Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Päinurme raamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Koigi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.10.2012, 42

Päinurme raamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 13.12.2007 nr 23
KO 2008, 8, 113
jõustumine 01.01.2008

Määrus kehtestatakse Rahvaraamatukogu seaduse § 6 lg 1 ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõige 3 punkti 1 alusel ning kooskõlas kultuuriministri 12. juuli 2004 määrusega nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend“.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev eeskiri reguleerib lugejateenindust, lugejate õigusi ja kohustusi ning sisekorda Päinurme Raamatukogus (edaspidi raamatukogu).

 (2) Raamatukogu põhiteenuseid (s.o.teavikute kohalkasutus, kojulaenutus ja teatmeteenindus) võivad kasutada kõik kodanikud, kes registreerivad end lugejateks. Kohapeal teavikute kasutamiseks ei ole vajalik lugejaks registreerimine.

 (3) Tasuliste teenustena pakutakse kopeerimisvõimalust ja arvuti väljatrükki vastavalt “Autoriõiguse seadusele” ja Koigi Vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale. Raamatukogul on õigus keelduda koopia valmistamisest juhul, kui kopeerimine võib kahjustada teavikut.

 (4) Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab Koigi Vallavalitsus raamatukogu juhataja ettepanekul.

 (5) Informatsiooni raamatukogu kasutamisvõimaluste kohta saab raamatukogutöötajalt ja Koigi valla kodulehelt: www.jarva.ee/koigi

§ 2.  Lugejaks registreerimine

 (1) Lugeja registreeritakse raamatukogu elektroonilises andmebaasis järgmiste andmetega.
 1) nimi
 2) sünniaeg
 3) elukoht (aadress, postiindeks)
 4) töökoht või kool kus õpib
 5) lugejarühm
 6) isikukood

 (2) Lugejaks registreeritakse isikuttõendava dokumendi alusel.

 (3) Lugejale väljastatakse vöötkoodiga lugejakaart, kaardile annab lugeja allkirja, millega võtab endale materiaale vastutuse nii laenutatud teavikute kui ka tema kasutusse antava raamatukogu muu vara säilimise eest.

 (4) Lugejakaart on nimeline ja seda ei tohi anda kasutamiseks teistele isikutele.

 (5) Lugejakaardi hinna kehtestab Koigi Vallavalitsus.

 (6) Lugeja on kohustatud teavitama raamatukogu oma isiku- või kontaktandmete muutumisest.

 (7) Iga aasta algul toimub lugejate ümberregistreerimine (isiku- ja kontaktandmete täpsustamine). Raamatukogu võlglasi ümber ei registreeri ja neil puudub võlgnevuse likvideerimiseni raamatukogu kojulaenutusõigus.

 (8) Lugejalt, kes ei ela raamatukogu teeninduspiirkonnas, võib võtta teavikute kojulaenutamisel tagatist, kuid mitte rohkem kui teaviku hind.

 (9) Kui lugeja on tagastanud kõik teavikud ja kirjandust enam koju ei laena tagastatakse tagatisraha.

§ 3.  Teavikute kasutamise kord

 (1) Raamatuid laenutatakse 28 päevaks, õppekirjandust vajadusel ka pikemaks, kuid mitte kauemaks kui 3 kuud.

 (2) Koju laenutatud raamatute tagastamise tähtaega võib lugeja palvel pikendada juhul, kui sellele raamatule pole nõudlust.

 (3) Ilukirjanduslikke raamatuid (juturaamatuid) pikendatakse lugeja palvel ainult üks kord, muid teavikuid mitte üle 3 korra.

 (4) Lugeja soovil pannakse ta teda huvitava, kuid teise lugeja käes oleva raamatu saamiseks järjekorda.

 (5) Raamatukogus puuduvaid teavikuid on võimalik tellida RVL (raamatukogudevahelise laenutuse) kaudu, lugeja soovil ja kulul.

 (6) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama teise eksemplari raamatukoguhoidja poolt samaväärseks tunnistatud teavikuga või tasuma selle hinna kuni kümnekordses ulatuses, kuid mitte vähem kui 50.- krooni teaviku eest. Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohustust raamatukogu antud tähtajaks täitnud, võetakse kojulaenutamise õigus ära kuni üheks aastaks. Alaealiste poolt tekitatud kahju hüvitab lapsevanem (eeskostja)

 (7) Raamatukogu laenutab koju perioodikat. Koju ei laenutata viimaseid väljaandeid.

 (8) Vajalikest materjalidest võib teha koopiaid. Autoriõigusega kaitsvaid teoseid on lubatud reprodutseerida ainult isiklikeks vajadusteks.

 (9) Koopiate eest tasumine toimub vastavalt Koigi Vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale

 (10) Koopiate tegemine lõpetatakse 15 minutit enne raamatukogu sulgemist. Mahukamad kopeerimistööd (50 lk) tehakse lugejaga kokkulepitud ajaks.

 (11) Raamatukogu annab lugejale (võlglasele) tähtaja, tähtajaks maksmata summa tasumiseks teeb Koigi Vallavalitsus lugejale ettekirjutise koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord.

 (12) Hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on Koigi Vallavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seaduslikus sätestatud korras.

§ 4.  Raamatukogu sisekord

 (1) Raamatukogu teenindusalasse on keelatud siseneda koolikottide ja muude mahukate kottidega.

 (2) Raamatukogu ruumidesse on keelatud siseneda alkoholi- või narkojoobes.

 (3) Raamatukogu ruumidesse on keelatud tuua loomi, relvi, lõhkaineid, lehkavaid ja määrdunud esemeid.

 (4) Raamatukogus viibija ei tohi oma käitumisega segada teisi lugejaid. Raamatukogus on keelatud söömine, joomine, suitsetamine, mobiiltelefoniga rääkimine.

 (5) Raamatukogul on õigus avalikustada oma koduleheküljel RIKSWEB-is võlglaste nimed.

 (6) Lugejaarvuti kasutamist reguleerib vastav eeskiri.

§ 5.  Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008.a.

Leiger Metsalu
Volikogu esimees