HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Väljaandja:Tõlliste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 20.09.2017, 17

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Vastu võetud 18.09.2017 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  Käesoleva määruse eesmärgiks on kehtestada ühtne põhimõte ja kord rahvastikuregistri andmetel Tõlliste vallas elavate 7–19aastaste laste ja noorte (edaspidi õppur) huvikoolis õppimise ja huvitegevusega tegelemise toetamiseks valla eelarvest.

§ 2.   Põhimõisted

  (1) Huvikool käesoleva määruse tähenduses on munitsipaal- või erahuvikool, mis pakub täiendavaid võimalusi hariduse omandamiseks ja isiksuse arenguks ning kus õpe toimub haridusstandardit tagavate koolide õppetegevusest vabal ajal. Huvikool on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) ja omab koolitusluba.

  (2) Huvitegevus käesoleva määruse tähenduses on süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada teadmised ja oskused valitud huvialal kultuuri, spordi ja loodus- ning täppisteadused või tehnoloogia valdkondades. Huvitegevusega tegeldakse huviringides, klubides, stuudiotes jne.

§ 3.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise tingimused

  (1) Tõlliste vald osaleb õppuri huvihariduse ja huvitegevuse toetamisel eelarveliste vahendite olemasolul järgmistel tingimustel:
  1) õppuri ja tema vähemalt ühe vanema või eestkostja rahvastikuregistri järgne elukoht on Tõlliste vallas;
  2) toetust saab taotleda huvihariduseks ja huvitegevuseks, milleks puuduvad võimalused Tõlliste valla territooriumil (peale kohalike omavalitsuste üksuste ühinemist mõistetakse selle all endist Tõlliste valla territooriumi);

  (2) Toetus määratakse üldjuhul iga kvartali kohta vahemikus oktoober kuni juuni.

  (3) Toetuse saanud õppur esindab vajadusel ja hallatavate kultuuri- ja haridusasutuste soovil Tõlliste valda (peale kohalike omavalitsuse üksuste ühinemist Valga valda).

§ 4.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab õppuri seaduslik esindaja vallavalitsusele taotluse, milles on märgitud õppuri ja tema esindaja andmed (nimi, kontaktandmed, pangakonto number) ja informatsioon huvihariduses ja huvitegevuses osalemise kohta väljaspool Tõlliste valda.

  (2) Taotluse vorm kehtestatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (3) Taotlusele lisatakse huviharidust või huvitegevust andva organisatsiooni kinnitus õppuri osalemise kohta tegevuses, milleks toetust taotletakse.

  (4) Taotlus koos lisaga esitatakse iga kvartali esimese kuu 7. kuupäevaks.

  (5) Vallavalitsus vaatab taotluse läbi 10 tööpäeva jooksul ja teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse.

  (6) Taotluse rahuldamata jätmise võib tingida eelarveliste vahendite puudus ning asjaolu, et kohapeal on tegevusvõimalus, milleks toetust taotletakse, kättesaadav.

§ 5.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kasutamine ja suurus

  (1) Toetust määratakse huvikooli ja/või huviringi osalustasude katmiseks ning huvikoolis õppimisega ja/või huviringis käimisega seotud transpordikulude katmiseks.

  (2) Toetust määratakse õppurile ühe huvialaga tegelemiseks.

  (3) Makstava toetuse suurus igaks eelarveaastaks kehtestatakse vallavalitsuse määrusega.

  (4) Vallavalitsus võib põhjendatud taotluse korral maksta kuni 50% ulatuses toetust ka taotlejale, kes osaleb huvihariduses või huvitegevuses Tõlliste vallas.

§ 6.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Vallavalitsusel on õigus kontrollida õppuri osalemist toetatud huvikoolis või huvitegevuses.

  (2) Toetuse saaja või tema seaduslik esindaja on kohustatud viie päeva jooksul vallavalitsust teavitama, kui õppur, kellele on toetus määratud, ei osale enam toetatavas huvihariduses või huvikoolis.

  (3) Käesoleva määruse sätete rikkumisel korral on vallavalitsusel õigus peatada toetuse maksmine, nõuda toetuse tagastamist ja keelduda edaspidi toetuse andmisest.

§ 7.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist

Rein Randver
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json