Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste määramise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.09.2018, 3

Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste määramise kord

Vastu võetud 17.09.2018 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1.   Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste määramise eesmärk

  Pärnu linna sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste eesmärk on väärtustada isikuid, kes on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega panustanud Pärnu sotsiaalhoolekande valdkonna arendamisse ning kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju sotsiaalvaldkonnas on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega.

§ 2.   Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustused

  Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustused on:
  1) aasta sotsiaaltöö tegija,
  2) aasta vabatahtlik,
  3) aasta hooldustöötaja,
  4) aasta lastehoolekande- ja peretöö tegija,
  5) aasta sotsiaaltöötaja,
  6) aasta sotsiaalvaldkonna juht,
  7) aasta sotsiaaltöötaja koostööpartner.

§ 3.   Nõuded kandidaadile

  Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuse saamiseks esitatava kandidaadi tegevus eelneval 12 kuul peab olema:
  1) kaasa aidanud Pärnu linna sotsiaalvaldkonna arengule;
  2) mõjutanud sotsiaalhoolekande sihtgruppi kuuluvate inimeste toimetulekut;
  3) taganud valdkonna toimimise järjepidevuse Pärnu linnas või üleriigilisel tasandil;
  4) järginud sotsiaalvaldkonna töötaja kutse-eetikat.

§ 4.   Kandidaadi esitamine

  (1) Kandidaate võivad esitada kõik soovijad.

  (2) Kandidaadi tunnustamise ettepanekus peavad olema märgitud:
  1) esitatava kandidaadi andmed (nimi, asutus/ametikoht, kontaktid);
  2) millist tunnustust taotletakse;
  3) põhjendus, miks kandidaat väärib tunnustust;
  4) kandidaadi esitaja andmed.

  (3) Ettepanek esitatakse hiljemalt 30. septembril Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonnale kinnises ümbrikus ning märgusõnaga “Sotsiaaltöö tunnustus” aadressil Pärnu Linnavalitsus, Suur-Sepa 16, Pärnu või elektroonselt e-posti aadressil [email protected].

  (4) Tähtajaliselt mittesaabunud ettepanekuid ei arvestata.

§ 5.   Kandidaatide hindamine

  (1) Esitatud kandidaatide hulgast teeb valiku Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) korraldusega iga-aastaselt kinnitatud komisjon.

  (2) Komisjoni kuuluvad:
  1) sotsiaalhoolekande valdkonda kureeriv abilinnapea,
  2) linnavalitsuse sotsiaalosakonna esindaja,
  3) sotsiaalasutuste esindaja,
  4) sotsiaalasutuste hoolekogude esindaja,
  5) sotsiaalvaldkonna vabaühenduste esindaja,
  6) eelneval aastal tunnustatud aasta sotsiaaltöö tegija.

  (3) Komisjon esitab linnavalitsusele ettepaneku tunnustuste ja preemia määramiseks.

  (4) Isikule, kellele on tunnustus omistatud, saab seda uuesti omistada kolme aasta möödumisel.

§ 6.   Kandidaatide tunnustamine

  (1) Tunnustuse saajad kinnitab linnavalitsus korraldusega.

  (2) Aasta sotsiaaltöö tegijat tunnustatakse linnavalitsuse aukirja ja rahalise preemiaga.

  (3) Aasta vabatahtlikku, aasta hooldustöötajat, aasta lastehoolekande- ja peretöö tegijat, aasta sotsiaaltöötajat, aasta sotsiaalvaldkonna juhti ja aasta sotsiaaltöötaja koostööpartnerit tunnustatakse linnavalitsuse aukirja ja kingitusega.

  (4) Tunnustused antakse üle iga aasta 12. novembril, rahvusvahelisel sotsiaaltöötajate päeval toimuval pidulikul tunnustusüritusel.

§ 7.   Määruse rakendamine

  2018. aastal on kandidaatide tunnustamise ettepanekute esitamise tähtaeg 10. oktoober.

§ 8.   Varasemate õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Pärnu Linnavalitsuse 21. septembri 2015 määrus nr 9 „Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste määramise kord“.

§ 9.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Romek Kosenkranius
Linnapea

Tiina Roht
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json