EttevõtlusToetused

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla eelarvest ettevõtlustoetuse taotlemise ja kasutamise kord

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.09.2018, 5

Väike-Maarja valla eelarvest ettevõtlustoetuse taotlemise ja kasutamise kord

Vastu võetud 13.09.2018 nr 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Väike-Maarja valla eelarvest ettevõtlustoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise, toetuse andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord.

§ 2.   Toetuse andmise eesmärk

  Ettevõtlustoetuse andmise eesmärgiks on ettevõtluse toetamine ja arendamine Väike-Maarja vallas.

§ 3.   Toetuse suurus

  (1) Ettevõtlustoetus ühe taotleja kohta on kuni 3000 (kolm tuhat) eurot.

  (2) Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 25% projekti kogumaksumusest.

  (3) Käesoleva korra alusel makstav ettevõtlustoetus on tagastamatu abi.

§ 4.   Toetuse taotlemise tingimused

  (1) Taotluse toetuse saamiseks võivad esitada äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes alustavad tegevust või on tegutsenud kuni kaks aastat.

  (2) Ettevõtlustoetuse taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) taotleja on registreeritud ja tegutseb Väike-Maarja valla haldusterritooriumil;
  2) taotlejal puuduvad maksuvõlad;
  3) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust ega välja kuulutatud pankrotti;
  4) taotleja ei ole varem saanud Väike-Maarja valla eelarvest ettevõtlustoetust.

  (3) Ettevõtlustoetust antakse järgmistel juhtudel:
  1) ettevõtlusega alustamiseks;
  2) uue tegevusvaldkonna väljaarendamiseks;
  3) ettevõtte kaasajastamiseks ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtuks.

  (4) Toetusega seotud tegevuste tegemise aeg on kuni üks aasta alates lepingu sõlmimisest.

§ 5.   Taotluse esitamine toetuse saamiseks

  (1) Taotlus esitatakse avalduse vormil ja sellele lisatakse:
  1) äriplaan kolmeks järgnevaks aastaks;
  2) bilanss ja kasumiaruanne eelneva majandustegevuse kohta;
  3) hinnapakkumised.

  (2) Toetuse taotlus- ja aruandevormid kinnitab vallavalitsus.

  (3) Taotlus esitatakse Väike-Maarja Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) paberkandjal valla kantseleisse või elektrooniliselt e-posti aadressile [email protected]. Taotluse allkirjastab taotleja esindusõiguslik isik.

  (4) Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavat informatsiooni ja lisadokumente.

§ 6.   Toetatavad tegevused ja kulud

  (1) Toetust võib taotleda ja kasutada ainult nende tegevuste ja kulude osas, mida tehakse pärast taotluse esitamist. Taotluse esitamise ajaks tehtud kulutustele ning toimunud või alustatud tegevustele toetust ei eraldata.

  (2) Kõik toetatavad kulud peavad olema põhjendatud, läbipaistvad ja taotluses detailselt kirjeldatud.

  (3) Ettevõtlustoetust võib kasutada:
  1) masinate, seadmete või muu taotluses esitatud projekti teostamiseks vajaliku materiaalse põhivara soetamiseks;
  2) tootmis- või teenindushoonete renoveerimiseks;
  3) tehnosüsteemide muutmiseks või väljaehitamiseks;
  4) elektrivõrguga liitumiseks;
  5) turundustegevuste teostamiseks;
  6) siseriiklike ja Euroopa Liidu projektide kaasfinantseerimiseks.

  (4) Kõik toetusest tehtavad kulud peavad olema tasutud toetuse saaja arvelduskontolt.

  (5) Käibemaks on abikõlblik, kui on tõendatud, et toetuse saaja on lõpptarbija, kellel ei ole vastavalt käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele õigust projekti raames tasutud käibemaksu oma maksustatavast käibest maha arvata või käibemaksu tagasi taotleda ning temale ei hüvitata käibemaksu muul moel.

