Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Koigi raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Koigi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.10.2012, 45

Koigi raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 13.12.2007 nr 20
KO 2008, 8, 110
jõustumine 01.01.2008

Määrus kehtestatakse Rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkt 34 alusel

§ 1.  Üldsätted

 (1) Koigi raamatukogu (edaspidi “raamatukogu”) on Koigi vallavalitsuse hallatav asutus, millel on oma eelarve, mille kinnitab Koigi Vallavolikogu.

 (2) Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs
informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

 (3) Raamatukogu juhindub oma tegevuses Rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO
rahvaraamatukogude manifestist ja käesolevast põhimäärusest ning teistest õigusaktidest.

 (4) Raamatukogu ametlik nimetus on Koigi raamatukogu

 (5) Raamatukogu asukohaks on Koigi küla. Raamatukogu postiaadress on Koigi küla
Koigi vald, Järvamaa 72501.

 (6) Raamatukogul on oma nimega pitsat.

§ 2.  Ülesanded

  Tegevuse eesmärkide täitmiseks raamatukogu:
 1) osutab põhiteenuseid (kohapeal kasutamine, kojulaenutus ja avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine) Koigi, Prandi, Tamsi, Huuksi, Sõrandu, Silmsi, Väike-Kareda, Keri ja Kahala külade elanikele ning teistele soovijatele vastavalt rahvaraamatukogu seadusele, teistele õigusaktidele ja raamatukogu kasutamise eeskirjale;
 2) tellib puuduvad teavikud lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest;
 3) komplekteerib, säilitab ja teeb oma kogud ja elektroonilised andmebaasid kasutajale kättesaadavaks;
 4) korraldab tasuta koduteeninduse elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama;
 5) osutab tasulisi eriteenuseid (paljundustööd, väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest). Eriteenuste eest võetakse tasu, mille suuruse kinnitab vallavalitsus;
 6) osaleb valla arengukava eelnõu väljatöötamises ja kultuurielu koordineerimises,
teeb koostööd teiste raamatukogudega;
 7) osutab internetiteenuseid ning tagab avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu.

§ 3.  Juhtimine

 (1) Raamatukogu tööd juhib juhataja.

 (2) Juhatajal peab olema raamatukogunduse või infoteaduste kõrgharidus või raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste.

 (3) Juhataja
 1) tagab raamatukogu põhiülesannete täitmise ning kannab vastutust raamatukogu arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
 2) esindab raamatukogu;
 3) koostab raamatukogu eelarve projekti ja esitab selle Koigi Vallavalitsusele;
 4) töötab välja raamatukogu kasutamise eeskirjad, lugejate õigused, kohustused ja vastutuse, mille kinnitab Koigi Vallavolikogu;
 5) kannab vastutust raamatukogu arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
 6) annab raamatukogu töö korraldamiseks käskkirju;
 7) teeb vallavalitsusele ettepanekuid raamatukogu sisulise tegevuse parandamiseks ning majandusliku olukorra parandamiseks;
 8) vastutab töökaitse ja tuleohutuse eeskirjade täitmise eest.

 (4) Raamatukogu raamatupidamist teostab Koigi Vallavalitsus. Dokumentide vormistamine ja esitamine vallavalitsusele toimub vastavalt Koigi Vallavalitsuse poolt koostatud raamatupidamise siseeeskirjale.

 (5) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab Koigi Vallavalitsus.

 (6) Juhatajaga sõlmib töölepingu vallavanem, tööleping sõlmitakse tähtajatult.

§ 4.  Raamatukogu nõukogu

 (1) Kohaliku omavalitsuse volikogule ja kohalikule omavalitsusele raamatukoguteeninduse korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks moodustatakse 3-liikmeline raamatukogu nõukogu (edaspidi - nõukogu), mille liikmete volituste tähtaeg on 3 aastat.

 (2) Nõukogu põhiülesanne on raamatukogu tegevuse ja arenguga seotud küsimuste koordineerimine ja nõustamine

 (3) Nõukogu pädevuses on :
 1) ettepanekute tegemine raamatukoguga seonduvate sihtprogrammide ja –projektide väljatöötamiseks ja nende väljatöötamises osalemine;
 2) raamatukogu tegevuse analüüsimine ja ettepanekute tegemine arengukavade kohta;
 3) muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja vastavate ettepanekute tegemine.

§ 5.  Vara ja finantseerimine

 (1) Raamatukogu valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara vastavalt kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale.

 (2) Raamatukogu finantseeritakse:
 1) Koigi valla eelarvest;
 2) riigieelarvest;
 3) annetustest;
 4) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

 (3) Valla eelarvest tagatakse:
 1) Raamatukogu töötajate töötasud;
 2) Kogude regulaarse varustatuse teavikutega lähtuvalt raamatukogu teeninduspiirkonna elanike arvust;
 3) Raamatukogu eripärale vastavad ruumid, sisustuse ja majandamiskulud.

§ 6.  Kontroll, järelvalve ja aruandlus

 (1) Kontrolli raamatukogu tegevuse üle teostatakse valla põhimääruses ja muudes õigusaktides ettenähtud korras;

 (2) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded, sealhulgas Kultuuriministeeriumile aruanded riigieelarvest finantseeritud summade kohta.

§ 7.  Kogud, teenindus, lugeja

 (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

 (2) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjades, mille kinnitab vallavolikogu.

 (3) Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldavad raamatukogu töötajad teabe taotlejal kasutada avaliku internetipunkti arvutit. Kui üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabele soovib juurdepääsu rohkem isikuid, kui raamatukogu jõuab teenindada, on raamatukogu kohustatud korraldama soovijate eelregistreerimise. Raamatukogu töötajad on kohustatud isikuid abistama riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

§ 8.  Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub vallavolikogu otsusel.

 (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 9.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada Koigi Vallavolikogu 14.10.1999.a. määruse nr 7 lisa 1 „Koigi ja Päinurme raamatukogude põhimääruste kinnitamine“ kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008.a.

Leiger Metsalu
Volikogu esimees