HaridusKool

Teksti suurus:

Üldhariduskooli hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord

Väljaandja:Kambja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.09.2018, 7

Üldhariduskooli hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord

Vastu võetud 13.09.2018 nr 20

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 ja Kambja Vallavolikogu 15.05.2018 määruse nr 29 „Kooli, koolieelse lasteasutuse ja huvikooli pidaja pädevuse delegeerimine“ § 3 lg 1 punkti 17 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib Kambja valla üldhariduskooli (edaspidi kool) hoolekogu moodustamist ja hoolekogu töökorda.

2. peatükk Hoolekogu moodustamine 

§ 2.   Hoolekogu koosseis

  (1) Põhikooli hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, 3 kuni 6 kooli õpilaste vanemate ja kuni 2 vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajat, kusjuures vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust. Kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja.

  (2) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kuulub vähemalt kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab põhikooli ja teine gümnaasiumi õpetajaid, ning nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilaste vanemate esindajad, samuti õpilaste esindaja. Muus osas kohaldatakse põhikooli hoolekogu koosseisu kohta sätestatut.

  (3) Ühe asutusena tegutseva üldhariduskooli ja lasteasutuse hoolekogu koosseisu kuulub vähemalt kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab kooli ja teine lasteasutuse õpetajaid, ning nii kooli õpilaste vanemate kui ka lasteasutuse lastevanemate esindajad. Muus osas kohaldatakse põhikooli hoolekogu koosseisu kohta sätestatut.

§ 3.   Hoolekogu liikmete valimine

  (1) Hoolekogu liikmete valimisel lähtutakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahvis 73 sätestatust.

  (2) Hoolekogu liikmete valimise algatab kooli direktor.

  (3) Õpilaste vanemate esindajad valitakse hoolekogusse lastevanemate üldkoosolekul kolmeks aastaks.

  (4) Hoolekogu koosseisu kuuluvate lapsevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

§ 4.   Kooli pidaja esindaja

  Kooli pidaja esindaja määratakse hoolekogusse vallavalitsuse korraldusega.

§ 5.   Õpetajate esindaja

  (1) Kooli õppenõukogu esindaja hoolekogusse valitakse õppenõukogu koosolekul ja lasteaia õpetajate esindaja valitakse lasteasutuse pedagoogilise nõukogu koosolekul kolmeks aastaks.

  (2) Õppenõukogu esindaja valitakse hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada iga õppenõukogu liige. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat. Kandidaadid peavad andma kandideerimiseks nõusoleku, mis protokollitakse.

  (3) Õpetajate esindaja valimine protokollitakse.

§ 6.   Vanemate esindaja valimine

  (1) Vanemate esindajad valitakse lastevanemate üldkoosolekul, mille kutsub kokku kooli direktor.

  (2) Üldkoosolekul valitakse vanemate esindajad hääletamise teel. Kandidaadiks võib olla üles seatud iga üldkoosolekust osavõttev vanem, kes on andnud selleks nõusoleku. Üldkoosolekul mitte osaleva vanema kandidaadiks ülesseadmiseks peab olema tema kirjalik nõusolek. Valituks osutuvad enim hääli saanud kandidaadid.

  (3) Kandidaadid hoolekogusse võib üles seada juba varem toimunud ja protokollitud klassi- või rühmakoosolekul.

  (4) Vanemate esindajate valimine protokollitakse.

§ 7.   Vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindaja valimine

  (1) Kooli vilistlased, kes tegutsevad ühinguna, seltsinguna või muul viisil organiseeritult, võivad valida hoolekogusse oma esindaja, kui kooli direktor on teinud vastava ettepaneku.

  (2) Kooli tegevust toetav organisatsioon, mis tegutseb juriidilise isikuna või seltsinguna ning mille tegevuse eesmärk on kooli toetamine, võib valida hoolekogusse oma esindaja, kui kooli direktor on teinud vastava ettepaneku.

