Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Koigi valla hankekord

Väljaandja:Koigi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 20.10.2012, 20

Koigi valla hankekord

Vastu võetud 08.12.2011 nr 21

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 10 lg 1 p 2, § 13¹, § 15, § 16 lg 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Korra eesmärk ja reguleerimisala

 (1) Käesoleva korra (edaspidi: kord) eesmärk on tagada Koigi valla rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine ning isikute võrdne kohtlemine asjade ostmisel, teenuste tellimisel, ideekonkursside korraldamisel ja ehitustööde tellimisel.

 (2) Kord sätestab hangete piirmäärad ning hangete menetlemise korra Koigi Vallavalitsuse (edaspidi: vallavalitsus) ja vallavalitsuse poolt hallatavate asutuste poolt korraldatavate riigihangete ja alla riigihangete seaduses sätestatud piirmäärasid jäävate hangete hankemenetlusega seotud toimingute teostamisel ning lihtsustatud korras teenuse tellimisel.

§ 2.  Mõisted

 (1) Hange – vallavalitsuse või hallatava asutuse poolt asjade ostmine, teenuste tellimine, ideekonkursside korraldamine ja ehitustööde tellimine vastavalt käesolevale korrale.

 (2) Hankija - vallavalitsus, hallatavad asutused ning valla ainuomandis olevad äriühingud ja mittetulundusühingud.

 (3) Pakkuja - isik, kes on esitanud hankemenetluses pakkumuse.

 (4) Hanke eest vastutav isik - Hankija poolt määratud isik või isikud.

 (5) Hankeleping – hanke tulemusena hankija poolt ühe või mitme isikuga sõlmitud vastastikuste varaliste kohustustega leping, mille esemeks on asjad, teenused või ehitustööd. Hankelepingule kohaldatakse õigusaktides vastava lepingu liigi kohta sätestatut.

 (6) Lihthange – hange, mille maksumus on eeldatavalt üle riigihangete seaduse § 15 lõikes 3 toodud piirmäära.

§ 3.  Hanke üldpõhimõtted

  Hanke korraldamisel on hankija kohustatud järgima järgmisi põhimõtteid:
 1) hankija peab kasutama rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt ning saavutama eesmärgi mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi korral erinevate pakkumuste võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte;
 2) hankija peab tagama hanke läbipaistvuse ja kontrollitavuse;
 3) hankija peab kohtlema kõiki isikuid, kelle elu- või asukoht on Eestis või mõnes muus Euroopa Liidu liikmesriigis võrdselt ja mittediskrimineerivalt ning jälgima, et kõik isikutele seatavad piirangud ja kriteeriumid oleksid hanke eesmärgi suhtes proportsionaalsed, asjakohased ja põhjendatud;
 4) hankija peab tagama olemasoleva konkurentsi efektiivse ärakasutamise hankel;
 5) hankija peab vältima konkurentsi kahjustavat huvide konflikti;
 6) võimaluse korral peab hankija eelistama keskkonnasäästlikke lahendusi;
 7) hanget ei või jaotada osadeks hanke teostamiseks kehtestatud korra või nõuete eiramiseks, eriti kui hankelepingu esemeks on funktsionaalselt koos toimivad või sama eesmärgi saavutamiseks vajalikud asjad, teenused või ehitustööd.
 8) avariiolukordades on hankijal õigus probleemi kiireks lahendamiseks ja töövõtja leidmiseks teha otsus pakkumismenetlust korraldamata. Vastuvõetud otsuse põhjenduste kohta esitab hankija kirjaliku selgituse vallavalitsusele.

2. peatükk Hankemenetlus 

§ 4.  Hankeplaan

 (1) Hangete planeerimise eesmärgil kinnitab vallavalitsus oma korraldusega hiljemalt iga aasta eelarve kinnitamisele järgneva 30 päeva jooksul jooksva aasta hankeplaani. Hankeplaani koostamiseks esitavad allasutuste juhid ja eelarve valdkondade eest vastutajad hiljemalt iga aasta 1. detsembriks vallavanemale info järgmisel kalendriaastal vajalike hangete korraldamise kohta.

