) täidab teisi seadusega ja seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

§ 3.   Hoolekogu juhtimine ja töö korraldamine

  (1) Hoolekogusse kuuluvad üks Rakvere Vallavolikogu, vähemalt kaks õpetajate ning neli lastevanemate esindajat.

  (2) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretäri.

  (3) Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

§ 4.   Hoolekogu liikmete volituste kestus

  (1) Kooli pidaja esindaja volitus kestab volikogu poolt uue liikme nimetamiseni, kuid mitte kauem, kui tema volikogu koosseisu kuulumise lõpuni.

  (2) Õppenõukogu esindaja volitus kestab kuni töölepingu lõppemiseni või uue esindaja nimetamiseni.

  (3) Vanemate esindaja(te) volitus kestab kuni liikme lapse koolist välja arvamiseni või uue esindaja valimiseni.

  (4) Õpilaste esindaja volitus kestab kuni õpilase koolist väljaarvamiseni või uue esindaja nimetamiseni.

  (5) Vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate volitused lõpevad uute esindajate nimetamisel.

  (6) Hoolekogu koosseisu valitud esindajatel on õigus oma volitustest loobuda.

§ 5.   Hoolekogu töövorm

  (1) Hoolekogu töövorm on koosolek.

  (2) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt kord nelja kuu jooksul.

  (3) Koosolekut juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ning protokollib hoolekogu sekretär.

§ 6.   Hoolekogu korraline koo

  (1) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, vastavalt vajadusele. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku kooli direktor.

  (2) Korralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kümme tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos korralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.

§ 7.   Hoolekogu erakorraline koosolek

  (1) Kiirete ja edasilükkamatute küsimuste otsustamiseks kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, omal initsiatiivil või vähemalt kolme hoolekogu liikme nõudmisel või kooli direktori või Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekul kokku erakorralise koosoleku hiljemalt viie tööpäeva jooksul ettepaneku saamisest.

  (2) Erakorralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos erakorralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui üks tööpäev enne koosoleku toimumist.

§ 8.   Koosoleku läbiviimine

  (1) Koosoleku päevakorda kavandatud küsimuste ja asjakohaste materjalide eelnevat ettevalmistamist ning tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees

  (2) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

  (3) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala eksperte, moodustada komisjone või töörühmi.

  (4) Hoolekogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa kooli direktor.

  (5) Hoolekogu koosolekust võivad osa võtta kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostavad ametiisikud. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe kutsel või loal.

§ 9.   Koosoleku protokoll

  (1) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (2) Koosoleku protokolli märgitakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi;
  4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
  5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed;
  6) kinnitatud päevakord;
  7) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja ettepanekud;
  8) vastuvõetud otsused;
  9) hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe ja sekretäri allkirjad.

  (3) Protokoll saadetakse hiljemalt kolmandal tööpäeval pärast hoolekogu koosoleku toimumist hoolekogu liikmetele.

  (4) Hoolekogu protokollid koos muude hoolekogu tööd puudutavate dokumentidega säilitatakse vastavalt kooli asjaajamiskorrale.

§ 10.   Hoolekogu otsustusvõime

  (1) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, uue koosoleku kokku hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

§ 11.   Otsuste vastuvõtmine ja täitmine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Hääletamine on hoolekogu otsusel avalik või salajane. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (2) Hoolekogu otsused tehakse adressaatidele teatavaks koosolekule järgneval tööpäeval.

  (3) Hoolekogu ettepanekutega arvestamist korraldab ja kontrollib hoolekogu esimees, tema äraolekul hoolekogu aseesimees, ning teavitab sellest järgmistel koosolekutel hoolekogu liikmeid.

§ 12.   Otsuse vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu

  (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

  (2) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

  (3) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletab üle poole hoolekogu liikmetest. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl. Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (4) Hääletustulemused protokollib hoolekogu sekretär. Protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ja sekretär.

§ 13.   Hoolekogu otsusega mittenõustumine

  Hoolekogu otsusega mittenõustumisel, samuti vaidlusküsimuste korral, on õpilasel, vanemal või hoolekogu liikmel õigus pöörduda kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.

§ 14.   Rakendussätted

  (1) Rakvere Vallavalitsuse 13.01.2011 määrus nr 1 „Lasila Põhikooli hoolekogu tegutsemise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Rakvere Vallavalitsuse 28.04.2011 määrus nr 9 „Veltsi Lasteaed- Algkooli hoolekogu tegutsemise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Aruja
Vallavanem

Margit Mitt
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json