  (3) Organiseeritult tegutsevate vilistlaste juht ja kooli tegevust toetava organisatsiooni juht esitavad kooli direktorile kirjalikult esindaja andmed.

§ 8.   Õpilaste esindaja

  (1) Kooli õpilasesindus valib hoolekogusse õpilaste esindaja.

  (2) Õpilaste esindaja valitakse hääletamise teel. Kandidaadiks võib olla üles seatud kooli iga õpilane. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

  (3) Kooli õpilasesinduse juht esitab kooli direktorile kirjalikult õpilaste esindaja andmed.

§ 9.   Hoolekogu koosseisu kinnitamine ja volitused

  (1) Kooli direktori esildise alusel kinnitab Kambja Vallavalitsus korraldusega hoolekogu koosseisu.

  (2) Hoolekogu liikmete volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni. Liikmete üle peab arvestust kooli direktor, kes tagab hoolekogu liikmete nimekirja avaldamise kooli veebilehel.

  (3) Hoolekogu vastava liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt:
  1) lapsevanemate esindajal lapse kooli õpilaste või lasteaia rühma nimekirjast väljaarvamisel;
  2) esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
  3) õppenõukogu esindajal töösuhte lõppemisel kooliga;
  4) õpilaste esindajal väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast.

  (4) Hoolekogu liikmetel on õigus oma volitusest loobuda, esitades kirjaliku teatise hoolekogu esimehele.

  (5) Lapsevanemate või pedagoogide esindaja ennetähtaegse lahkumise korral korraldab kooli direktor tema asemele uue liikme valimised.

  (6) Liikme volituste lõppemisel ja uue liikme valimisel esitab kooli direktor vallavalitsusele taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks ning vallavalitsus kinnitab hoolekogu koosseisu muudatused.

3. peatükk Hoolekogu töökord 

§ 10.   Hoolekogu tegutsemise alused

  (1) Hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, kooli põhimäärusest ja käesolevast korrast.

  (2) Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel antud õigusaktides pandud ülesandeid.

  (3) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

§ 11.   Hoolekogu juhtimine ja töö korraldamine

  (1) Hoolekogu koosseisu esimesel koosolekul, mille kutsub kokku kooli direktor, valivad hoolekogu liikmed enda hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretäri.

  (2) Hoolekogu tegevust juhib hoolekogu esimees, keda asendab tema äraolekul aseesimees. Hoolekogu esimees on kohustatud oma äraolekust (sh kui esineb takistus hoolekogu esimehe ülesannete täitmiseks) aseesimeest teavitama .

  (3) Hoolekogu peamine töövorm on koosolek, mida juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ning protokollib hoolekogu sekretär.

  (4) Hoolekogu koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul.

  (5) Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani, milles on välja toodud:
  1) koosolekute toimumise orienteeruv aeg,
  2) tegevuste sisu (temaatika),
  3) ülesannete täitmise tähtaeg ja vastutaja.

§ 12.   Hoolekogu koosoleku kokkukutsumine

  (1) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees.

  (2) Koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele vähemalt seitse päeva enne koosoleku toimumist.

  (3) Kui hoolekogu päevakorras on teema, mille osas peab hoolekogu liige välja selgitama esindatavate arvamuse, peab hoolekogu liikmele enne koosoleku toimumist jääma mõistlik aeg esindatavate arvamuse välja selgitamiseks.

  (4) Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees vähemalt kolme hoolekogu liikme, kooli direktori või kooli pidaja ettepanekul, kui see on vajalik erakorralise küsimuse lahendamiseks.

  (5) Hoolekogu erakorralise koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele hiljemalt kolm päeva enne erakorralise koosoleku toimumist.

  (6) Hoolekogu koosolekutest võivad osa võtta kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostavad ametiisikud, vallavalitsuse haridusküsimustega tegelevad ametiisikud ning teised isikud hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe loal.