  (6) Mitteabikõlbulikud on järgmised kulud:
  1) mitterahalised sissemaksed;
  2) laenu, liisingu, pangagarantii ja muude finantseerimisteenustega kaasnevad kulud;
  3) trahvid, viivised ja muud rahalised karistused ning kohtukulud;
  4) kinnisvara soetamine;
  5) renditud varale tehtavad parenduskulud;
  6) esinduskulud ja kingitused;
  7) toitlustus- ja toidukaupade ostmisega seotud kulud;
  8) isikliku või ettevõttele kuuluva transpordivahendi kasutamise kulud;
  9) projektijuhtimisega seotud personalikulu;
  10) riiklikud maksud, riigilõivud (va käibemaks punktis 7);
  11) muud projektiga mitteseotud ning elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud.

§ 7.   Taotluse menetlemine ja otsuse tegemine

  (1) Vallavalitsus kontrollib esitatud taotluste nõuetekohasust, esitatud andmete õigsust ja taotleja nõuetele vastavust 20 tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest. Taotluse menetlusperiood võib pikeneda, kui volikogu ei ole vastava aasta eelarvet vastu võtnud.

  (2) Kui taotleja ja taotluse nõuetekohasuse kontrollimise käigus selgub, et taotleja või taotlus ei vasta nõuetele, annab vallavalitsus taotlejale kuni 10 päeva puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda määratud tähtajaks puudusi, loetakse taotlus mittevastavaks ning menetlus lõpetatakse.

  (3) Vallavalitsus võib teha toetuse taotlejale ettepaneku taotluses sisalduvate tegevuste ja eelarve muutmiseks. Vallavalitsusel on õigus rahastada taotlus osaliselt.

  (4) Vallavalitsus teatab taotlejale toetuse eraldamise või eraldamata jätmise otsusest 5 tööpäeva jooksul arvates otsuse langetamisest.

§ 8.   Toetuslepingu sõlmimine ja toetuse ülekandmine

  (1) Vallavalitsus sõlmib toetuse saajaga lepingu (edaspidi toetusleping) ühe kuu jooksul arvates otsuse langetamisest.

  (2) Toetuslepingus sätestatakse:
  1) toetuse suurus ja sihtotstarve;
  2) toetuse ülekandmise tingimused ja tähtaeg;
  3) poolte õigused ja kohustused;
  4) toetuse aruande esitamise aeg ja kord;
  5) vastutus lepingu rikkumise korral;
  6) muud lepingus olulised tingimused.

  (3) Sõlmitud toetuslepingu alusel kannab Väike-Maarja Vallavalitsus toetussumma üle toetuse saaja arveldusarvele.

  (4) Toetuse saaja peab projekti muutmise soovi korral esitama vallavalitsusele lepingu muutmiseks taotluse. Nimetatud taotlust ei pea esitama juhul, kui muudatuse suurus on väiksem kui 10% projekti eelarvest.

§ 9.   Aruandlus ja kontroll toetuse kasutamise üle

  (1) Toetuslepingus nimetatud tähtajaks esitab toetuse saaja vallavalitsusele toetuse kasutamise lõpparuande vallavalitsuse kinnitatud vormil koos tõenditega valla eelarvest eraldatud toetuse ja taotleja omafinantseeringu kasutamise kohta.

  (2) Toetuse sihtotstarbelise ja toetuslepingu tingimustele vastava kasutamise kontrolli teostab vallavalitsus. Toetuse kasutamise kontrollimisel lähtub vallavalitsus taotlusest, toetuse andmise otsusest, toetuslepingust, taotleja poolt esitatud tõenditest ja aruannetest. Vajaduse korral on vallavalitsusel õigusteha paikvaatlus ning küsida lisateavet toetuse kasutamise kohta.

  (3) Toetuse mittesihtotstarbelise kasutamise või toetuslepingu tingimuste muu rikkumise korral on vallavalitsusel õigus toetusleping ühepoolselt lõpetada ning toetus osaliselt või täielikult tagasi nõuda.

  (4) Toetuse kasutamise aeg on kuni üks aasta alates lepingu sõlmimisest.

  (5) Vallavalitsus võib taotleja soovil ning taotlejast olenemata asjaoludel pikendada toetuse kasutamise perioodi kuni üks aasta, muutes korraldusega toetusperioodi lõppkuupäeva.

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 25.09.2014 määrus nr 16 „Väike-Maarja valla eelarvest ettevõtlustoetuse taotlemise ja kasutamise kord“.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json