Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Päinurme raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Koigi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.10.2012, 46

Päinurme raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 13.12.2007 nr 21
KO 2008, 8, 111
jõustumine 01.01.2008

Määrus kehtestatakse Rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkt 34 alusel

§ 1.  Üldsätted

 (1) Päinurme raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Koigi vallavalitsuse hallatav asutus, millel on oma eelarve, mille kinnitab Koigi Vallavolikogu.

 (2) Raamatukogu eesmärk on tagada elanike vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

 (3) Raamatukogu juhindub oma tegevuses Rahvaraamatukogu seadusest; UNESCO rahvaraamatukogude manifestist ja käesolevast põhimäärusest ning teistest õigusaktidest.

 (4) Raamatukogu asutati 1912.a. Ametlik nimetus Päinurme raamatukogu.

 (5) Raamatukogu asukohaks on Päinurme küla, postiaadress on Päinurme küla, Päinurme postkontor 72502, Järva maakond.

 (6) Raamatukogul on oma nimega pitsat.

§ 2.  Ülesanded

 (1) Raamatukogu on üldkasutatav universaalse koostisega rahvaraamatukogu.

 (2) Raamatukogu ülesandeks on koguda, säilitada ja teha lugejatele kättesaadavaks temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud (edaspidi teavikud) ning avalikud andmebaasid.

 (3) Raamatukogu teenindab Koigi valla elanikke Päinurme, Lähevere, Ülejõe, Rutikvere ja Vaali külades.

 (4) Raamatukogus puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest, kasutades RVL-i teenuseid.

 (5) Komplekteerib, säilitab ja teeb oma kogud ja elektroonilised andmebaasid kasutajale kättesaadavaks.

 (6) Korraldab tasuta koduteenust elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama.

 (7) Raamatukogu osutab tasulisi eriteenuseid (paljundustööd, väljatrükid). Eriteenuste eest võetakse tasu, mille suuruse kinnitab Koigi Vallavalitsus.

 (8) Osaleb valla arengukava eelnõu väljatöötamises ja kultuurielu koordineerimises.

 (9) Teeb koostööd teiste raamatukogudega.

 (10) Osutab lugejatele internetiteenuseid.

 (11) Korraldab eelkõige kirjandusega seonduvaid üritusi ning tutvustab oma kogusi avalikkusele.

§ 3.  Juhtimine

 (1) Raamatukogu tööd juhib juhataja.

 (2) Juhatajal peab olema raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni kolmas aste.

 (3) Juhataja vaba ametkoht täidetakse avaliku konkursi korras. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab Koigi Vallavalitsus. Konkursi tulemus kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

 (4) Juhataja
 1) Tagab raamatukogu põhiülesannete täitmise ning kannab vastutust raamatukogu arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest.
 2) Koostab raamatukogu eelarve projekti ja esitab sellele Koigi Vallavalitsusele.
 3) Töötab välja raamatukogu kasutamise eeskirjad, lugejate õigused, kohustused ja vastutuse, mille kinnitab Koigi Vallavolikogu.
 4) Kannab vastutust raamatukogu arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest.
 5) Annab raamatukogu töö korraldamiseks käskkirju.
 6) Teeb ettepanekuid raamatukogu sisulise tegevuse parandamiseks ning majandusliku olukorra parandamiseks vallavalitsusele.
 7) Vastutab töökaitse ja tuleohutuse eeskirjade täitmise eest.
 8) Raamatukogu raamatupidamist teostab Koigi Vallavalitsus. Dokumentide vormistamine ja esitamine vallavalitsusele toimub vastavalt Koigi Vallavalitsuse poolt koostatud raamatupidamise siseeeskirjale.
 9) Arendab koostööd teiste valla asutustega, mittetulundusühingute ja sihtasutustega.
 10) Juhataja suunab töölähetusse ja puhkuste ajakava kinnitab vallavanem käskkirjaga.
 11) Juhatajaga sõlmib töölepingu vallavanem, tööleping sõlmitakse tähtajatult.

§ 4.  Raamatukogu nõukogu

 (1) Raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustab Koigi Vallavalitsus kolmeliikmelise raamatukogu nõukogu juhataja ettepanekul.

 (2) Nõukogu põhiülesanne on raamatukogu tegevuse ja arenguga seotud küsimuste koordineerimine ja nõustamine.

 (3) Nõukogu pädevuses on:
 1) ettepanekute tegemine raamatukoguga seonduvate sihtprogrammide ja- projektide väljatööta-miseks ja nende väljatöötamises osalemine.
 2) raamatukogu tegevuse analüüsimine ja ettepanekute tegemine arengukava kohta.
 3) muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja vastavate ettepanekute tegemine.

§ 5.  Raamatukogu vara ja finantseerimine

 (1) Raamatukogu kasutuses oleva vara moodustavad talle sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud raamatud,infokandjad, seadmed, inventar ja muu vara.

 (2) Raamatukogu valduses olev vara on Koigi valla omand. Raamatukogu vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub Koigi Vallavolikogu poolt kehtestatud korra alusel.

 (3) Raamatukogu finantseeritakse
 1) Koigi valla eelarvest;
 2) riigieelarvest;
 3) annetustest;
 4) laekumisetest sihtasutustest ja sihtkapitalist.

 (4) Valla eelarvest tagatakse
 1) Raamatukogutöötaja töötasu
 2) Kogude regulaarne varustamine teavikutega lähtudes raamatukogutöötaja teeninduspiirkonna elanike arvust.
 3) Raamatukogu eripärale vastavad ruumid, sisustus ja majanduskulud.

§ 6.  Kontroll, järelvalve ja aruandlus

 (1) Kontrolli raamatukogu tegevuse üle teostatakse valla põhimääruses ja muudes õigusaktides sätestatud korras.

 (2) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded, sealhulgas Kultuuriministeeriumile aruande riigieelarvest finantseeritud summade kohta.

§ 7.  Kogud, teenindus, lugeja

 (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldavad teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid teavikuid.

 (2) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjades,mille kinnitab vallavolikogu.

 (3) Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesisidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldatakse taotlejal kasutada arvutit. Kui üldkasutatava andmevõrgu kaudu avalikustatud teabele soovib juurdepääsu rohkem isikuid, kui raamatukogu jõuab teenindada on raamatukogu kohustatud korraldama soovijate eelregistreerimise. Raamatukogu töötaja on kohustatud isikuid abistama riigi-ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

§ 8.  Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub vallavolikogu otsusega.

 (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 9.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada Koigi Vallavolikogu 14.10.1999.a määruse nr 7 lisa 2 „Koigi ja Päinurme raamatukogude põhimääruste kinnitamine“ kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008.a.

Leiger Metsalu
Volikogu esimees