§ 13.   Hoolekogu koosoleku läbiviimine

  (1) Hoolekogu koosolekut juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Hoolekogu esimees korraldab koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamise ning asjakohaste materjalide eelneva tutvustamise hoolekogu liikmetele.

  (3) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute saamiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala spetsialiste, moodustada komisjone või töörühmi.

  (4) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees. Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees viie tööpäeva jooksul kokku uue koosoleku.

  (5) Hoolekogu koosolekutest võtab aruandekohustuslikuna osa kooli direktor.

  (6) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogu ja ühtse asutusena tegutseva põhikool-lasteaia hoolekogu koosolekuid võib viia läbi eraldi lasteaia, põhikooli ja gümnaasiumi tegevusega seotud küsimustes.

  (7) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

§ 14.   Elektrooniline koosolek

  (1) Vajadusel võib hoolekogu koosoleku korraldada elektroonilises vormis. Sel juhul peab see selgelt olema märgitud ka hoolekogu kokkukutsumise teates.

  (2) Elektroonilises vormis koosoleku korraldamisel määrab kokkukutsuja tähtaja, mille jooksul hoolekogu liige peab esitama oma seisukoha arutlusel olevate küsimuste kohta. Kui hoolekogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuste poolt või vastu, loetakse ta koosolekul mitteosalenuks.

  (3) Elektroonilise koosoleku puhul on otsus vastu võetud, kui selle poolt on üle poole hoolekogu liikmetest.

§ 15.   Hoolekogu koosoleku protokollimine

  (1) Hoolekogu koosolekud sh elektroonilised koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosoleku juhataja ja protokollija;
  4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete nimed;
  5) koosolekule kutsutud isikute nimed ning nende ametinimetused;
  6) kinnitatud päevakord;
  7) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja sõnavõtu lühike sisu;
  8) vastuvõetud otsused ja ettepanekud;
  9) hoolekogu liikmete eriarvamused, kui nad soovivad eriarvamuse protokollimist.

  (2) Protokollile kirjutava alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees ja protokollija.

  (3) Protokoll saadetakse kolme tööpäeva jooksul hoolekogu koosoleku toimimisest hoolekogu liikmetele ja kooli asjaajamise eest vastutavale töötajale.

  (4) Hoolekogu protokollid koos muud hoolekogu tööd puudutavate dokumentidega säilitatakse vastavalt kooli asjaajamiskorrale ja protokollid avalikustatakse kooli veebilehel hiljemalt viiendal tööpäeval pärast hoolekogu koosoleku toimumist.

§ 16.   Otsusete vastuvõtmine ja nende täitmine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse üldjuhul vastu avalikul hääletamisel, hoolekogu otsusel võib hääletamine olla salajane.

  (2) Hoolekogu otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega.

  (3) Hoolekogu otsused jõustuvad nende vastuvõtmisel, kui otsuses ei ole sätestatud teisiti.

  (4) Hoolekogu ettepanekutega arvestamist korraldab ja kontrollib hoolekogu esimees, tema äraolekul hoolekogu aseesimees, ning teavitab sellest järgmistel koosolekutel hoolekogu liikmeid.

  (5) Hoolekogu õiguspäraste otsuste täitmist korraldab kooli direktor ning teavitab sellest järgmistel koosolekutel hoolekogu.

  (6) Hoolekogu vastuvõetud otsused on avalikud isikuandmeid mittesisaldavas osas ning asjast huvitatud isikul on õigus koolis nendega tutvuda.

  (7) Hoolekogu otsusega mittenõustumisel on huvitatud isikulõigus pöörduda avaldusega kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle haldusjärelevalvet teostava järelevalveasutuse või teenistuslikku järelevalvet teostava ametniku poole kümne tööpäeva jooksul arvates otsusest teadasaamisest.

§ 17.   Rakendussätted

  (1) Ülenurme Vallavalitsuse 18.01.2011 määrus nr 2 „Ülenurme Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Aleksejev
vallavanem

Marina Lehismets
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json