Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Koigi raamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Koigi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.10.2012, 44

Koigi raamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 13.12.2007 nr 22
KO 2008, 8, 112
jõustumine 01.01.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.12.201001.01.2011

Määrus kehtestatakse Rahvaraamatukogu seaduse § 6 lg 1 ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõige 3 punkti 1 alusel ning kooskõlas kultuuriministri 12. juuli 2004 määrusega nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend“.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev eeskiri reguleerib lugejateenindust, lugejate õigusi ja kohustusi ning sisekorda Koigi Raamatukogus (edaspidi raamatukogu).

 (2) Lugeja kohustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja ja kinnitab seda oma allkirjaga lugejakaardil.

§ 2.  Teeninduse korraldamine

 (1) Raamatukogu põhiteenuseid võivad kasutada kõik isikud, kes registreerivad end lugejaks, esitades pildiga isikut tõendava dokumendi, õpilased õpilaspileti.

 (2) Raamatukogu põhiteenusteks on teavikute kojulaenutus ja kohalkasutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

 (3) Kohapeal teavikute kasutamiseks ei ole vajalik lugejaks registreerimine.

 (4) Raamatukogus puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

 (5) Osutatavad eriteenused (paljundus, väljatrükk jm) on tasulised ja nende hinna kinnitab Koigi Vallavalitsus.

 (6) Suuremahulised kopeerimistööd (üle 10 lk) tehakse lugejaga kokkulepitud ajaks või järgmiseks päevaks.

§ 3.  Lugejate registreerimine

 (1) Lugeja registreeritakse raamatukogu elektroonilises andmebaasis järgmiste andmetega:
 1) nimi;
 2) sünniaeg;
 3) elukoht (aadress, postiindeks);
 4) telefon;
 5) lugejarühm;
 6) isikukood.

 (2) Lugejaks registreeritakse foto ja isikukoodiga isikuttõendava dokumendi alusel.

 (3) Lugejale väljastatakse vöötkoodiga lugejakaart. Kaardile annab lugeja allkirja, millega võtab endale materiaalse vastustuse nii laenatud teavikute kui ka tema kasutusse antava raamatukogu muu vara säilimise eest.

 (4) Lugejakaart on nimeline ja seda ei tohi anda kasutamiseks teistele isikutele.

 (5) Lugejakaardi hinna kehtestab Koigi Vallavalitsus.

 (6) Lugeja on kohustatud teavitama raamatukogu oma isiku- või kontaktandmete muutumisest.

 (7) Iga aasta algul toimub lugejate ümberregistreerimine (isiku- ja kontaktandmete täpsustamine). Võlglasi ümber ei registreerita ja neil puudub võlgnevuse likvideerimiseni raamatukogust kojulaenutusõigus.

§ 4.  Kojulaenutus

 (1) Laenutus registreeritakse lugejakaardi esitamisel elektroonilises andmebaasis.

 (2) Raamatukogu ei laenuta koju eriti väärtuslikke teavikuid, teatmeteoseid ja perioodikaväljaannete viimaseid numbreid.

 (3) Lugeja kasutuses võib olla korraga kuni 10 teavikut.

 (4) Laenutuse tähtajaks on 21 kalendripäeva. Õppekirjandust laenutatakse vajadusel ka pikemaks ajaks kui sellele raamatule ei ole nõudlust.

 (5) Lugeja on kohustatud teavikuid hoolikalt hoidma, nende saamisel kontrollima korrasolekut ja rikkumistest teatama raamatukoguhoidjale.

 (6) Lugejal ei ole õigust laenutada teavikuid teistele lugejatele.

 (7) Lugeja võib teaviku tagastustähtaega pikendada korduvalt, kui teavikut ei ole soovinud laenata teised lugejad. Tähtaja pikendamine loetakse uueks laenutuseks.

 (8) Lugeja soovil pannakse ta vajaliku teaviku saamiseks järjekorda.

 (9) Lugeja on kohustatud laenutatud teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul. Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikut tähtajaks, võib raamatukogu nõuda viivitatud aja eest tasu, kuid mitte rohkem kui 0,06 eurot iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta.
[ - jõust. 01.01.2011]

 (10) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama teise eksemplari või raamatukoguhoidja poolt samaväärseks tunnistatud teavikuga või tasuma selle hinna kuni kümnekordses ulatuses, kuid mitte vähem kui 3,19 eurot teaviku eest. Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohustust raamatukogu antud tähtajaks täitnud, võetakse teavikute kojulaenamise õigus ära kuni üheks aastaks. Alaealise poolt tekitatud kahju hüvitab lapsevanem (eestkostja).
[ - jõust. 01.01.2011]

 (11) Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva eeskirja paragrahv 4 lõige 9 ja paragrahv 4 lõige 10 nimetatud summade tasumiseks. Tähtajaks maksmata summa tasumiseks teeb Koigi Vallavalitsus lugejale ettekirjutise koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord.

 (12) Hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on Koigi Vallavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui:
- lugeja rahvastikuregistrisse kantud elukohaks ei ole Koigi vald;
- see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.

 (13) Paragrahv 2 lõige 5, paragrahv 4 lõige 9 ja paragrahv 4 lõige 10 nimetatud rahalised summad laekuvad Koigi valla eelarvesse.

§ 5.  Sisekord

 (1) Raamatukogusse sisenedes tuleb esitada lugejakaart või foto ja isikukoodiga isikuttõendav dokument.

 (2) Raamatukogu ruumidesse on keelatud siseneda alkoholi- või narkojoobes.

 (3) Raamatukogu ruumidesse on keelatud tuua loomi, relvi, laskemoona, lõhkeaineid, kergestisüttivaid ning lehkavaid ja määrivaid esemeid.

 (4) Raamatukogu külastaja ei tohi oma käitumisega häirida teisi lugejaid. Raamatukogu ruumides on keelatud söömine, joomine, suitsetamine, lärmi tekitamine ja mobiiltelefoniga rääkimine.

 (5) Avariiulite vahele on keelatud kaasa võtta mahukaid kotte.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008.a.