Teksti suurus:

Väike-Maarja valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse taotlemise ja kasutamise kord

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.09.2018, 6

Väike-Maarja valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse taotlemise ja kasutamise kord

Vastu võetud 13.09.2018 nr 27

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Väike-Maarja valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootöö, külaliikumise, turismi, seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse edendamiseks toetuse (edaspidi toetus) taotlemist, menetlemist, eraldamist ja kasutamise üle järelevalve teostamist.

§ 2.   Toetuse eesmärk ja liigid

  (1) Toetuse andmise eesmärk on laiendada Väike-Maarja valla kultuuri-, spordi- ja noorsootegevuse võimalusi, arendada kodanikualgatuslikku tegevust, soodustada valla elanike koostööd ning seeläbi aidata kaasa Väike-Maarja valla üldisele arengule.

  (2) Toetust antakse avalikes huvides tegutsevatele mittetulundusühendustele:
  1) tegevustoetusena igapäevase tegevuse korraldamiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks;
  2) ühekordse toetusena kohalikule elanikkonnale suunatud ürituste ja ühistegevuste teostamiseks.
  3) projektitoetusena erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide kaasfinantseerimiseks.

  (3) Avalikes huvides tegutsemine tähendab, et taotleja tegevused ja nende eesmärgid on suunatud avalikkusele ning taotleja teavitab avalikkust oma tegevusest. Avalikes huvides tegutsemine on tegutsemine taotleja liikmes- või töötajaskonnast laiema sihtgrupi heaks (v.a erivajadustega inimeste heaks tegutsevad ühendused).

§ 3.   Nõuded taotlejale

  (1) Taotluse võivad esitada ühendused:
  1) kes on registreeritud ja tegutsevad Väike-Maarja valla haldusterritooriumil ning kelle põhikirjaliste või lepingujärgsete eesmärkide hulka kuulub Väike-Maarja vallas kultuuri-, noorsoo- ja spordialase tegevuse arendamine või elukeskkonna parendamine või kohaliku omaalgatuse arengule kaasa aitamine;
  2) kes on registreeritud ja tegutsevad põhiosas väljaspool Väike-Maarja valda, kuid kelle tegevusest saavad Väike-Maarja valla elanikud kasu.

  (2) Toetust ei anta ühendustele, kes ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimustele ning aruande- ja maksuvõlglastele.

§ 4.   Taotluse esitamine toetuse saamiseks

  (1) Taotlus esitatakse Väike-Maarja Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) järgmistel tähtaegadel:
  1) järgmiseks eelarveaastaks tegevustoetuse saamiseks jooksva eelarveaasta 15. oktoobriks;
  2) järgneva aasta esimeseks poolaastaks planeeritavate ürituste ja ühistegevuste korraldamiseks jooksva eelarveaasta 15. detsembriks;
  3) jooksva aasta teiseks poolaastaks planeeritud ürituste ja ühistegevuste korraldamiseks jooksva eelarveaasta 15. maiks;
  4) projektitoetuse saamiseks erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavatele projektidele kogu eelarveaasta jooksul.

  (2) Erandkorras, juhul kui käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2 ja 3 määratud tähtaegadeks ei olnud võimalik taotlust esitada, võib ühekordse toetuse taotluse esitada ka taotlustähtaegade vahelisel ajal. Erandkorras esitatud taotluses esitatakse tähtaja mittejärgimise põhjendus.

  (3) Toetuse taotlus- ja aruandevormid kinnitab vallavalitsus.

  (4) Taotluse omafinantseeringu määr on ühekordse toetuse puhul vähemalt 10% eelarvelisest kogumaksumusest. Projektitoetuse puhul on taotleja omafinantseeringu määr vähemalt 10% muudest allikatest rahastatava projekti nõutavast omafinantseeringust. Omafinantseering peab olema rahaline.

  (5) Taotlus esitatakse lõikes 1 määratud tähtpäevadeks vallavalitsusele paberkandjal ühes eksemplaris või digitaalselt allkirjastatuna elektrooniliselt.

  (6) Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavat informatsiooni ja lisadokumente.

§ 5.   Toetatavad tegevused ja kulud

  (1) Abikõlblikud on § 2 lõikes 1 toodud eesmärkide saavutamiseks otseselt vajalikud tegevused ja kulud.

  (2) Ühekordse ja projektitoetuse saamiseks peab toetatav objekt või tegevus olema kohalikul tasandil (külas, alevikus, kandis, vallas) prioriteetne ja sisalduma vastavas arengukavas.

  (3) Käibemaks on abikõlblik, kui on tõendatud, et toetuse saaja on lõpptarbija, kellel ei ole vastavalt käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele õigust projekti raames tasutud käibemaksu oma maksustatavast käibest maha arvata või käibemaksu tagasi taotleda ning temale ei hüvitata käibemaksu muul moel.

  (4) Toetust võib taotleda ja kasutada ainult nende tegevuste ja kulude osas, mida tehakse pärast taotluse esitamist. Taotluse esitamise ajaks tehtud kulutustele ning toimunud või alustatud tegevustele toetust ei eraldata.

