Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu 26. augusti 2021 määruse nr 18 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“ muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.09.2022
Avaldamismärge:RT IV, 20.09.2022, 2

Tallinna Linnavolikogu 26. augusti 2021 määruse nr 18 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“ muutmine

Vastu võetud 08.09.2022 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lg 1 p 5 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p-ga 5.

§ 1. 

  Tallinna Linnavolikogu 26. augusti 2021 määruses nr 18 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 6 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Projekti ja toetatava tegevuse kulud on abikõlblikud, kui need on taotluses märgitud tegevuse elluviimiseks põhjendatud, mõistlikud ja vajalikud ning kooskõlas korra ja lisatingimustega. Käibemaks on abikõlblik kulu, kui toetuse saaja ei saa seda Maksu- ja Tolliametilt sisendkäibemaksuna tagasi küsida.“;


  2) paragrahvi 7 lõike 1 sissejuhatav osa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Linnavalitsus kehtestab lisatingimused, milles sätestatakse:“;


  3) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) vajaduse korral toetuse taotlemise ja määramise ajakava, kulude loetelu, mille tegemiseks toetust ei anta, hindamiskriteeriumid ning täiendavad aruandluse tingimused;“;


  4) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Lisatingimuste muudatused kehtestatakse eelneva aasta 1. novembriks või põhjendatud juhul muul ajal.“;


  5) määrust täiendatakse §-ga 12järgmises sõnastuses:

§ 121. Komisjoni liikmete ülesanded ja tasustamine

(1) Komisjoni liikme ülesanne on osaleda komisjoni töös, sh koosolekute ettevalmistamises, läbiviimises ja kokkuvõtete tegemises.

(2) Komisjoni liikmele, kes ei ole linna teenistuses, võib maksta komisjoni töös osalemise eest tasu.

(3) Ametiasutus otsustab tasu määramise ja suuruse, arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud komisjoniliikme panust komisjoni töösse ning ametiasutuse eelarvelisi vahendeid.“;


  6) paragrahvi 15 lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) viivitamata teavitama ametiasutust iseteeninduskeskkonna kaudu asjaoludest, mis takistavad toetuse saajat projekti või toetatavat tegevust taotluse ja eelarve kohaselt ellu viimast, projekti või toetatava tegevuse ärajäämisest või uuest projekti või toetatava tegevuse toimumise ajast. Ametiasutus pikendab teavituse alusel toetuse abikõlblikku perioodi või tunnistab toetuse andmise otsuse korra § 16 kohaselt haldusaktiga kehtetuks või muudab seda;“;


  7) paragrahvi 19 lõike 1 sissejuhatav osa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Projektitoetuse saaja esitab tehtud tekkepõhiste kulude ja toimunud tegevuse kohta järgmised aruanded, kui lisatingimustes ei ole sätestatud teisiti:“;


  8) paragrahvi 19 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Tegevustoetuse saaja esitab tehtud tekkepõhiste kulude ja toimunud tegevuse kohta vahearuande ametiasutuse määratud kuupäeval ja/või lõpparuande (kuluaruande vormil) hiljemalt 30. kalendripäeval pärast toetatava tegevuse lõppemist või hiljemalt järgmise aasta 15. jaanuariks, kui lisatingimustes ei ole sätestatud teisiti.“;


  9) paragrahvi 19 lõige 6 muudetakse järgmises sõnastuses:

„(6) Vahe- ja lõpparuandele tuleb lisada: 

1) kasutatud toetuse ulatuses kulu- ja maksedokumentide koopiad;

2) võimaluse korral foto, millelt on näha linna logo kasutamine trükises, reklaamis, pressiteates või muul teabekandjal;

3) turuhinnaga kauba ja/või teenuse ostmise tõendamiseks vähemalt kolm hinnapakkumist, kui toetuse saaja on ostnud kaupu ja/või teenuseid tulumaksuseaduse § 8 tähenduses temaga seotud isikutelt või teinud tehingu iseendaga.“;


  10) paragrahvi 19 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Toetuse sihipärase kasutamise järelevalve eest vastutab ametiasutuse juht.“;

Jevgeni Ossinovski
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json