 (2) Hankeplaanis kajastuvate hangete maksumuse alampiiri, hanke info alammäära (hanke nimetus, tähtajad, maksumus jms) ja hankeplaani muutmise tingimused kehtestab vallavalitsus.

 (3) Hankeplaanis määratakse kindlaks isik või isikud, kes vastutavad hanke läbiviimise ja hankelepingu täitmise eest.

§ 5.  Hankemenetluse korraldamine

 (1) Juhul, kui hanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta ületab riigihangete seaduse §-s 15 toodud piirmäära moodustab vallavalitsus hankekomisjoni. Vallavalitsus määrab komisjoni esimehe, sekretäri ja teised komisjoni liikmed ning määrab hankemenetluse liigi. Komisjoni kuulub vähemalt kolm liiget. Komisjoni töösse võib kaasata sõltumatuid eksperte. Otsused hankemenetluses teeb komisjoni ettepanekute alusel vallavalitsus.

 (2) Vallavalitsus toimib hankekomisjonina juhul, kui hanke eeldatav maksumus ületab riigihangete seaduse § 15 lõikes 3 toodud piirmäära. Lihthange viiakse läbi vastavalt riigihangete seaduse § 18² nõuetele.

 (3) Hankekomisjoni ülesanne on koostöös hanke eest vastutava isikuga hankedokumentide ettevalmistamine, pakkumuste avamine, pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamine, pakkujate ja taotlejate kvalifitseerimine või mitte kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine või tagasilükkamine, seaduses ettenähtud juhtudel läbirääkimiste pidamine pakkujatega, pakkumuste hindamine ja eduka pakkumuse väljaselgitamine ning ettepanekute esitamine vallavalitsusele hankemenetluses otsuste tegemiseks.
 1) Komisjoni otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole komisjoni liikmetest.
 2) Komisjoni koosolekud protokollib komisjoni sekretär.

 (4) Hankijal on õigus volitada teisi isikuid teostama hankemenetlusega seotud toiminguid.

§ 6.  Hankemenetluse algatamine

 (1) Hanke eest vastutav isik esitab nõuetekohaselt täidetud hanke algatamise taotluse koos hanke tehnilise kirjeldusega (hanke lähteülesandega) vallavanemale vähemalt 60 päeva enne eeldatavat hankemenetluse algust. Hanke algatamise taotluse vormid tehakse kättesaadavaks siseveebis.

 (2) Hanke eest vastutav isik vastutab hanke algatamise taotluses esitatud andmete õigsuse eest.

 (3) Hanke eest vastutav isik koostab hankedokumendid ning esitab need vastavalt käesolevale korrale hankekomisjonile või vallavalitsusele kinnitamiseks vähemalt 14 päeva enne hankemenetluse algust.

 (4) Hanketeade avaldatakse vastavalt seadusele riigihangete registris ja/või valla veebilehel.

§ 7.  Hanked alla lihthanke piirmäärade ja lihtsustatud korras tellitavad teenused

 (1) Lihthanke piirmääradest väiksemate hangete puhul tuleb järgida raha säästliku ja otstarbeka kasutamise põhimõtet ning saavutada hanke eesmärk mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi korral erinevate pakkumuste võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte. Valla raamatupidamise sise-eeskirjas kehtestatud põhivara maksumust ületavate asjade ostmisel ning samaväärse maksumusega teenuste tellimisel tuleb võimaluse korral võtta vähemalt kolm pakkumust.

 (2) Hankelepingud maksumusega alla 1000 (tuhat) euro võib sõlmida suuliselt, sellisel juhul toimub ostetud asja või tellitud teenuse eest tasumine arve alusel.

 (3) Lihtsustatud korras tellitava teenuse hankelepingu sõlmib vallavanem või vastutusala juht vastavalt oma pädevusele sõltumata hankelepingu maksumusest.

§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.01.2012.a.

Elmar Luha
Volikogu esimees