  (5) Valla eelarvest ei toetata:
  1) projektijuhtimisega seotud personalikulu;
  2) toitlustuse ja toidukaupade ostmisega seotud kulusid;
  3) kinnisvara soetamist;
  4) muid projekti elluviimise seisukohast põhjendamatuid ja ebaolulisi kulusid.

  (6) Kõik toetusest tehtavad kulud peavad olema tasutud toetuse saaja arvelduskontolt.

  (7) Valla eelarvest eraldatav toetus on ühekordse toetuse puhul maksimaalselt 90% eelarvelisest kogumaksumusest ja projektitoetuse puhul maksimaalselt 90% projekti kaasrahastaja poolt nõutavast minimaalsest omafinantseeringust, kuid nii ühekordse kui projektitoetuse puhul mitte rohkem kui 2000 eurot.

§ 6.   Taotluse menetlemine ja otsuse tegemine

  (1) Vallavalitsus kontrollib tähtaegselt esitatud taotluste nõuetekohasust, esitatud andmete õigsust ja taotleja nõuetele vastavust 10 tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest.

  (2) Kui taotleja ja taotluse nõuetekohasuse kontrollimise käigus selgub, et taotleja või taotlus ei vasta nõuetele, annab vallavalitsus taotlejale kuni 10 päeva puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda määratud tähtajaks puudusi, lõpetatakse taotluse menetlemine.

  (3) Vallavalitsus jätab taotleja, kes ei ole määratud tähtajaks esitanud varem saadud toetuse kasutamise kohta aruannet, taotluse läbi vaatamata. Taotluse läbivaatamata jätmisest teavitatakse taotlejat kirjalikult.

  (4) Tegevustoetuse eraldamise otsustab vallavalitsus pärast vallaeelarve vastuvõtmist volikogu poolt.

  (5) Ühekordse ja projektitoetuse eraldamise otsustab vallavalitsus hiljemalt 1 kuu jooksul pärast taotluse saamist, arvestades sealjuures:
  1) eelarveliste vahendite olemasolu;
  2) projekti objekti või tegevuse sisalduvust arengukavades ja olulisust Väike-Maarja valla üldise arengu seisukohalt;
  3) projekti eelarve kulude põhjendatust;
  4) taotleja võimekust projekti elluviimisel ja edasist jätkusuutlikkust;
  5) projekti elluviimiseks vajalike finantsressursside, sh taotleja omafinantseeringu olemasolu.

  (6) Vallavalitsusel on õigus rahastada taotlust osaliselt. Erandjuhtudel on vallavalitsusel õigus eraldada toetust § 5 lõikes 7 sätestatud maksimummäärasid ületavas summas.

  (7) Vallavalitsus teatab taotlejale toetuse eraldamisest või eraldamata jätmisest kirjalikult kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse langetamisest.

§ 7.   Toetuslepingu sõlmimine ja toetuse ülekandmine

  (1) Vallavalitsus sõlmib toetuse saajaga lepingu (edaspidi toetusleping) ühe kuu jooksul arvates otsuse langetamisest.

  (2) Toetuslepingus sätestatakse:
  1) toetuse kasutamise otstarve ja tähtaeg;
  2) toetuse saajale toetuse ülekandmise tähtaeg ja kord;
  3) toetuse saaja kohustused, sh toetuse kasutamise aruande esitamise tähtaeg ja kord;
  4) vallavalitsuse õigused toetuseks eraldatud raha kasutamise kontrollimisel;
  5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral.

  (3) Sõlmitud toetuslepingu alusel kannab vallavalitsus toetussumma üle toetuse saaja arveldusarvele.

§ 8.   Aruandlus ja kontroll toetuse kasutamise üle

  (1) Toetuslepingus nimetatud tähtajaks esitab toetuse saaja vallavalitsusele toetuse kasutamise lõpparuande vallavalitsuse kinnitatud vormil koos tõenditega valla eelarvest eraldatud toetuse ja taotleja omafinantseeringu kasutamise kohta.

  (2) Toetuse sihtotstarbelise ja toetuslepingu tingimustele vastava kasutamise kontrolli teostab vallavalitsus. Toetuse kasutamise kontrollimisel lähtub vallavalitsus taotlusest, toetuse andmise otsusest, toetuslepingust, aruannetest ja vajadusel kohapealse kontrolli tulemustest. Vallavalitsusel on õigus saada lisateavet toetuse kasutamise kohta.

  (3) Toetuse mittesihtotstarbelise kasutamise või toetuslepingu tingimuste muu rikkumise korral on vallavalitsusel õigus toetusleping üles öelda ja nõuda saadud toetuse kas täielikku või osalist tagastamist.

  (4) Toetuse kasutamise aeg on kuni üks aasta alates lepingu sõlmimisest.

  (5) Vallavalitsus võib taotleja põhjendatud avalduse alusel pikendada toetuse kasutamise perioodi kuni üks aasta, muutes oma korraldusega toetuslepingus toodud toetusperioodi lõppkuupäeva.

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 29.06.2017 määrus nr 6 „Väike-Maarja valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse taotlemise ja kasutamise kord”.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json