Teksti suurus:

Jõelähtme Vallavolikogu 28.02.2011 määruse nr 47 „Jõelähtme valla munitsipaalkooli hoolekogu töökord“ muutmine

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.09.2017
Avaldamismärge:RT IV, 20.09.2017, 2

Jõelähtme Vallavolikogu 28.02.2011 määruse nr 47 „Jõelähtme valla munitsipaalkooli hoolekogu töökord“ muutmine

Vastu võetud 14.09.2017 nr 116

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 ning huvikooli seaduse § 17 alusel.

§ 1.  Jõelähtme valla munitsipaalkooli hoolekogu töökorra muutmine

  Jõelähtme Vallavolikogu 28.02.2011 määruses nr 47 „Jõelähtme valla munitsipaalkooli hoolekogu töökord“ tehakse alljärgnevad muudatused:
 1) paragrahvi 4 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:
„(3) Kandidaatideks võivad olla kõik antud koolis õppivate õpilaste vanemad, eestkostjad või hooldajad (edaspidi vanemad), kes on andnud kirjaliku nõusoleku kooli hoolekogusse kandideerimiseks.“
 2) paragrahvi 4 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:
„(4) Vanemate esindaja valimine hoolekogusse toimub avalikul hääletamisel. Valimiste kohta koostatakse protokoll.“
 3) paragrahvi 9 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:
„(1) Hoolekogu liikmete nimekirja koos lapsevanemate üldkoosoleku protokolli väljavõttega esitab direktor vallavalitsusele kinnitamiseks hiljemalt jooksva õppeaasta 1. novembriks.“
 4) paragrahvi 10 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:
„Hoolekogu liikme volituse ennetähtaegsel lõppemisel teavitab kooli direktor sellest koheselt vallavalitsust, esitades põhjendatud taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks.“

Art Kuum
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json